2. kapitola

Ježišovo narodenie a návšteva pastierov

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
2 Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 3 Všetci išli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 6 Kým boli tam, nadišiel jej čas pôrodu. 7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci. 8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v poli nocovali a strážili svoje stádo. 9 Zrazu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 10 ale anjel im povedal: "Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pre všetok ľud. 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pána. 12 A toto vám bude znamením: nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských vojov spievajúcich chvály Bohu: 14 "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zaľúbenie." 15 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: "Poďme až do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán." 16 Ponáhľali sa teda a našli Máriu, Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 17 Keď ho videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa tomu, čo im pastieri rozprávali. 19 Ale Mária zachovávala tieto slová a premýšľala o nich vo svojom srdci. 20 Medzitým sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli; všetko sa stalo, ako im bolo povedané.

Ježišova obriezka

21 Po ôsmich dňoch, keď prišiel čas jeho obriezky, dali mu meno Ježiš, meno, ktoré anjel označil ešte pred jeho počatím.

Predstavenie Ježiša v Chráme

22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho Zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,
23 ako je napísané v Pánovom Zákone: Každý prvorodený chlapec bude zasvätený Pánovi, 24 a aby priniesli obetu, ako káže Pánov Zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. 25 V Jeruzaleme žil vtedy človek menom Simeon, muž statočný a nábožný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý spočíval na ňom. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 27 Vedený Duchom prišiel do Chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili na ňom predpisy Zákona, 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

Simeonov chválospev

29 "Zvrchovaný Pane, teraz prepúšťaš svojho sluhu v pokoji, podľa svojho slova.
30 Lebo som videl na vlastné oči toho, ktorý prináša tvoju spásu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu."

Simeonovo proroctvo

33 Jeho otec a matka sa divili tomu, čo sa o ňom hovorilo.
34 Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: "Pozri, toto dieťa privedie pád a pozdvihnutie pre mnohých v Izraeli; bude znamením, ktorému budú odporovať, 35 aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč."

Proroctvo Anny

36 Bola tam prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola to veľmi stará žena. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov,
37 potom sama ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z Chrámu neodchádzala, vo dne, v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o dieťati všetkým, čo očakávali oslobodenie Jeruzalema.

Ježišov skrytý život v Nazarete

39 Keď vykonali všetko, čo bolo predpísané v Pánovom Zákone, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.
40 Dieťa rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a Božia milosť spočívala na ňom.

Ježiš medzi učiteľmi

41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na sviatok Paschy.
42 Keď mal dvanásť rokov, vykonali si púť ako zvyčajne. 43 Keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. 44 Nazdávajúc sa, že je v sprievode, prešli deň cesty. Hľadali ho medzi príbuznými a známymi, 45 ale nenašli ho. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 46 Po troch dňoch ho našli v Chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a jeho matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali!" 49 On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť v dome svojho Otca?" 50 Ale oni nerozumeli slovo, ktoré im povedal.

Ešte o skrytom živote v Nazarete

51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky tieto veci vo svojom srdci.
52 Ježiš rástol v múdrosti, vo vzraste a milosti pred Bohom a pred ľuďmi.