Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Rozhovor o tradíciách farizejov

1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí učitelia Zákona, ktorí došli z Jeruzalema.
2 Videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb nečistými, to je neumytými rukami. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. 4 A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nepokropia vodou. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie pohárov, džbánov a medeníc. 5 Farizeji a učitelia Zákona sa ho teda pýtali: "Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčají starších a jedia svoje jedlá poškvrnenými rukami?" 6 On im povedal: "Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva iba perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Ich náuka je ľudský príkaz, len naučený zvyk. 8 Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských zvykov!" 9 A hovoril ďalej: "Ako pekne viete obísť Božie prikázanie, aby ste zachovali svoje podanie! 10 Mojžiš povedal: Cti svojho otca i matku a: Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. 11 Vy však hovoríte: Ak človek povie svojmu otcovi alebo svojej matke: Majetok, ktorým by som ti mal pomáhať, vyhlasujem za ‚korban‘ (totiž za obetu zasvätenú Bohu), 12 vtedy podľa vás už nič nemusí urobiť pre svojho otca alebo matku. 13 Tým rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si medzi sebou podávate. A mnoho iných podobných vecí robíte!"

Učenie o čistom a nečistom

14 Potom znova zvolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte!
15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. 16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva!" 17 Keď vošiel do domu, zanechajúc zástup, jeho učeníci sa pýtali na podobenstvo. 18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, 19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tak vyhlásil všetky jedlá za čisté. 20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. 23 Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka."

Uzdravenie dcéry Sýrofeničanky

24 Nato Ježiš zanechal to miesto a odišiel na územie Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o tom vedel, ale nemohol zostať utajený.
25 Lebo hneď sa to dozvedela žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a hodila sa mu k nohám. 26 Žena bola pohanka, Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. 27 On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." 28 Ona mu však povedala: "Áno, Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." 29 On jej povedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry." 30 Keď prišla domov, našla dieťa ležať na lôžku, lebo démon už vyšiel.

Uzdravenie hluchonemého

31 Vracajúc sa z územia Týru prešiel Sidonom ku Galilejskému moru cez územie Dekapola.
32 Priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby naň vložil ruku. 33 On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, naslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34 Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: "Effata", to je "Otvor sa!" 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a hovoril správne. 36 Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím viac im prikazoval, tým väčšmi ho rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: "Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch a nemým reč."