Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Povolanie prvých štyroch učeníkov

1 Stalo sa, keď raz stál pri Genezaretskom jazere, že sa naň tlačil zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
2 Tu videl pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3 Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" 5 Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 6 Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. 7 Preto dali znak spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve lode naplnili, že sa už-už potápali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. 10 Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí." 11 Keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Uzdravenie malomocného

12 Stalo sa, že keď bol v jednom meste, bol tam človek plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, vrhol sa tvárou k zemi a prosil ho: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."
13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. 14 Prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: "Choď," povedal, "ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo." 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

Uzdravenie porazeného

17 Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a učitelia Zákona, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema: a mal Pánovu moc, aby uzdravoval.
18 Tu chlapi niesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť ho pred neho. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na plochú strechu, vybrali tehly a na lôžku ho spustili priamo pred Ježiša. 20 Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy." 21 Znalci Zákona a farizeji začali rozmýšľať: "Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha?" 22 Ale Ježiš poznal ich rozmýšľanie a povedal im: "Prečo tieto myšlienky vo vašich srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy.‘ alebo: ‚Vstaň a choď‘? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy," povedal porazenému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 25 A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. 26 Všetkých sa zmocnil úžas, velebili Boha a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."

Povolanie Léviho

27 Potom vyšiel von, videl mýtnika menom Lévi sedieť na mýtnici a povedal mu: "Poď za mnou!"
28 On vstal, opustil všetko a nasledoval ho.

Hostina s hriešnikmi u Léviho

29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bolo tam veľmi veľa mýtnikov a iných ľudí, ktorí s nimi stolovali.
30 Farizeji a ich znalci Zákona šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" 31 Ježiš im odpovedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby zmenili svoj život."

Debata o pôste

33 Oni mu povedali: "Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú."
34 Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v tých dňoch sa budú postiť." 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: "Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. 37 Nik neleje nové víno do starých vínnych mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. 39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: ‚Staré je lepšie.‘"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk