Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Eschatologická reč, úvod

1 Keď vychádzal z Chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"
2 Ježiš mu povedal: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti Chrámu, pýtali sa ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, že sa to všetko ide splniť?"

Začiatok útrap

5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezaviedol do omylu.
6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja" a zvedú mnohých. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad v mnohých krajoch. To bude počiatok pôrodných bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás bičovať v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste vydali svedectvo o Božom kráľovstve. 10 Ale najprv evanjelium musí byť ohlasované všetkým národom. 11 Keď vás budú vodiť a vydávať, nestarajte sa dopredu, čo máte hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo to už nebudete hovoriť vy, ale Svätý Duch. 12 Brat vydá na smrť brata, otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, ten bude spasený.

Veľké súženie v Jeruzaleme

14 Keď uvidíte ohavné spustošenie tam, kde nemá byť (kto číta, nech pochopí!), vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr.
15 Kto bude na plochej streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si svoje veci. 16 Kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 17 Beda ženám tehotným a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19 lebo tie dni budú takým súžením, akého nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20 Keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: "Pozri tu je Mesiáš, pozri tamto je," neverte! 22 Lebo vystúpia falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám predpovedal.

Slávny príchod Syna človeka

24 V tých dňoch, po tomto súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo.
25 Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať s veľkou mocou a slávou. 27 On vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Podobenstvo o figovníku

28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je blízko leto.
29 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale čo sa týka toho dňa alebo tej hodiny, to nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

Bdejte, aby ste neboli prekvapení

33 Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc nad ním, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"