Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Podobenstvo o rozsievačovi

1 Ježiš znovu začal učiť na morskom brehu a veľmi početný zástup sa zhromaždil okolo neho. Preto nastúpil na loď a sadol si, na mori. Celý zástup bol na brehu pri mori.
2 Učil ich mnohé veci v podobenstvách. Keď ich učil, hovoril im: 3 "Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na okraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho. 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. 6 Ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreň, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú." 9 A povedal: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva!"

Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách

10 Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá.
11 On im povedal: "Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách: 12 aby sa dívali a dívali, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nerozumeli, aby sa neobrátili a aby sa im neodpustilo."

Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi

13 Potom im povedal: "Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá?
14 Rozsievač seje slovo. 15 Tí, čo sú na kraji cesty, kde sa slovo seje, sú tí, čo ho sotva počuli, prichádza satan a berie im slovo, zasiate do nich. 16 Do skalnatej pôdy je zasiate u tých, čo počúvajú Slovo a hneď ho prijímajú s radosťou, 17 ale nezapustí v nich koreň, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. 18 Iní, zasiati do tŕnia, sú tí, čo počúvajú slovo, 19 ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti. Slovo udusia a ostane neplodné. 20 A do dobrej zeme zasiati sú tí, čo počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úrodu: tridsaťnásobnú, šesťdesiatnásobnú, stonásobnú."

Ako prijímať a podávať Ježišovo učenie

21 Potom im povedal: "Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik?
22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!" 24 Ďalej im povedal: "Dajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou namerajú vám, ba ešte vám pridajú. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."

Podobenstvo o zrne, čo rastie samo od seba

26 Ďalej povedal: "S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme.
27 Či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a nakoniec plné zrno v klase. 29 Keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva."

Podobenstvo o horčičnom zrnku

30 A pokračoval: "K čomu máme prirovnať Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho máme znázorniť?
31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi. 32 Ale keď sa zaseje, narastie a stáva sa väčším než všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky."

Záver podobenstiev

33 Mnohými takýmito podobenstvami im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať.
34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Utíšenie búrky na mori

35 V ten deň, keď sa zvečerilo, povedal im: "Prejdime na druhý breh!"
36 Opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla veľká víchrica, vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On ležal v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: "Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?" 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: "Mlč, utíš sa!" Tu vietor prestal, nastala veľká tíšina. 40 Povedal učeníkom: "Prečo ste takí ustráchaní? Ešte stále nemáte vieru?" 41 Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhého sa pýtali: "Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk