Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Ježiš, plný Svätého Ducha, vrátil sa od Jordánu a Duch ho vodil po púšti
2 štyridsať dní a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom." 4 Ježiš mu odpovedal: "Napísané je: Nielen z chleba žije človek." 5 Potom ho diabol vyviedol vysoko, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal mu: "Dám ti všetku moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo mne bola odovzdaná a dám ju, komu chcem. 7 Ak teda padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať, všetko bude tvoje." 8 Ježiš mu odpovedal: "Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš vzdávať božskú úctu!" 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrchol Chrámu a povedal mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa odtiaľto, 10 veď je napísané: Prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa chránili, 11 a ešte: Ponesú ťa na rukách, aby si si neurazil nohu o kameň." 12 Ale Ježiš mu odpovedal: "Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!" 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, do určeného času od neho odišiel.

Ježiš začína kázať

14 Ježiš sa vrátil do Galiley vyzbrojený silou Ducha a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Ježiš v Nazarete

16 Prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
17 Podali mu Knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov spočíva na mne, lebo Boh ma zasvätil pomazaním, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že sú prepustení, a slepým, že sa im vracia zrak; utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju posluhujúcemu a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21 Vtedy im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 22 Všetci sa o ňom vyslovovali s uznaním a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, vylieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to isté aj tu, vo svojej vlasti." 24 A dodal: "Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25 Veru vravím vám: Istotne bolo veľa vdov v Izraeli za čias Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine, 26 a ani k jednej nebol poslaný Eliáš, iba k vdove do Sarepty v Sidonskom kraji. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden nebol očistený, iba Sýrčan Naaman." 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Ježiš vyučuje v Kafarnaume a uzdraví posadnutého

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma a učil ľudí po sobotách
32 a oni žasli nad jeho učením, lebo hovoril ako ten, ktorý má moc. 33 V synagóge bol človek, ktorý mal ducha nečistého démona. Ten vykríkol mocným hlasom: 34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil doprostred, vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo? S autoritou a mocou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú!" 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Uzdravenie Petrovej testinej

38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.
39 Pristúpil k hlave ležiacej, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

Mnohoraké uzdravenia

40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné choroby, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Ježiš tajne opúšťa Kafarnaum a prechádza Judskom

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel a utiahol sa na pusté miesto. Zástupy ho hľadali a keď prišli k nemu, zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím priniesť Dobrú zvesť o Božom kráľovstve, lebo na to som poslaný." 44 A kázal po judských synagógach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk