Dve percentá (2 %)

2. kapitola

Uzdravenie ochrnutého

1 Keď sa o niekoľko dní vrátil do Kafarnauma, ľudia sa dopočuli, že je doma,
2 zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesto ani pred dverami. A zakiaľ im on hlásal posolstvo, 3 prišli k nemu s ochrnutým človekom. Štyria ho niesli. 4 Keď ho pre množstvo ľudí nemohli priniesť k nemu, odkryli plochú strechu nad miestom, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy." 6 Sedeli tam aj niektorí znalci Zákona a uvažovali vo svojich srdciach: 7 "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpustiť hriechy okrem samého Boha?" 8 Ježiš hneď poznal svojím duchom, že tak v sebe rozmýšľajú a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi," 11 povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 12 On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

Povolanie Léviho

13 Znova vyšiel k moru a množstvo ľudí prichádzalo k nemu a on ich vyučoval.
14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Nasleduj ma!" On vstal a nasledoval ho.

Stolovať s hriešnikmi

15 Keď potom Ježiš sedel za stolom v jeho dome, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho, čo ho nasledovali.
16 Znalci Zákona z farizejov ho videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi a hovorili jeho učeníkom: "Čože, on jedáva a píja s mýtnikmi a hriešnikmi?" 17 Ježiš to začul a povedal im: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých ľudí, ale hriešnikov."

Otázka pôstu

18 Raz, keď Jánovi učeníci a farizeji mali pôst, ktosi prišiel k nemu a povedal: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"
19 Ježiš im povedal: "Vari sa môžu ženíchovi priatelia postiť, kým je s nimi ženích? Zakiaľ majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky; inak sa záplata z neho vytrhne, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. 22 Nik neleje mladé víno do starých kožených mechov, inak víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Teda nové víno do nových mechov!"

Trhanie klasov

23 Stalo sa, že v istú sobotu šiel cez obilné pole a jeho učeníci cestou začali trhať klasy.
24 Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?" 25 On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" 27 Povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28 Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou."