Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Uzdravenie ochrnutého

1 Keď sa o niekoľko dní vrátil do Kafarnauma, ľudia sa dopočuli, že je doma,
2 zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesto ani pred dverami. A zakiaľ im on hlásal posolstvo, 3 prišli k nemu s ochrnutým človekom. Štyria ho niesli. 4 Keď ho pre množstvo ľudí nemohli priniesť k nemu, odkryli plochú strechu nad miestom, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. 5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy." 6 Sedeli tam aj niektorí znalci Zákona a uvažovali vo svojich srdciach: 7 "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže odpustiť hriechy okrem samého Boha?" 8 Ježiš hneď poznal svojím duchom, že tak v sebe rozmýšľajú a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie, povedať ochrnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď! 10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi," 11 povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 12 On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

Povolanie Léviho

13 Znova vyšiel k moru a množstvo ľudí prichádzalo k nemu a on ich vyučoval.
14 Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Nasleduj ma!" On vstal a nasledoval ho.

Stolovať s hriešnikmi

15 Keď potom Ježiš sedel za stolom v jeho dome, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho, čo ho nasledovali.
16 Znalci Zákona z farizejov ho videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi a hovorili jeho učeníkom: "Čože, on jedáva a píja s mýtnikmi a hriešnikmi?" 17 Ježiš to začul a povedal im: "Zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých ľudí, ale hriešnikov."

Otázka pôstu

18 Raz, keď Jánovi učeníci a farizeji mali pôst, ktosi prišiel k nemu a povedal: "Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?"
19 Ježiš im povedal: "Vari sa môžu ženíchovi priatelia postiť, kým je s nimi ženích? Zakiaľ majú ženícha so sebou, nemôžu sa postiť. 20 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň sa budú postiť. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky; inak sa záplata z neho vytrhne, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. 22 Nik neleje mladé víno do starých kožených mechov, inak víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno, aj mechy. Teda nové víno do nových mechov!"

Trhanie klasov

23 Stalo sa, že v istú sobotu šiel cez obilné pole a jeho učeníci cestou začali trhať klasy.
24 Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?" 25 On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako za veľkňaza Abiatara vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nemal jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" 27 Povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 28 Preto Syn človeka je pánom aj nad sobotou."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk