Dve percentá (2 %)

13. kapitola

Eschatologická reč, úvod

1 Keď vychádzal z Chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"
2 Ježiš mu povedal: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené." 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti Chrámu, pýtali sa ho osamote Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, že sa to všetko ide splniť?"

Začiatok útrap

5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezaviedol do omylu.
6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja" a zvedú mnohých. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad v mnohých krajoch. To bude počiatok pôrodných bolestí. 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás bičovať v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste vydali svedectvo o Božom kráľovstve. 10 Ale najprv evanjelium musí byť ohlasované všetkým národom. 11 Keď vás budú vodiť a vydávať, nestarajte sa dopredu, čo máte hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo to už nebudete hovoriť vy, ale Svätý Duch. 12 Brat vydá na smrť brata, otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, ten bude spasený.

Veľké súženie v Jeruzaleme

14 Keď uvidíte ohavné spustošenie tam, kde nemá byť (kto číta, nech pochopí!), vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr.
15 Kto bude na plochej streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si svoje veci. 16 Kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 17 Beda ženám tehotným a tým, čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime, 19 lebo tie dni budú takým súžením, akého nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. 20 Keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: "Pozri tu je Mesiáš, pozri tamto je," neverte! 22 Lebo vystúpia falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, keby to bolo možné, aj vyvolených. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám predpovedal.

Slávny príchod Syna človeka

24 V tých dňoch, po tomto súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo.
25 Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú triasť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať s veľkou mocou a slávou. 27 On vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Podobenstvo o figovníku

28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je blízko leto.
29 Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 32 Ale čo sa týka toho dňa alebo tej hodiny, to nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.

Bdejte, aby ste neboli prekvapení

33 Majte sa na pozore. Bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc nad ním, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"