Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 A povedal im: "Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo prichádzať s mocou."

Premenenie

2 O šesť dní Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba, Jána a vyviedol ich samých na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.
3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho tak nevybielil nijaký bielič na svete. 4 Zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 6 Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. 7 Vtedy sa utvoril oblak a zahalil ich. Z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!" 8 Keď sa nato rozhliadli okolo, nevideli pri sebe nikoho, iba samého Ježiša.

Otázka o Eliášovi

9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nikomu nehovorili, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.
10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená "vstať z mŕtvych". 11 A pýtali sa ho: "Prečo teda znalci Zákona hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" 12 On im povedal: "Áno, najprv príde Eliáš a obnoví všetko. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané."

Posadnutý epileptik

14 Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup ľudu a znalcov Zákona debatujúcich s nimi.
15 Všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. 16 On sa ich opýtal: "O čom s nimi debatujete?" 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: "Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. 18 Kdekoľvek ho schytí, hodí ho na zem, pení sa mu z úst, škrípe zubami a zostane strnulý. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nevládali." 19 Ježiš odpovedal: "Ó, neveriace pokolenie, dokiaľ mám byť s vami? Dokiaľ vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!" 20 Priviedli ho k nemu. Len čo duch zbadal Ježiša, mocne zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išla mu pena. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva. 22 A často ho vrhol do ohňa alebo do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!" 23 Ježiš mu povedal: "Pokiaľ ide o to – ak môžeš – všetko je možné tomu, kto verí." 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: "Verím. Pomôž mojej malej viere!" 25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy do neho nevchádzaj!" 26 Ten skríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec zostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: "Zomrel." 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami, jeho učeníci sa ho pýtali: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" 29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Druhé oznámenie utrpenia

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby o tom niekto vedel.
31 Lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych." 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Kto je najväčší?

33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: "O čom ste sa rozprávali cestou?"
34 Ale oni mlčali, lebo cestou debatovali, kto z nich je najväčší. 35 Sadol si, povolal Dvanástich a povedal im: "Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých." 36 Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 "Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal."

Použitie mena Ježiš

38 Ján mu povedal: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, veď nechodí s nami."
39 Ale Ježiš im povedal: "Nebráňte mu: lebo nik, kto robí zázraky vzývajúc moje meno, nemôže hneď nato o mne hovoriť zle. 40 Kto nie je proti vám, je za vás.

Dobročinná láska voči učeníkom

41 Ktokoľvek vám dá piť pohár vody, pretože ste Kristovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

Pohoršenie

42 Ale pre toho, kto je príčinou pádu jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju: lepšie ti s jednou rukou vojsť do života, než s obidvoma rukami ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa. 44 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: lepšie ti je vojsť do života s jednou nohou, než s obidvoma nohami byť vrhnutý do pekla. 46 47 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako s oboma očami byť vrhnutý do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 49 Lebo každý bude ohňom solený. 50 Soľ je dobrá, ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte soľ v sebe a žite jeden s druhým v pokoji!"