Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 A povedal im: "Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo prichádzať s mocou."

Premenenie

2 O šesť dní Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba, Jána a vyviedol ich samých na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.
3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho tak nevybielil nijaký bielič na svete. 4 Zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: "Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi." 6 Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. 7 Vtedy sa utvoril oblak a zahalil ich. Z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho!" 8 Keď sa nato rozhliadli okolo, nevideli pri sebe nikoho, iba samého Ježiša.

Otázka o Eliášovi

9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nikomu nehovorili, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.
10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená "vstať z mŕtvych". 11 A pýtali sa ho: "Prečo teda znalci Zákona hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" 12 On im povedal: "Áno, najprv príde Eliáš a obnoví všetko. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané."

Posadnutý epileptik

14 Keď prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup ľudu a znalcov Zákona debatujúcich s nimi.
15 Všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. 16 On sa ich opýtal: "O čom s nimi debatujete?" 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: "Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. 18 Kdekoľvek ho schytí, hodí ho na zem, pení sa mu z úst, škrípe zubami a zostane strnulý. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nevládali." 19 Ježiš odpovedal: "Ó, neveriace pokolenie, dokiaľ mám byť s vami? Dokiaľ vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!" 20 Priviedli ho k nemu. Len čo duch zbadal Ježiša, mocne zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išla mu pena. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: "Odkedy sa mu to stáva?" On odpovedal: "Od detstva. 22 A často ho vrhol do ohňa alebo do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!" 23 Ježiš mu povedal: "Pokiaľ ide o to – ak môžeš – všetko je možné tomu, kto verí." 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: "Verím. Pomôž mojej malej viere!" 25 Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: "Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy do neho nevchádzaj!" 26 Ten skríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec zostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: "Zomrel." 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami, jeho učeníci sa ho pýtali: "Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" 29 On im povedal: "Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."

Druhé oznámenie utrpenia

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou, ale Ježiš nechcel, aby o tom niekto vedel.
31 Lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: "Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych." 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Kto je najväčší?

33 Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: "O čom ste sa rozprávali cestou?"
34 Ale oni mlčali, lebo cestou debatovali, kto z nich je najväčší. 35 Sadol si, povolal Dvanástich a povedal im: "Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých." 36 Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: 37 "Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal."

Použitie mena Ježiš

38 Ján mu povedal: "Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, veď nechodí s nami."
39 Ale Ježiš im povedal: "Nebráňte mu: lebo nik, kto robí zázraky vzývajúc moje meno, nemôže hneď nato o mne hovoriť zle. 40 Kto nie je proti vám, je za vás.

Dobročinná láska voči učeníkom

41 Ktokoľvek vám dá piť pohár vody, pretože ste Kristovi, veru, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.

Pohoršenie

42 Ale pre toho, kto je príčinou pádu jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.
43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju: lepšie ti s jednou rukou vojsť do života, než s obidvoma rukami ísť do pekla, do neuhasiteľného ohňa. 44 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: lepšie ti je vojsť do života s jednou nohou, než s obidvoma nohami byť vrhnutý do pekla. 46 47 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: lepšie ti je vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako s oboma očami byť vrhnutý do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 49 Lebo každý bude ohňom solený. 50 Soľ je dobrá, ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte soľ v sebe a žite jeden s druhým v pokoji!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk