Dve percentá (2 %)

10. kapitola

Otázka o rozvode

1 Vstal a odišiel do judského kraja a do Zajordánska. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa učil ako zvyčajne.
2 Pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. 3 On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?" 4 Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." 5 Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento predpis. 6 Ale od počiatku stvorenia Boh ich stvoril ako muža a ženu. 7 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a pripúta sa k svojej žene 8 a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" 10 Doma sa ho učeníci znova na to vypytovali. 11 On im odpovedal: "Ktokoľvek prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa proti nej cudzoložstva. 12 A ak žena prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."

Ježiš a malé deti

13 Prinášali mu malé deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.
14 Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte malé deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako malé dieťa, nevojde doň." 16 Potom ich objímal, požehnával ich a vkladal na ne ruky.

Bohatý človek

17 Keď sa vyberal na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?"
18 Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrý? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!" 20 Ale on mu odpovedal: "Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti." 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: "Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" 22 On pri tomto slove zosmutnel, lebo mal veľký majetok.

Nebezpečenstvo bohatstva

23 Ježiš sa rozhľadel po svojich učeníkoch a povedal im: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!"
24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si navzájom: "Kto potom môže byť spasený?" 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha. Lebo Bohu je všetko možné."

Odmena tým, čo opustili všetko

28 Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa."
29 Ježiš odvetil: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."

Tretia predpoveď utrpenia

32 Boli na ceste, vystupovali do Jeruzalema a Ježiš šiel pred nimi. Učeníci sa čudovali a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva:
33 "Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a znalcom Zákona. Odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom, 34 budú sa mu posmievať, opľúvať ho, budú ho bičovať a zabijú ho. Ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych."

Žiadosť Zebedejových synov

35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a povedali mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme."
36 On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?" 37 Oni mu odpovedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." 38 Na to im Ježiš odpovedal: "Neviete, čo si prosíte. Môžete piť kalich, ktorý ja budem piť? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým ja budem pokrstený?" 39 Oni mu odpovedali: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý ja mám piť, budete piť, aj krstom, ktorým ja mám byť pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostávajú tí, ktorým je to pripravené."

Vodcovia majú slúžiť

41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a na Jána.
42 Ježiš si ich zavolal k sebe a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, tvrdo panujú nad poddanými a ich veľmoži dávajú im cítiť svoju moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Naopak, kto sa bude chcieť stať medzi vami najväčším, bude vaším sluhom, 44 kto bude chcieť byť medzi vami prvý, nech je sluhom ostatných. 45 Tak aj Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých."

Uzdravenie slepého pri Jerichu

46 Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý žobrák Bartimej, syn Timejov.
47 Keď ten počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 48 Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou!" 49 Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!" 50 On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 Ježiš mu povedal: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabbuni! Aby som videl." 52 Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila." A hneď videl a šiel za ním.