Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Druhé rozmnoženie chlebov

1 V tých dňoch tam zasa bol veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal svojich učeníkov a povedal im:
2 "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. 3 Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka." 4 Jeho učeníci mu odpovedali: "Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?" 5 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov?" Odpovedali: "Sedem." 6 Tu rozkázal zástupu, aby si posadali na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali a oni ich rozdali zástupu. 7 Mali aj niekoľko rybičiek. Aj tie požehnal a kázal rozdať. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. 10 Hneď nastúpil na loď so svojimi učeníkmi a došiel do kraja Dalmanuta.

Farizeji žiadajú znamenie na nebi

11 Prišli k nemu farizeji a začali s ním debatovať. Na dôkaz žiadali od neho znamenie z neba.
12 V duchu si vzdychol a povedal: "Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane." 13 Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

Kvas farizejov a kvas Herodesa

14 Zabudli si vziať chlieb a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.
15 On ich varoval: "Dajte si pozor, chráňte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa!" 16 A oni hovorili medzi sebou: "Nemáme chlieb." 17 Ježiš to vedel a povedal im: "Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte zatvorené mysle? 18 Máte oči, ale nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už, 19 keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom, koľko košov ste naplnili odrobinami?" Odpovedali mu: "Dvanásť." 20 "A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?" Odpovedali mu: "Sedem." 21 Povedal im: "Ešte stále nechápete?"

Uzdravenie slepého v Betsaide

22 Prišli do Betsaidy. Tu priviedli k Ježišovi slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol.
23 On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho: "Vidíš niečo?" 24 Ten sa začal rozhliadať a povedal: "Vidím ľudí. Zdá sa mi, akoby stromy chodili." 25 Potom mu znovu položil ruky na oči. Tu začal vidieť jasne, celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. 26 Nato ho poslal domov so slovami: "Ale do dediny nechoď!"

Petrovo vyznanie viery

27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cezarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: "Za koho ma pokladajú ľudia?"
28 Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov." 29 "A za koho ma pokladáte vy?" opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: "Ty si Mesiáš." 30 Ale on im prísne uložil, aby o ňom nikomu nehovorili.

Prvé oznámenie utrpenia

31 Potom ich začal poučovať: "Syn človeka musí mnoho trpieť, starší veľkňazi a znalci Zákona ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych."
32 Hovoril im to otvorene. Peter ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 33 Ježiš sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal slovami: "Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre veci Božie, len pre veci ľudské!"

Podmienky nasledovania Krista

34 Potom povolal k sebe zástup aj svojich učeníkov a povedal im: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
35 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svoj vlastný život by zničil? 37 Čo môže človek dať zámenou za vlastný život? 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk