Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

1 Keď sa rozhliadol, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá vhodila dve drobné mince, 3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."

Reč o skaze Jeruzalema. Úvod

5 Keď niektorí hovorili o Chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a votívnymi darmi, povedal:
6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené." 7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, že sa to začne diať?"

Predchádzajúce znamenia

8 On im povedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú hovoriť v mojom mene: ‚Ja som to!‘ a ‚Čas je tu!‘ Nechoďte za nimi!
9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď." 10 Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrozné a veľké znamenia na nebi. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. 14 Zaumieňte si, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani protirečiť všetci vaši protivníci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia. Niektorí z vás budú zabití. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19 Svojou vytrvalosťou si spasíte duše.

Obliehanie

20 Keď uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskami, vedzte, že jeho spustošenie je celkom blízko.

Obeta vdovy

21 Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech sa do mesta nevracajú,
22 lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané. 23 Beda tehotným ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať.

Katastrofa a časy pohanov

Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.
24 Budú padať ostrím meča, ako zajatci budú zavlečení medzi všetky národy; Jeruzalem bude šliapaný pohanskými národmi, kým sa nenaplnia časy pohanov.

Kozmické katastrofy a slávny príchod Syna človeka

25 Budú znamenia na slnku, mesiaci a na hviezdach. Národy na zemi budú plné úzkosti, bezradné, pre hukot mora a vlnobitia.
26 Ľudia budú zmierať od strachu a od očakávania toho, čo príde na celý svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa to začne diať, zastaňte si rovno a zodvihnite hlavu, lebo vaše vyslobodenie je blízko."

Podobenstvo o figovníku

29 Povedal im podobenstvo: "Pozrite na figovník a ostatné stromy!
30 Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. 32 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Bdejte, aby ste neboli prekvapení

34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil
35 ako osídlo. Lebo padne na všetkých, čo bývajú na celej zemi. 36 Preto bdejte a modlite sa celý čas, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a obstáť pred Synom človeka."

Ježišove posledné dni

37 Cez deň učil v Chráme, ale na noc vychádzal a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová.
38 A včas ráno všetok ľud sa hrnul k nemu do Chrámu počúvať ho.