Dve percentá (2 %)

3. kapitola

Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou

1 Znovu vošiel do synagógy a bol tam človek s vyschnutou rukou.
2 Striehli na Ježiša, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" 4 A tamtých sa opýtal: "Dovolené je v sobotu robiť dobré alebo zlé, zachrániť život, alebo zničiť?" Ale oni mlčali. 5 S hnevom sa na nich pozrel a zarmútený zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri si ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. 6 Farizeji vyšli von a hneď mali poradu s herodiánmi, ako ho zahubiť.

Zástupy nasledujú Ježiša

7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Veľké množstvo ľudí išlo za ním z Galiley a z Judey,
8 tiež z Jeruzalema, zo Zajordánska, aj z okolia Týru a Sidonu prišiel k nemu veľký zástup, lebo počuli, čo robí. 9 Svojim učeníkom povedal, nech mu pripravia loďku, aby ho zástup netlačil. 10 Mnohých totiž uzdravil, takže všetci, čo mali nejakú chorobu, tisli sa k nemu, aby sa ho dotkli. 11 A keď ho videli nečistí duchovia, hádzali sa mu k nohám a kričali: "Ty si Boží Syn!" 12 Ale on im prísne pohrozil, aby ho neprezrádzali.

Ustanovenie Dvanástich

13 Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. Oni prišli k nemu.
14 Ustanovil z nich Dvanástich ako svojich druhov, aby ich posielal kázať, 15 s mocou vyháňať zlých duchov. 16 Ustanovil teda týchto Dvanástich: Šimonovi dal meno Peter, 17 potom Jakuba Zebedejovho a Jána, Jakubovho brata, a dal im meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kanaánskeho 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradila.

Zákrok Ježišových príbuzných

20 Prišiel domov a znovu sa zišiel veľký zástup, že nemohli ani jesť.
21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, hovorili totiž o ňom: "Pomiatol sa."

Osočovanie znalcov Zákona

22 Aj znalci Zákona, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: "Je posadnutý Belzebulom" a "Mocou kniežaťa diablov vyháňa diablov."
23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: "Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo proti sebe samému rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. 25 Ak sa domácnosť vnútorne rozbije, ten dom nemôže obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného človeka nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa môžu odpustiť všetky hriechy a rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Svätému Duchu, tomu sa neodpustí naveky, ten je vinný večným hriechom." 30 Povedal to, lebo vyhlásili: "Je posadnutý nečistým duchom."

Praví Ježišovi príbuzní

31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať.
32 Okolo neho sedel zástup ľudí. Povedali mu: "Pozri, vonku je tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry, hľadajú ťa." 33 On im odpovedal: "Kto je moja matka a moji bratia?" 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."