Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Rozhovor o tradíciách farizejov

1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí učitelia Zákona, ktorí došli z Jeruzalema.
2 Videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb nečistými, to je neumytými rukami. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nepokropia vodou. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie pohárov, džbánov a medeníc. 5 Farizeji a učitelia Zákona sa ho teda pýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčají starších a jedia svoje jedlá poškvrnenými rukami?" 6 On im povedal: "Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Ich náuka je ľudský príkaz, len naučený zvyk. 8 Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských zvykov!" 9 A hovoril ďalej: "Ako pekne viete obísť Božie prikázanie, aby ste zachovali svoje podanie! 10 Mojžiš povedal: Cti svojho otca i matku a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. 11 Vy však hovoríte: Ak človek povie svojmu otcovi alebo svojej matke: Majetok, ktorým by som ti mal pomáhať, vyhlasujem za ‚korban‘ (totiž za obetu zasvätenú Bohu), 12 vtedy podľa vás už nič nemusí urobiť pre svojho otca alebo matku. 13 Tým rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si medzi sebou podávate. A mnoho iných podobných vecí robíte!"

Učenie o čistom a nečistom

14 Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte!
15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. 16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva!" 17 Keď vošiel do domu, zanechajúc zástup, jeho učeníci sa pýtali na podobenstvo. 18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, 19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tak vyhlásil všetky jedlá za čisté. 20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. 23 Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Uzdravenie dcéry Sýrofeničanky

24 Nato Ježiš zanechal to miesto a odišiel na územie Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o tom vedel, ale nemohol zostať utajený.
25 Lebo hneď sa to dozvedela žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a hodila sa mu k nohám. 26 Žena bola pohanka, Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. 27 On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." 28 Ona mu však povedala: "Áno, Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." 29 On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry." 30 Keď prišla domov, našla dieťa ležať na lôžku, lebo démon už vyšiel.

Uzdravenie hluchonemého

31 Vracajúc sa z územia Týru prešiel Sidonom ku Galilejskému moru cez územie Dekapola.
32 Priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naň vložil ruku. 33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, naslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: "Effata", to je "Otvor sa!" 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a hovoril správne. 36 Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím viac im prikazoval, tým väčšmi ho rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: "Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch a nemým reč."