Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Spiknutie proti Ježišovi

1 Bolo dva dni pred Paschou a sviatkami Nekvasených chlebov. Veľkňazi a učitelia Zákona hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť.
2 Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."

Pomazanie v Betánii

3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla nejaká žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.
4 Niektorí sa hnevali a hovorili: "Načo takto mrhať voňavý olej? 5 Veď tento olej sa mohol predať za viac ako tristo denárov a rozdať chudobným." A šomrali na ňu. 6 Ale Ježiš povedal: "Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. 8 Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. 9 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo urobila."

Judášova zrada

10 Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal.
11 Tí sa potešili, keď to počuli, sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať.

Príprava na paschálnu večeru

12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď obetovali paschálneho baránka, povedali mu jeho učeníci: "Kde ti máme ísť pripraviť paschálnu večeru?"
13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: "Choďte do mesta. Stretnete človeka, ktorý nesie džbán vody. Choďte za ním 14 a majiteľovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je moja miestnosť, kde môžem jesť paschu so svojimi učeníkmi?‘ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte." 16 Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili paschálneho baránka.

Oznámenie Judášovej zrady

17 Keď sa zvečerilo, prišiel s Dvanástimi.
18 A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal: "Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou." 19 Zosmutneli a začali sa jeden po druhom vypytovať: "Azda ja?" 20 On im odpovedal: "Jeden z Dvanástich, čo so mnou namáča v mise. 21 Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil."

Ustanovenie Eucharistie

22 Keď jedli, vzal chlieb, požehnal ho, lámal ho a dával im hovoriac: "Vezmite, toto je moje telo."
23 Potom vzal kalich, vzdal vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. 24 A povedal im: "Toto je moja krv, krv Zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. 25 Veru, hovorím vám, že odteraz nebudem piť víno až do dňa, keď budem piť nové víno v Božom kráľovstve."

Predpoveď Petrovho zapretia

26 Potom zaspievali žalm a vyšli na Olivovú horu.
27 Vtedy im Ježiš povedal: "Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. 28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley." 29 Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli, ja nie." 30 Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy zaprieš." 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní.

V Getsemani

32 Prišli do záhrady, ktorá sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom: "Sadnite si tu, kým sa pomodlím!"
33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. A doľahla naňho hrôza a úzkosť. 34 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte a bdejte!" 35 Trocha poodišiel, padol tvárou na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. 36 Hovoril: "Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo chceš ty." 37 Keď sa vrátil, našiel ich spať. Povedal Petrovi: "Šimon, spíš? Ani hodinu ste nemohli bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé." 39 Znova poodišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 Keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. 41 Keď prišiel tretí raz, povedal im: "Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 42 Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca je tu."

Zajatie Ježiša

43 Kým ešte hovorili, prišiel zrazu Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi, učitelia Zákona a starší.
44 Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne veďte!" 45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: "Rabbi." A pobozkal ho. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 48 Ježiš im povedal: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. 49 Deň čo deň som učil u vás v Chráme, a nezajali ste ma. Ale to preto, aby sa splnili Písma." 50 Vtedy ho hriešnici opustili a rozutekali sa. 51 No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý.

Ježiš pred veľradou

53 Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a znalci Zákona.
54 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho paláca. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá veľrada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 "My sme ho počuli hovoriť: ‚Ja zborím tento Chrám, zhotovený rukou, a za tri dni postavím iný, rukou nezhotovený.‘" 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?" 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znovu pýtal: "Si ty Kristus, Syn Požehnaného?" 62 Ježiš odvetil: "Áno som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi!" 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: "Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?" Všetci vyniesli nad ním rozsudok: hodný je smrti. 65 Niektorí sa dali pľuť na neho, zakryli mu tvár, bili ho päsťami a hovorili: "Prorokuj!" A sluhovia ho zauškovali.

Petrovo zapretie

66 Keď bol Peter dole na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok.
67 Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa naňho a povedala: "Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom." 68 Ale on zaprel: "Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš." Vyšiel von k bráne a kohút zaspieval. 69 Keď ho tam slúžka videla, znovu začala hovoriť okolostojacim: "Tento je z nich." 70 Ale on znovu zapieral. O chvíľu tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: "Veru si z nich, veď si Galilejčan." 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte." 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš." A horko sa rozplakal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk