Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Otázka o rozvode

1 Vstal a odišiel do judského kraja a do Zajordánska. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa učil ako zvyčajne.
2 Pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. 3 On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?" 4 Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." 5 Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal tento predpis. 6 Ale od počiatku stvorenia Boh ich stvoril ako muža a ženu. 7 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a pripúta sa k svojej žene 8 a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!" 10 Doma sa ho učeníci znova na to vypytovali. 11 On im odpovedal: "Ktokoľvek prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa proti nej cudzoložstva. 12 A ak žena prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží."

Ježiš a malé deti

13 Prinášali mu malé deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali.
14 Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: "Nechajte malé deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. 15 Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako malé dieťa, nevojde doň." 16 Potom ich objímal, požehnával ich a vkladal na ne ruky.

Bohatý človek

17 Keď sa vyberal na cestu, ktosi k nemu pribehol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: "Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?"
18 Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrý? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!" 20 Ale on mu odpovedal: "Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti." 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: "Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" 22 On pri tomto slove zosmutnel, lebo mal veľký majetok.

Nebezpečenstvo bohatstva

23 Ježiš sa rozhľadel po svojich učeníkoch a povedal im: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!"
24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: "Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva." 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si navzájom: "Kto potom môže byť spasený?" 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha. Lebo Bohu je všetko možné."

Odmena tým, čo opustili všetko

28 Tu sa ozval Peter: "Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa."
29 Ježiš odvetil: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, 30 aby nedostal stonásobne viac teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí prví budú poslednými a poslední prvými."

Tretia predpoveď utrpenia

32 Boli na ceste, vystupovali do Jeruzalema a Ježiš šiel pred nimi. Učeníci sa čudovali a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva:
33 "Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a znalcom Zákona. Odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom, 34 budú sa mu posmievať, opľúvať ho, budú ho bičovať a zabijú ho. Ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych."

Žiadosť Zebedejových synov

35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a povedali mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme."
36 On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?" 37 Oni mu odpovedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." 38 Na to im Ježiš odpovedal: "Neviete, čo si prosíte. Môžete piť kalich, ktorý ja budem piť? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým ja budem pokrstený?" 39 Oni mu odpovedali: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý ja mám piť, budete piť, aj krstom, ktorým ja mám byť pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. To dostávajú tí, ktorým je to pripravené."

Vodcovia majú slúžiť

41 Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a na Jána.
42 Ježiš si ich zavolal k sebe a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, tvrdo panujú nad poddanými a ich veľmoži dávajú im cítiť svoju moc. 43 Medzi vami to tak nebude. Naopak, kto sa bude chcieť stať medzi vami najväčším, bude vaším sluhom, 44 kto bude chcieť byť medzi vami prvý, nech je sluhom ostatných. 45 Tak aj Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých."

Uzdravenie slepého pri Jerichu

46 Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý žobrák Bartimej, syn Timejov.
47 Keď ten počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: "Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 48 Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou!" 49 Ježiš zastal a povedal: "Zavolajte ho!" Zavolali slepca a vraveli mu: "Neboj sa! Vstaň, volá ťa!" 50 On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. 51 Ježiš mu povedal: "Čo chceš, aby som ti urobil?" Slepec mu odpovedal: "Rabbuni! Aby som videl." 52 Ježiš mu povedal: "Choď, tvoja viera ťa uzdravila." A hneď videl a šiel za ním.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk