Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Povolanie prvých štyroch učeníkov

1 Stalo sa, keď raz stál pri Genezaretskom jazere, že sa naň tlačil zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.
2 Tu videl pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3 Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" 5 Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 6 Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. 7 Preto dali znak spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve lode naplnili, že sa už-už potápali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. 10 Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí." 11 Keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

Uzdravenie malomocného

12 Stalo sa, že keď bol v jednom meste, bol tam človek plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, vrhol sa tvárou k zemi a prosil ho: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."
13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. 14 Prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: "Choď," povedal, "ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo." 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

Uzdravenie porazeného

17 Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a učitelia Zákona, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema: a mal Pánovu moc, aby uzdravoval.
18 Tu chlapi niesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť ho pred neho. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na plochú strechu, vybrali tehly a na lôžku ho spustili priamo pred Ježiša. 20 Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy." 21 Znalci Zákona a farizeji začali rozmýšľať: "Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha?" 22 Ale Ježiš poznal ich rozmýšľanie a povedal im: "Prečo tieto myšlienky vo vašich srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy.‘ alebo: ‚Vstaň a choď‘? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy," povedal porazenému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 25 A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. 26 Všetkých sa zmocnil úžas, velebili Boha a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."

Povolanie Léviho

27 Potom vyšiel von, videl mýtnika menom Lévi sedieť na mýtnici a povedal mu: "Poď za mnou!"
28 On vstal, opustil všetko a nasledoval ho.

Hostina s hriešnikmi u Léviho

29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bolo tam veľmi veľa mýtnikov a iných ľudí, ktorí s nimi stolovali.
30 Farizeji a ich znalci Zákona šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" 31 Ježiš im odpovedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby zmenili svoj život."

Debata o pôste

33 Oni mu povedali: "Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú."
34 Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v tých dňoch sa budú postiť." 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: "Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. 37 Nik neleje nové víno do starých vínnych mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. 39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: ‚Staré je lepšie.‘"