Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Tu celé zhromaždenie vstalo a odviedli ho pred Piláta.

Ježiš pred Pilátom

2 Začali teda naňho žalovať: "Tohto človeka sme pristihli, ako rozvracia náš národ, zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe, že je Mesiáš Kráľ."
3 Pilát sa ho spýtal: "Si židovský kráľ?" On odpovedal: "Sám to hovoríš." 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: "Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človeku." 5 Ale oni naliehali: "Poburuje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galiley až sem." 6 Na tieto slová sa Pilát spýtal, či ten človek je Galilejčan. 7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.

Ježiš pred Herodesom

8 Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.
9 Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu nič neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a znalci Zákona a nástojčivo na neho žalovali. 11 Herodes so svojimi vojakmi ním pohrdol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do skvelého rúcha a poslal ho nazad k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát stali priateľmi, lebo predtým boli nepriateľmi.

Ježiš znova pred Pilátom

13 Pilát zavolal veľkňazov, predstavených a ľud
14 a povedal im: "Priviedli ste mi tohto človeka, že poburuje ľud. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človeku nič z toho, čo na neho žalujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Vidíte, že neurobil nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Dám ho zbičovať a prepustím." 17 18 Tu celý dav kričal: "Preč s ním a prepusť nám Barabáša!" 19 Ten bol uväznený pre vzburu v meste a pre vraždu. 20 Pilát k nim znovu prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni vykrikovali: "Ukrižuj, ukrižuj ho!" 22 On k nim tretí raz prehovoril: "A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič, za čo by si zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím." 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik sa stupňoval. 24 A Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho, ktorého si žiadali, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu, zatiaľ čo Ježiša vydal ich vôli.

Cesta na Kalváriu

26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.
27 Šiel za ním veľký zástup ľudí aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: "Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: ‚Šťastné neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nenadájali!‘ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! A kopcom: Prikryte nás! 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?" 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

Ukrižovanie

33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
34 Ježiš povedal: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom si vojaci rozdelili jeho šaty, hádzali o ne lós.

Ježiš na kríži vysmievaný a urážaný

35 Ľud tam stál a díval sa. Vodcovia sa mu posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, nech zachráni sám seba, ak je Boží Mesiáš, Vyvolený!"
36 Aj vojaci sa mu posmievali: prichádzali k nemu, podávali mu piť ocot 37 a hovorili: "Ak si židovský kráľ, zachráň sám seba!" 38 Nad ním bol aj nápis: "Toto je židovský kráľ."

„Dobrý lotor“

39 Jeden zo zločincov visiacich na kríži ho urážal: "Nie si ty Mesiáš? Zachráň sám seba i nás!"
40 Ale druhý ho zahriakol: "Ani ty sa nebojíš Boha, hoci musíš niesť ten istý trest? 41 Pre nás je to spravodlivé, my dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé." 42 Potom povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš ako kráľ." 43 On mu odpovedal: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji."

Ježišova smrť

44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.
45 Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha." Po tých slovách vydýchol.

Po Ježišovej smrti

47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: "Tento človek bol naozaj spravodlivý."
48 A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov. 49 Všetci jeho priatelia stáli obďaleč, tiež ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

Pohreb

50 Tu istý muž menom Jozef, člen Rady, dobrý a spravodlivý človek
51 z judského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s rozhodnutiami a činmi ostatných a očakával Božie kráľovstvo, 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 53 Sňal ho, zavinul do plátna a uložil ho do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. 54 Bol prípravný deň a už sa začínala sobota. 55 Ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley, išli za Jozefom, pozreli si hrob, aj to, ako uložili jeho telo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili voňavé oleje a masti. V sobotu podľa prikázania zachovali pokoj.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk