Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Uzdravenie ochrnutého

1 Keď sa o niekoľko dní vrátil do Kafarnauma, ľudia sa dopočuli, že je doma,
2 zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesto ani pred dverami. A zakiaľ im on hlásal posolstvo, 3 prišli k nemu s ochrnutým človekom. Štyria ho niesli. 4 Keď ho pre množstvo ľudí nemohli priniesť k nemu, odkryli plochú strechu nad miestom, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy." 6 Sedeli tam aj niektorí znalci Zákona a uvažovali vo svojich srdciach: 7 "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpustiť hriechy okrem samého Boha?" 8 Ježiš hneď poznal svojím duchom, že tak v sebe rozmýšľajú a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi," 11 povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 12 On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

Povolanie Léviho

13 Znova vyšiel k moru a množstvo ľudí prichádzalo k nemu a on ich vyučoval.
14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Nasleduj ma!" On vstal a nasledoval ho.

Stolovať s hriešnikmi

15 Keď potom Ježiš sedel za stolom v jeho dome, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho, čo ho nasledovali.
16 Znalci Zákona z farizejov ho videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi a hovorili jeho učeníkom: "Čože, on jedáva a píja s mýtnikmi a hriešnikmi?" 17 Ježiš to začul a povedal im: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých ľudí, ale hriešnikov."

Otázka pôstu

18 Raz, keď Jánovi učeníci a farizeji mali pôst, ktosi prišiel k nemu a povedal: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"
19 Ježiš im povedal: "Vari sa môžu ženíchovi priatelia postiť, kým je s nimi ženích? Zakiaľ majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky; inak sa záplata z neho vytrhne, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. 22 Nik neleje mladé víno do starých kožených mechov, inak víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Teda nové víno do nových mechov!"

Trhanie klasov

23 Stalo sa, že v istú sobotu šiel cez obilné pole a jeho učeníci cestou začali trhať klasy.
24 Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?" 25 On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" 27 Povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28 Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou."