Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Trhanie klasov

1 Stalo sa v istú sobotu, že šiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli.
2 Niektorí z farizejov povedali: "Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?" 3 Ježiš im odpovedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" 5 A povedal im: "Syn človeka je pánom aj soboty."

Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou

6 Stalo sa v inú sobotu, že Ježiš vošiel do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku.
7 Zákonníci a farizeji naň striehli, či bude uzdravovať v sobotu, aby ho mali z čoho obžalovať. 8 Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: "Vstaň a postav sa do prostriedku!" On vstal a postavil sa tam. 9 Ježiš im povedal: "Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre alebo robiť zle, zachrániť život alebo zničiť?" 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: "Vystri si ruku!" On to urobil a ruka mu ozdravela. 11 Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

Voľba Dvanástich

12 Stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, 15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zástupy idú za Ježišom

17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovnom mieste. Bol s ním veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema, aj z týrskeho a sidonského pobrežia.
18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. Ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 19 Každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo z neho vychádzala sila a uzdravovala všetkých.

Inauguračná reč. Blahoslavenstvá

20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: "Šťastní chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
21 Šťastní, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Šťastní, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Šťastní ste, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili prorokom vaši otcovia.

Prekliatia!

24 Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoje potešenie!
25 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. 26 Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!

Láska k nepriateľom

27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
28 žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, kto si berie plášť, neodopri ani šaty. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. 31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akú máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 Ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akú máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. 35 Naopak, milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Milosrdenstvo a dobročinnosť

36 Buďte súcitní, ako aj váš Otec je súcitný!
37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa vám nameria."

Podmienky pre horlivosť

39 Povedal im aj podobenstvo: "Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?
40 Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude iba ako jeho učiteľ. 41 Prečo pozeráš na smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nebadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. 43 Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. 44 Každý strom totiž možno poznať po jeho ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

Potreba skúsenosti

46 Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte, čo hovorím?
47 Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. 48 Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. 49 Ale kto ich počúva a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko."