Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Návšteva v Nazarete

1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci ho sprevádzali.
2 Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge. Mnohí, čo ho počúvali, s údivom hovorili: "Odkiaľ to má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Ako robí také zázraky? 3 Vari to nie je tesára, syn Márie, brat Jakuba a Jozefa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome." 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že uzdravil niekoľko chorých vložením rúk na nich. 6 A čudoval sa ich nevere.

Vyslanie Dvanástich

Prechádzal dedinami navôkol a vyučoval.
7 Zvolal si Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi. 8 Prikázal im, aby si na cestu nebrali nič okrem palice, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, 9 aby si obuli sandále a nebrali si dve tuniky. 10 Povedal im: "Do ktoréhokoľvek domu vojdete, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich.

Herodes a Ježiš

14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, lebo jeho meno sa už stalo známym. Hovorilo sad: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc."
15 Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." 16 Ale keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať."

Poprava Jána Krstiteľa

17 Herodes dal Jána chytiť, sputnať a vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
18 Ján totiž hovoril Herodesovi: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" 19 Herodias bola na neho nahnevaná a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to spravodlivý a svätý človek, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných ľudí z Galiley. 22 Keď vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi a spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." 23 A zaprisahal sa jej: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc’ aj polovicu kráľovstva." 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem, aby si mi dal hneď na mise hlavu Jána Krstiteľa." 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel odmietnuť. 27 Kráľ hneď poslal kata a rozkázal priniesť Jánovu hlavu. Ten odišiel, sťal ho vo väzení, 28 priniesol jeho hlavu na mise, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď to počuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho mŕtvolu a uložili do hrobu.

Prvé rozmnoženie chleba

30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a čo učili.
31 Povedal im: "Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte!" Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí, že sa nemali kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí porozumeli, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, bolo mu ich ľúto, lebo boli ako ovce bez pastiera, a dal sa ich učiť mnohému. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: "Toto miesto je pusté a je už veľa hodín, 36 rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín nakúpiť si niečo na jedenie." 37 On im povedal: "Vy im dajte jesť!" Vraveli mu: "Máme ísť nakúpiť chleba za dvesto denárov a dať im jesť?" 38 Opýtal sa ich: "Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!" Keď zistili, povedali: "Päť chlebov a dve ryby." 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov rýb. 44 Tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Ježiš kráča po vode

45 Hneď potom prikázal učeníkom nastúpiť na loď, ísť napred a preplaviť sa na breh pri Betsaide, kým on rozpustí ľud.
46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 Keď sa zvečerilo, loď bola na šírom mori a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhali pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim, priblížil sa k nim nad ránom, kráčajúc po mori a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to prízrak, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im ihneď prihovoril: "Vzmužte sa! To som ja, nebojte sa!" 51 Vstúpil k nim na loď a vietor utíchol. Boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili ani zázrak s chlebmi. Ich myseľ bola nechápavá.

Uzdravenia v kraji Genezaret

53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli.
54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho poznali. 55 Rozbehli sa po okolí a na nosidlách začali znášať chorých na miesto, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho plášťa. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.