Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju múrom, vykopal v nej lis a postavil strážnu vežu. Potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval.
2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znovu k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte kohosi, svojho jediného, milovaného syna. Toho im poslal naposledy, mysliac si: ‚Môjho syna si uctia.‘ 7 Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič, poďme, zabime ho, a dedičstvo bude naše!‘ 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. 10 Nečítali ste v Písme túto stať: Kameň, ktorý odhodili stavitelia, stal sa uholným kameňom. 11 Je to Božie dielo, je to zázrak v našich očiach?" 12 Chceli ho chytiť, ale báli sa zástupu. Pochopili totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Nechali ho však a odišli.

Daň cisárovi

13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.
14 Tí prišli k nemu a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Musíme platiť, či nemusíme?" 15 Ale on poznal ich pokrytectvo a povedal im: "Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!" 16 Oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov." 17 Vtedy im Ježiš odpovedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." A veľmi sa mu čudovali.

Vzkriesenie mŕtvych

18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. 21 Vzal si ju druhý, ale aj on zomrel a nezanechal potomka. Takisto i tretí. 22 Ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za ženu." 24 Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. 25 Keď vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako Boh povedal: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba? 27 Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."

Prvé prikázanie

28 Tu k nemu pristúpil jeden zo znalcov Zákona, ktorý ich počúval, ako debatovali. Keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?"
29 Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou! 31 Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Niet iného väčšieho prikázania, ako sú tieto." 32 Znalec Zákona mu vravel: "Učiteľ, dobre a správne si povedal: Boh je jediný a okrem neho iného niet. 33 A milovať ho celým svojím srdcom, celým svojím rozumom a svojou silou a milovať svojho blížneho ako seba samého – to je viac ako všetky celopaly a všetky obety." 34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nikto neodvážil vypytovať.

Kristus, Dávidov syn a Pán

35 Keď potom Ježiš učil v Chráme, povedal: "Ako môžu znalci Zákona hovoriť, že Kristus je Dávidov syn?
36 Veď Dávid sám povedal, keď bol nadchnutý Svätým Duchom: Boh prehovoril k môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pre tvoje nohy! 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Ježiš súdi znalcov Zákona

38 Keď Ježiš vyučoval, hovoril: "Varujte sa znalcov Zákona, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach,
39 po prvých sedadlách v synagógach a po popredných miestach na hostinách. 40 Vyjedajú domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Týchto postihne prísnejší súd."

Obeta vdovy

41 Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.
42 Prišla aj istá chudobná vdova a hodila dve drobné mince, spolu štvrť asu. 43 Vtedy zvolal k sebe svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádžu do pokladnice. 44 Lebo všetci dávali zo svojho prebytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk