Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Prázdny hrob. Anjelovo posolstvo

1 V prvý deň po sobote zavčas ráno išli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.
2 Kameň našli od hrobu odvalený, 3 vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. 5 Zmocnil sa ich strach a sklonili tváre k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: 7 Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí a ukrižovaný, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová.

Apoštoli nechcú veriť rečiam žien

9 Keď sa vrátili od hrobu, toto všetko zvestovali Jedenástim a všetkým ostatným.
10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. Iné ženy, ktoré boli s nimi, to tiež porozprávali apoštolom. 11 Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

Peter pri hrobe

12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov, zadivený nad tým, čo sa stalo.

Dvaja emauzskí učeníci

13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená asi šesťdesiat stadií,
14 a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi. 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. 17 I spýtal sa ich: "O čom sa to cestou zhovárate?" Zastavili sa zronení. 18 Jeden z nich, menom Kleofáš, mu odpovedal: "Ty si vari jediný z obyvateľov Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?" 19 On im povedal: "A čo?" Vraveli mu: "S Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným skutkami i rečou pred Bohom a pred všetkým ľudom; 20 ako ho naši veľkňazi a poprední ľudia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. 21 A my sme dúfali, že on vyslobodí Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. 22 Niektoré z našich žien nás naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, 23 jeho telo nenašli, ale prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli, ktorí hovorili, že on žije. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli." 25 On im povedal: "Akí ste nechápaví! Akí ste pomalí uveriť všetko, čo oznámili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy?" 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naňho naliehali: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!" Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A stalo sa, že keď bol s nimi pri stole, vzal chlieb, povedal požehnanie, potom ho lámal a dával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči, poznali ho, ale on im zmizol. 32 Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?" 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ich priateľov. 34 Tí im povedali: "Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi." 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho poznali pri lámaní chleba.

Ježiš sa zjavuje apoštolom

36 Kým toto hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám."
37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38 On im povedal: "Čo sa ľakáte? Prečo vám v srdciach vznikajú pochybnosti? 39 Pozrite mi ruky a nohy, že som to ja! Ohmatajte ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti, ako vidíte, že ja mám." 40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?" 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 43 I vzal si a jedol pred nimi.

Posledné poučenia apoštolom

44 Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom Zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmam, 46 a povedal im: "Je to tak, ako bolo napísané: Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude ohlasovať všetkým národom obrátenie a odpustenie hriechov, počnúc od Jeruzalema. 48 Toho ste vy svedkami. 49 Hľa, ja na vás zošlem toho, ktorého môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!"

Vystúpenie do neba

50 Potom ich zaviedol až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.
51 Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 52 Oni sa pred ním prestreli tvárou k zemi a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 53 Stále sa zdržiavali v Chráme a chválili Boha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk