Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Eschatologická reč, úvod

1 Keď vychádzal z Chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"
2 Ježiš mu povedal: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti Chrámu, pýtali sa ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, že sa to všetko ide splniť?"

Začiatok útrap

5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezaviedol do omylu.
6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja" a zvedú mnohých. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad v mnohých krajoch. To bude počiatok pôrodných bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás bičovať v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste vydali svedectvo o Božom kráľovstve. 10 Ale najprv evanjelium musí byť ohlasované všetkým národom. 11 Keď vás budú vodiť a vydávať, nestarajte sa dopredu, čo máte hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo to už nebudete hovoriť vy, ale Svätý Duch. 12 Brat vydá na smrť brata, otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, ten bude spasený.

Veľké súženie v Jeruzaleme

14 Keď uvidíte ohavné spustošenie tam, kde nemá byť (kto číta, nech pochopí!), vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr.
15 Kto bude na plochej streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si svoje veci. 16 Kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 17 Beda ženám tehotným a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19 lebo tie dni budú takým súžením, akého nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20 Keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: "Pozri tu je Mesiáš, pozri tamto je," neverte! 22 Lebo vystúpia falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám predpovedal.

Slávny príchod Syna človeka

24 V tých dňoch, po tomto súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo.
25 Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať s veľkou mocou a slávou. 27 On vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Podobenstvo o figovníku

28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je blízko leto.
29 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale čo sa týka toho dňa alebo tej hodiny, to nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

Bdejte, aby ste neboli prekvapení

33 Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc nad ním, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk