Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Jahve súdi svoj ľud

1 Počujte, čo hovorí Jahve: "Povstaň! Začni súdny spor pred vrchmi, nech pahorky počujú tvoj hlas!"
2 Počujte Jahveho súdny spor, vrchy, vy pevné základy zeme! Lebo Jahve vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom: 3 "Ľud môj, čo som ti urobil? Čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, vykúpil som ťa z domu otrokov, poslal som Mojžiša, Árona a Miriam, aby ťa viedli. 5 Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moabský kráľ Balak a čo mu odpovedal Beorov syn Balaam. Čo sa stalo od Šittimu po Gilgal, aby si poznal spravodlivé zásahy Jahveho!" 6 "S čím mám predstúpiť pred Jahveho, skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred neho s celopalmi, s jednoročnými býčkami? 7 Či má Boh záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Či mám obetovať svojho prvorodeného syna za svoj vlastný zločin, moje vlastné dieťa za svoj hriech?" 8 "Boh ti oznámil, človeče, čo je dobré, čo Jahve žiada od teba: iba konať, čo je správne, milovať láskavosť a žiť pokorne so svojím Bohom."

Proti klamárom v meste

9 Čuj, Jahve privoláva mestu – a múdry je, kto si uctí Božie meno – čujte, Júdov kmeň a zhromaždenie mesta!
10 Môžem si nevšimnúť hanobnú falošnú mieru, prekliatu zmenšenú mericu? 11 Pokladám za poctivé vyhlásiť falošné váhy a mešec s falošným závažím? 12 Boháči mesta sú plní násilia, jeho obyvatelia sú luhári, svojimi rečami stroja podvody. 13 Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť ťa pre tvoje hriechy. 14 Budeš jesť, ale sa nenasýtiš, v žalúdku ti zostane prázdnota. Čo si odložíš, nezachrániš a ak niečo zachrániš, vydám ťa meču napospas. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, olivy vylisuješ, ale olejom sa nenatrieš, vytlačíš mušt, ale nebudeš piť víno.

Príklad Samárie

16 Zachovávaš zákony Omriho a všetky zvyklosti Achabovho domu, spravuješ sa ich zásadami. Preto ťa urobím predmetom hrôzy, tvojich obyvateľov predmetom posmechu, znášať budeš pohanu národov.