Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Ježiš, plný Svätého Ducha, vrátil sa od Jordánu a Duch ho vodil po púšti
2 štyridsať dní a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom." 4 Ježiš mu odpovedal: "Napísané je: Nielen z chleba žije človek." 5 Potom ho diabol vyviedol vysoko, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal mu: "Dám ti všetku moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo mne bola odovzdaná a dám ju, komu chcem. 7 Ak teda padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať, všetko bude tvoje." 8 Ježiš mu odpovedal: "Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš vzdávať božskú úctu!" 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrchol Chrámu a povedal mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa odtiaľto, 10 veď je napísané: Prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa chránili, 11 a ešte: Ponesú ťa na rukách, aby si si neurazil nohu o kameň." 12 Ale Ježiš mu odpovedal: "Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!" 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, do určeného času od neho odišiel.

Ježiš začína kázať

14 Ježiš sa vrátil do Galiley vyzbrojený silou Ducha a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Ježiš v Nazarete

16 Prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
17 Podali mu Knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov spočíva na mne, lebo Boh ma zasvätil pomazaním, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že sú prepustení, a slepým, že sa im vracia zrak; utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju posluhujúcemu a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21 Vtedy im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 22 Všetci sa o ňom vyslovovali s uznaním a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, vylieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to isté aj tu, vo svojej vlasti." 24 A dodal: "Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25 Veru vravím vám: Istotne bolo veľa vdov v Izraeli za čias Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine, 26 a ani k jednej nebol poslaný Eliáš, iba k vdove do Sarepty v Sidonskom kraji. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden nebol očistený, iba Sýrčan Naaman." 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Ježiš vyučuje v Kafarnaume a uzdraví posadnutého

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma a učil ľudí po sobotách
32 a oni žasli nad jeho učením, lebo hovoril ako ten, ktorý má moc. 33 V synagóge bol človek, ktorý mal ducha nečistého démona. Ten vykríkol mocným hlasom: 34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil doprostred, vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo? S autoritou a mocou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú!" 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Uzdravenie Petrovej testinej

38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.
39 Pristúpil k hlave ležiacej, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

Mnohoraké uzdravenia

40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné choroby, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Ježiš tajne opúšťa Kafarnaum a prechádza Judskom

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel a utiahol sa na pusté miesto. Zástupy ho hľadali a keď prišli k nemu, zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím priniesť Dobrú zvesť o Božom kráľovstve, lebo na to som poslaný." 44 A kázal po judských synagógach.