Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Spiknutie proti Ježišovi a Judášova zrada

1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha, Veľká noc.
2 Veľkňazi a znalci Zákona hľadali spôsob, ako ho zabiť, báli sa však ľudu. 3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich. 4 Ten odišiel k veľkňazom a veliteľom stráže dohovoriť sa, ako im ho má vydať. 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebudú zástupy ľudu.

Príprava paschálnej večere

7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba obetovať paschu.
8 Ježiš poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte nám pripraviť paschu, aby sme ju mohli jesť." 9 Oni sa ho spýtali: "Kde chceš, aby sme pripravili?" 10 Povedal im: "Keď vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý nesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, 11 a majiteľovi domu povedzte: ‚Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám jesť paschu so svojimi učeníkmi?‘ 12 On vám ukáže veľkú sieň na poschodí, už prestretú. Tam nám prichystajte!" 13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili paschu.

Paschálna večera

14 Keď prišla hodina, zaujal miesto pri stole a apoštoli s ním.
15 Povedal im: "Veľmi som túžil jesť s vami túto paschu skôr, ako budem trpieť. 16 Lebo hovorím vám: Už ju nebudem jesť, až do času, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." 17 Vzal kalich, vzdal vďaky a povedal: "Vezmite ho a podeľte sa medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."

Ustanovenie Eucharistie

19 Potom vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho a dal im so slovami: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."
20 Tak isto po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová Zmluva, uzavretá mojou krvou, ktorá sa vylieva za vás.

Oznámenie Judášovej zrady

21 Pozrite, ruka toho, kto ma vydáva, je so mnou na stole.
22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, skrze ktorého je vydaný!" 23 Oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol vykonať.

Kto je najväčší?

24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich najväčší.
25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, dajú sa volať dobrodincovia. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech sa stane ako najmenší a vodca ako sluha. 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Odmena sľúbená apoštolom

28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach,
29 ja vám dávam kráľovskú moc, ako ju môj Otec dal mne, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

Predpoveď Petrovho zapretia a jeho obrátenia

31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
32 Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A ty, keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov." 33 On mu povedal: "Pane, s tebou som hotový ísť aj do väzenia, aj na smrť." 34 Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."

Hodina rozhodného boja

35 Potom im povedal: "Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez sandálov?" Oni odpovedali: "Nie."
36 On im povedal: "Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá plášť a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: Započítali ho medzi zločincov. A tak všetko, čo sa ma týka, chýli sa ku koncu." 38 Oni povedali: "Pozri, Pane, tu sú dva meče." On im odpovedal: "To stačí."

Na Olivovej hore

39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu, aj učeníci išli za ním.
40 Keď prišiel na to miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" 41 Potom sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako veľké kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. 46 I povedal im: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"

Zajatie Ježiša

47 Kým ešte hovoril, objavil sa zástup a pred nimi šiel jeden z Dvanástich menom Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.
48 Ale Ježiš mu povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?" 49 Keď videli, čo sa chystá, jeho sprievodcovia povedali: "Pane, máme udrieť mečom?" 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 51 Ale Ježiš povedal: "Prestaňte! Dosť!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52 Potom Ježiš povedal tým, čo prišli za ním, veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším: "Ako na zločinca ste vytiahli s mečmi a kyjmi! 53 Každý deň som bol s vami v Chráme a nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc Temna."

Peter zapiera Ježiša

54 Keď ho chytili, odviedli ho a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.
55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. 56 Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: "Aj tento bol s ním." 57 Ale on zaprel a povedal: "Žena, nepoznám ho." 58 O chvíľu si ho všimol iný a povedal: "Aj ty si z nich." Peter odpovedal: "Človeče, nie som." 59 Keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: "Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan." 60 Peter povedal: "Človeče, neviem, čo hovoríš." A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel na Petra. Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: "Skôr, ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." 62 Vyšiel von a horko zaplakal.

Prvé potupovanie

63 Chlapi, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.
64 Zakryli mu tvár a vypytovali sa ho: "Prorokuj, kto ťa udrel!" 65 A všelijako inak sa mu rúhali.

Ježiš pred sanhedrinom

66 Keď sa rozvidnelo, zhromaždila sa rada starších ľudu, veľkňazi a znalci Zákona. Doviedli ho do svojho sanhedrinu
67 a povedali: "Ak si ty Kristus, povedz nám to!" Odpovedal im: "Aj keď vám to poviem, neuveríte 68 a keď sa vás opýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Boha." 70 Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On povedal: "Vy sami hovoríte, že ja som." 71 Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk