Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch

1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: "Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju múrom, vykopal v nej lis a postavil strážnu vežu. Potom prenajal vinicu vinohradníkom a odcestoval.
2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. 3 Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť naprázdno. 4 Znovu k nim poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 5 Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných: niektorých zbili, iných pozabíjali. 6 Mal ešte kohosi, svojho jediného, milovaného syna. Toho im poslal naposledy, mysliac si: ‚Môjho syna si uctia.‘ 7 Ale vinohradníci si povedali: ‚To je dedič, poďme, zabime ho, a dedičstvo bude naše!‘ 8 Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde, vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. 10 Nečítali ste v Písme túto stať: Kameň, ktorý odhodili stavitelia, stal sa uholným kameňom. 11 Je to Božie dielo, je to zázrak v našich očiach?" 12 Chceli ho chytiť, ale báli sa zástupu. Pochopili totiž, že toto podobenstvo povedal o nich. Nechali ho však a odišli.

Daň cisárovi

13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.
14 Tí prišli k nemu a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Musíme platiť, či nemusíme?" 15 Ale on poznal ich pokrytectvo a povedal im: "Čo ma pokúšate? Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!" 16 Oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov." 17 Vtedy im Ježiš odpovedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." A veľmi sa mu čudovali.

Vzkriesenie mŕtvych

18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:
19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. 21 Vzal si ju druhý, ale aj on zomrel a nezanechal potomka. Takisto i tretí. 22 Ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za ženu." 24 Ježiš im povedal: "Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. 25 Keď vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako Boh povedal: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba? 27 Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."

Prvé prikázanie

28 Tu k nemu pristúpil jeden zo znalcov Zákona, ktorý ich počúval, ako debatovali. Keď videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: "Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?"
29 Ježiš odpovedal: "Prvé je toto: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou! 31 Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Niet iného väčšieho prikázania, ako sú tieto." 32 Znalec Zákona mu vravel: "Učiteľ, dobre a správne si povedal: Boh je jediný a okrem neho iného niet. 33 A milovať ho celým svojím srdcom, celým svojím rozumom a svojou silou a milovať svojho blížneho ako seba samého – to je viac ako všetky celopaly a všetky obety." 34 Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: "Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva." A už sa ho nikto neodvážil vypytovať.

Kristus, Dávidov syn a Pán

35 Keď potom Ježiš učil v Chráme, povedal: "Ako môžu znalci Zákona hovoriť, že Kristus je Dávidov syn?
36 Veď Dávid sám povedal, keď bol nadchnutý Svätým Duchom: Boh prehovoril k môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pre tvoje nohy! 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.

Ježiš súdi znalcov Zákona

38 Keď Ježiš vyučoval, hovoril: "Varujte sa znalcov Zákona, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach,
39 po prvých sedadlách v synagógach a po popredných miestach na hostinách. 40 Vyjedajú domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Týchto postihne prísnejší súd."

Obeta vdovy

41 Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a prizeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho.
42 Prišla aj istá chudobná vdova a hodila dve drobné mince, spolu štvrť asu. 43 Vtedy zvolal k sebe svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádžu do pokladnice. 44 Lebo všetci dávali zo svojho prebytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."