Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Návšteva v Nazarete

1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci ho sprevádzali.
2 Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge. Mnohí, čo ho počúvali, s údivom hovorili: "Odkiaľ to má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Ako robí také zázraky? 3 Vari to nie je tesára, syn Márie, brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome." 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že uzdravil niekoľko chorých vložením rúk na nich. 6 A čudoval sa ich nevere.

Vyslanie Dvanástich

Prechádzal dedinami navôkol a vyučoval.
7 Zvolal si Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi. 8 Prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, 9 aby si obuli sandále a nebrali si dve tuniky. 10 Povedal im: "Do ktoréhokoľvek domu vojdete, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich.

Herodes a Ježiš

14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, lebo jeho meno sa už stalo známym. Hovorilo sad: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc."
15 Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." 16 Ale keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať."

Poprava Jána Krstiteľa

17 Herodes dal Jána chytiť, sputnať a vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
18 Ján totiž hovoril Herodesovi: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" 19 Herodias bola na neho nahnevaná a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to spravodlivý a svätý človek, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných ľudí z Galiley. 22 Keď vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi a spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." 23 A zaprisahal sa jej: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc’ aj polovicu kráľovstva." 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa." 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel odmietnuť. 27 Kráľ hneď poslal kata a rozkázal priniesť Jánovu hlavu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení, 28 priniesol jeho hlavu na mise, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď to počuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a uložili do hrobu.

Prvé rozmnoženie chleba

30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a čo učili.
31 Povedal im: "Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte!" Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí, že sa nemali kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí porozumeli, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, bolo mu ich ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera, a dal sa ich učiť mnohému. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín, 36 rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín nakúpiť si niečo na jedenie." 37 On im povedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť chleba za dvesto denárov a dať im jesť?" 38 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď zistili, povedali: "Päť chlebov a dve ryby." 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov rýb. 44 Tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Ježiš kráča po vode

45 Hneď potom prikázal učeníkom nastúpiť na loď, ísť napred a preplaviť sa na breh pri Betsaide, kým on rozpustí ľud.
46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 Keď sa zvečerilo, loď bola na šírom mori a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhali pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim, priblížil sa k nim nad ránom, kráčajúc po mori a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to prízrak, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im ihneď prihovoril: "Vzmužte sa! To som ja, nebojte sa!" 51 Vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. Boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili ani zázrak s chlebmi. Ich myseľ bola nechápavá.

Uzdravenia v kraji Genezaret

53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho poznali. 55 Rozbehli sa po okolí a na nosidlách začali znášať chorých na miesto, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho plášťa. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.