Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími, znalcami Zákona, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi.
2 Pilát sa ho pýtal: "Si ty kráľ židovský?" On mu odpovedal: "Ty to hovoríš." 3 Veľkňazi naňho mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znovu vypytoval a povedal: "Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko žalujú na teba!" 5 Ale Ježiš už nič neodpovedal, takže Pilát sa čudoval. 6 Na sviatky im miestodržiteľ prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. 7 Vo väzení bol chlap, ktorý sa volal Barabáš, uväznený s povstalcami, ktorí spáchali vraždu pri vzbure. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si zvyčajnú milosť. 9 Pilát im povedal: "Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?" 10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. 12 Pilát sa ich znova opýtal: "Čo mám teda urobiť s tým, ktorého vy voláte židovský kráľ?" 13 Ale oni opäť skríkli: "Ukrižuj ho!" 14 Pilát im vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni ešte viac kričali: "Ukrižuj ho!" 15 Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Korunovanie tŕním

16 Vojaci odviedli Ježiša do paláca, čiže do vládnej budovy, a zvolali k nemu celú kohortu.
17 Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju. 18 A začali ho pozdravovať: "Buď pozdravený, židovský kráľ!" 19 Bili ho trstenicou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním na kolená a hádzali sa pred ním na tvár. 20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty.

Krížová cesta

Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.
21 Prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. 22 Tak priviedli Ježiša na miesto Golgota, čo v preklade znamená miesto Lebky.

Ukrižovanie

23 Dávali mu piť víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.
24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty, hodili si o ne lós, kto si má čo vziať. 25 Keď ho ukrižovali, bolo deväť hodín ráno. 26 Jeho vinu označili nápisom: "Židovský kráľ." 27 S ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho a druhého naľavo. 28

Ježiš na kríži posmievaný a potupovaný

29 Tí, čo išli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: "Aha, ty, čo zboríš Chrám a za tri dni ho postavíš!
30 Zachráň sám seba a zostúp z kríža!" 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so znalcami Zákona hovorili: "Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!" Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní.

Ježišova smrť

33 Keď bolo dvanásť hodín napoludnie, nastala tma na celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!", čo v preklade znamená: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" 35 Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli: "Pozrite, volá Eliáša!" 36 Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: "Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať." 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje odvrchu až dospodu. 39 Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal: "Tento človek bol naozaj Boží Syn!"

Sväté ženy na Kalvárii

40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozeta, a Salome,
41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

Pohreb

42 Keď sa zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou,
43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a žiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. 46 On kúpil plátno a Ježiša sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil skalu. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozetova sa pozerali, kde ho uložili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk