Dve percentá (2 %)

15. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími, znalcami Zákona, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
2 Pilát sa ho pýtal: "Si ty kráľ židovský?" On mu odpovedal: "Ty to hovoríš." 3 Veľkňazi naňho mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znovu vypytoval a povedal: "Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!" 5 Ale Ježiš už nič neodpovedal, takže Pilát sa čudoval. 6 Na sviatky im miestodržiteľ prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 Vo väzení bol chlap, ktorý sa volal Barabáš, uväznený s povstalcami, ktorí spáchali vraždu pri vzbure. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si zvyčajnú milosť. 9 Pilát im povedal: "Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?" 10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. 12 Pilát sa ich znova opýtal: "Čo mám teda urobiť s tým, ktorého vy voláte židovský kráľ?" 13 Ale oni opäť skríkli: "Ukrižuj ho!" 14 Pilát im vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni ešte viac kričali: "Ukrižuj ho!" 15 Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Korunovanie tŕním

16 Vojaci odviedli Ježiša do paláca, čiže do vládnej budovy, a zvolali k nemu celú kohortu.
17 Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju. 18 A začali ho pozdravovať: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" 19 Bili ho trstenicou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním na kolená a hádzali sa pred ním na tvár. 20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty.

Krížová cesta

Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
21 Prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. 22 Tak priviedli Ježiša na miesto Golgota, čo v preklade znamená miesto Lebky.

Ukrižovanie

23 Dávali mu piť víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.
24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty, hodili si o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín ráno. 26 Jeho vinu označili nápisom: "Židovský kráľ." 27 S ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho a druhého naľavo. 28

Ježiš na kríži posmievaný a potupovaný

29 Tí, čo išli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: "Aha, ty, čo zboríš Chrám a za tri dni ho postavíš!
30 Zachráň sám seba a zostúp z kríža!" 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so znalcami Zákona hovorili: "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!" Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Ježišova smrť

33 Keď bolo dvanásť hodín napoludnie, nastala tma na celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 35 Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: "Pozrite, volá Eliáša!" 36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: "Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať." 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až dospodu. 39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: "Tento človek bol naozaj Boží Syn!"

Sväté ženy na Kalvárii

40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozeta, a Salome,
41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

Pohreb

42 Keď sa zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou,
43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a žiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. 46 On kúpil plátno a Ježiša sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil skalu. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozetova sa pozerali, kde ho uložili.