Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Otázka Židov o Ježišovej autorite

1 Stalo sa jedného dňa, keď učil ľud v Chráme a hlásal Dobrú zvesť, že prišli k nemu veľkňazi a znalci Zákona so staršími
2 a hovorili mu: "Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto ti dal túto moc?" 3 On im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi: 4 Jánov krst bol z Neba, či od ľudí?" 5 Oni sa medzi sebou radili: "Ak povieme: ‚Z Neba,‘ povie: ‚Prečo ste mu neuverili?‘ 6 Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok." 7 Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol. 8 Ježiš im povedal: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch

9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: "Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.
10 Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili naprázdno. 11 Poslal druhého sluhu. Aj tohto zbili, potupili a prepustili naprázdno. 12 Poslal aj tretieho, toho doráňali a vyhodili von. 13 Vtedy si Pán vinice povedal: ‚Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu budú mať úctu.‘ 14 Ale keď toho vinohradníci videli, spolu sa poradili a povedali si: ‚To je dedič. Zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Vyhodili ho z vinice a zabili. 15 Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným." Na tie slová povedali: "Božechráň!" 17 On sa na nich pozrel a povedal: "Čo teda znamená toto slovo Písma: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? 18 Každý, kto na ten kameň padne, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozdrví." 19 Znalci Zákona a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, ale báli sa ľudu. Porozumeli totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo.

Daň cisárovi

20 Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci.
21 Opýtali sa ho: "Učiteľ, vieme, že hovoríš a učíš správne a že nehľadíš na osobu, ale pravdivo učíš Božej ceste. 22 Je dovolené platiť cisárovi daň, či nie?" 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 "Ukážte mi denár! Čí obraz a nápis sú na ňom?" Oni povedali: "Cisárov." 25 Vtedy im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!" 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.

Vzkriesenie mŕtvych

27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho:
28 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za ženu a splodiť bratovi potomka. 29 Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 30 Vzal si ju druhý, 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. 32 Napokon zomrela aj žena. 33 Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku." 34 Ježiš im odpovedal: "Synovia tohto sveta sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo budú uznaní za hodných tamtoho sveta a zmŕtvychvstania, už sa neženia ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, lebo sú vzkriesení. 37 Že mŕtvi naozaj vstanú, to naznačil aj Mojžiš v stati o horiacom kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. 38 No Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých; všetci vlastne žijú pre neho." 39 Tu niektorí znalci Zákona povedali: "Učiteľ, dobre si to povedal." 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Kristus, Dávidov syn a Pán

41 On im povedal: "Ako môžu hovoriť, že Kristus je Dávidov syn?
42 Veď sám Dávid hovorí v Knihe Žalmov: Boh povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy! 44 Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"

Ježiš súdi znalcov Zákona

45 Pred všetkým ľudom povedal svojim učeníkom:
46 "Chráňte sa učiteľov Zákona, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na ulici, prvé sedadlá v synagógach a popredné miesta na hostinách. 47 Vyjedajú domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Týchto postihne prísnejší súd."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk