Dve percentá (2 %)

8. kapitola

Druhé rozmnoženie chlebov

1 V tých dňoch tam zasa bol veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal svojich učeníkov a povedal im:
2 "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka." 4 Jeho učeníci mu odpovedali: "Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?" 5 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov?" Odpovedali: "Sedem." 6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadali na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nastúpil na loď so svojimi učeníkmi a došiel do kraja Dalmanuta.

Farizeji žiadajú znamenie na nebi

11 Prišli k nemu farizeji a začali s ním debatovať. Na dôkaz žiadali od neho znamenie z neba.
12 V duchu si vzdychol a povedal: "Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane." 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Kvas farizejov a kvas Herodesa

14 Zabudli si vziať chlieb a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.
15 On ich varoval: "Dajte si pozor, chráňte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!" 16 A oni hovorili medzi sebou: "Nemáme chlieb." 17 Ježiš to vedel a povedal im: "Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte zatvorené mysle? 18 Máte oči, ale nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, 19 keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom, koľko košov ste naplnili odrobinami?" Odpovedali mu: "Dvanásť." 20 "A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?" Odpovedali mu: "Sedem." 21 Povedal im: "Ešte stále nechápete?"

Uzdravenie slepého v Betsaide

22 Prišli do Betsaidy. Tu priviedli k Ježišovi slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.
23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: "Vidíš niečo?" 24 Ten sa začal rozhliadať a povedal: "Vidím ľudí. Zdá sa mi, akoby stromy chodili." 25 Potom mu znovu položil ruky na oči. Tu začal vidieť jasne, celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. 26 Nato ho poslal domov so slovami: "Ale do dediny nechoď!"

Petrovo vyznanie viery

27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cezarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?"
28 Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov." 29 "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: "Ty si Mesiáš." 30 Ale on im prísne uložil, aby o ňom nikomu nehovorili.

Prvé oznámenie utrpenia

31 Potom ich začal poučovať: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a znalci Zákona ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych."
32 Hovoril im to otvorene. Peter ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 33 Ježiš sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal slovami: "Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre veci ľudské!"

Podmienky nasledovania Krista

34 Potom povolal k sebe zástup aj svojich učeníkov a povedal im: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svoj vlastný život by zničil? 37 Čo môže človek dať zámenou za vlastný život? 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi."