Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a došli do Betfage a Betánie pri Olivovej hore, poslal dvoch zo svojich učeníkov
2 a povedal im: "Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazaného oslíka, na ktorom ešte nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. 3 A keby vám niekto povedal: Čo to robíte? Povedzte: Pán ho potrebuje a hneď vám ho sem vráti." 4 Oni odišli a na rázcestí našli oslíka priviazaného vonku pri bránke a odviazali ho. 5 Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli: "Čo to robíte, prečo odväzujete oslíka?" 6 Odpovedali im, ako kázal Ježiš, a nechali ich. 7 Oslíka priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. 9 Tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali: "Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané prichádzajúce kráľovstvo nášho otca Dávida! Hosana na výsostiach!" 11 Vošiel do Jeruzalema, do Chrámu. Popozeral si všetko a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.

Neplodný figovník

12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad.
13 Zďaleka videl figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, iba lístie; nebol totiž čas fíg. 14 Povedal mu: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počuli.

Kupci vyhnaní z Chrámu

15 Prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do Chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v Chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
16 a nikomu nedovolil prenášať predmety cez Chrám. 17 Potom ich začal učiť hovoriac: "Nie je napísané: Môj dom sa bude volať dom modlitby pre všetky národy? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech!" 18 Keď to počuli veľkňazi a učitelia Zákona, hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Ale báli sa ho, lebo všetok ľud bol nadšený jeho učením. 19 Keď sa zvečerilo, vyšli z mesta.

Vyschnutý figovník. Viera a modlitba

20 Keď ráno išli popri tom figovníku, videli, že vyschol od samého koreňa.
21 Peter sa rozpamätal a povedal Ježišovi: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol." 22 Ježiš im na to povedal: "Majte vieru v Boha! 23 Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu. 24 Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. 25 A keď už stojíte a modlíte sa, ak máte niečo proti niekomu, odpustite mu, aby vám aj váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy." 26

Otázka Židov o Ježišovej právomoci

27 Znova prišli do Jeruzalema. Ako Ježiš chodil po Chráme, prišli k nemu veľkňazi, znalci Zákona a starší
28 a pýtali sa ho: "Akou právomocou si takto počínaš? Kto ti dal právomoc, aby si to robil?" 29 Ježiš im povedal: "Ja sa vás opýtam iba jednu otázku, odpovedzte mi, potom vám ja odpoviem, akou právomocou toto robím. 30 Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!" 31 Oni uvažovali medzi sebou takto: "Ak povieme: Z neba, povie: Prečo ste mu teda neuverili? 32 Ale ak odpovieme: Od ľudí?" Báli sa ľudu, lebo všetci považovali Jána za opravdivého proroka. 33 Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." Ježiš im odvetil: "Teda ani ja vám nepoviem, akou právomocou to robím."