Dve percentá (2 %)

16. kapitola

Prázdny hrob. Zvesť anjela

1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli pomazať telo.
2 V prvý deň týždňa skoro ráno po východe slnka, prišli k hrobu. 3 Hovorili si medzi sebou: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" 4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. 5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha, a stŕpli. 6 On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Pozrite, miesto, kde ho uložili. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘" 8 Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. Nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Vzkriesený Ježiš sa zjavuje

9 Po svojom zmŕtvychvstaní v prvý deň týždňa sa zjavil Márii Magdaléne, z ktorej vyhnal sedem zlých duchov.
10 Ona išla a oznámila to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. 11 Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. 13 Aj oni to povedali ostatným, ale ani im neverili. 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. 17 Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky, a tí ozdravejú." 19 Keď im to Pán Ježiš porozprával, bol vzatý do neba a zasadol po pravici Boha. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán účinkoval s nimi a ich ohlasovanie potvrdzoval znameniami, ktoré ho sprevádzali.