Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

14. kapitola

Spiknutie proti Ježišovi

1 Bolo dva dni pred Paschou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a učitelia Zákona hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť.
2 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."

Pomazanie v Betánii

3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla nejaká žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.
4 Niektorí sa hnevali a hovorili: "Načo takto mrhať voňavý olej? 5 Veď tento olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a rozdať chudobným." A šomrali na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. 8 Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo urobila."

Judášova zrada

10 Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal.
11 Tí sa potešili, keď to počuli, sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať.

Príprava na paschálnu večeru

12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď obetovali paschálneho baránka, povedali mu jeho učeníci: "Kde ti máme ísť pripraviť paschálnu večeru?"
13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: "Choďte do mesta. Stretnete človeka, ktorý nesie džbán vody. Choďte za ním 14 a majiteľovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je moja miestnosť, kde môžem jesť paschu so svojimi učeníkmi?‘ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte." 16 Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili paschálneho baránka.

Oznámenie Judášovej zrady

17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi.
18 A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou." 19 Zosmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať: "Azda ja?" 20 On im odpovedal: "Jeden z Dvanástich, čo so mnou namáča v mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."

Ustanovenie Eucharistie

22 Keď jedli, vzal chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával im hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo."
23 Potom vzal kalich, vzdal vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: "Toto je moja krv, krv Zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 Veru, hovorím vám, že odteraz nebudem piť víno až do dňa, keď budem piť nové víno v Božom kráľovstve."

Predpoveď Petrovho zapretia

26 Potom zaspievali žalm a vyšli na Olivovú horu.
27 Vtedy im Ježiš povedal: "Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley." 29 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli, ja nie." 30 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy zaprieš." 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní.

V Getsemani

32 Prišli do záhrady, ktorá sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: "Sadnite si tu, kým sa pomodlím!"
33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. A doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte a bdejte!" 35 Trocha poodišiel, padol tvárou na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: "Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo chceš ty." 37 Keď sa vrátil, našiel ich spať. Povedal Petrovi: "Šimon, spíš? Ani hodinu ste nemohli bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé." 39 Znova poodišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. 41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: "Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je tu."

Zajatie Ježiša

43 Kým ešte hovorili, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, učitelia Zákona a starší.
44 Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne veďte!" 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im povedal: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 49 Deň čo deň som učil u vás v Chráme, a nezajali ste ma. Ale to preto, aby sa splnili Písma." 50 Vtedy ho hriešnici opustili a rozutekali sa. 51 No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

Ježiš pred veľradou

53 Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a znalci Zákona.
54 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho paláca. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá veľrada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 "My sme ho počuli hovoriť: ‚Ja zborím tento Chrám, zhotovený rukou, a za tri dni postavím iný, rukou nezhotovený.‘" 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?" 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znovu pýtal: "Si ty Kristus, Syn Požehnaného?" 62 Ježiš odvetil: "Áno som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi!" 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?" Všetci vyniesli nad ním rozsudok: hodný je smrti. 65 Niektorí sa dali pľuť na neho, zakryli mu tvár, bili ho päsťami a hovorili: "Prorokuj!" A sluhovia ho zauškovali.

Petrovo zapretie

66 Keď bol Peter dole na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok.
67 Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: "Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom." 68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von k bráne a kohút zaspieval. 69 Keď ho tam slúžka videla, znovu začala hovoriť okolostojacim: "Tento je z nich." 70 Ale on znovu zapieral. O chvíľu tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: "Veru si z nich, veď si Galilejčan." 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte." 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš." A horko sa rozplakal.