Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Vystúpenie Jána Krstiteľa

1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitidskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilene,
2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, Zachariášovmu synovi. 3 Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina nech sa zaplní a nech sa zníži každý vrch a kopec. Cesty kľukaté nech sú vyrovnané a cesty hrboľaté nech sú hladké. 6 A každý človek uvidí Božiu spásu. 7 Zástupom, čo prichádzali, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: "Plemeno vreteníc, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nenamýšľajte si: ‚Naším otcom je Abrahám‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neurodí dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa." 10 Zástupy sa ho pýtali: "Čo teda máme robiť?" 11 On im odpovedal: "Kto má dve tuniky, nech dá tomu, čo nemá ani jednu, a kto má jedlo, nech urobí podobne!" 12 Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: "Učiteľ, čo máme robiť?" 13 On im povedal: "Nevymáhajte viac, ako vám určili!" 14 Pýtali sa ho aj vojaci: "A čo máme robiť my?" Vravel im: "Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!" 15 Ľud žil v očakávaní a všetci si v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: "Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom. 17 V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." 18 A ešte aj všelijako inak napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Uväznenie Jána Krstiteľa

19 Ján karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a pre všetko zlé, čo porobil,
20 a Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.

Pokrstenie Ježiša

21 Stalo sa, že keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a keď sa modlil, otvorilo sa nebo,
22 zostúpil na neho Svätý Duch vo viditeľnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: Ty si môj Syn; ja som ťa dnes splodil.

Ježišov rodokmeň

23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov a bol – ako sa myslelo – syn Jozefa, ktorý bol synom Héliho,
24 on Mattatov, on Léviho, on Melchiho, on Jannajov, on Jozefov, 25 on Mattatiášov, on Amosov, on Naumov, on Esliho, on Naggajov, 26 on Maatov, on Mattatiášov, on Semejov, on Jozechov, on Jódov, 27 on Joananov, on Resov, on Zorobabelov, on Šealatielov, on Neriho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozamov, on Elmadamov, on Erov, 29 on Jezuov, on Eliezerov, on Jorimov, on Mattatov, on Léviho, 30 on Simeonov, on Júdov, on Jozefov, on Jonamov, on Eliakimov, 31 on Meleov, on Menov, on Mattatov, on Namatov, on Dávidov. 32 On Jesseho, on Obedov, on Boozov, on Salov, on Naasonov, 33 on Aminadabov, on Adminov, on Arniho, on Hezromov, on Faresov, on Júdov, 34 on Jakubov, on Izákov, on Abrahámov, on Tareho, on Nachorov, 35 on Seruchov, on Ragavov, on Falekov, on Eberov, on Salu, 36 on Kainamov, on Arfaxadov, on Semov, on Noemov, on Lamechov, 37 on Matuzalemov, on Henochov, on Jaretov, on Maleleelov, on Kainamov, 38 on Henosov, on Setov, on syn Adama, ktorý bol Boží.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk