Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Zachej

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
2 A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho videl, lebo práve tade mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes mám byť v tvojom dome!" 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Všetci, čo to videli, šomrali: "Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka." 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: 9 "Dnes nadišla spása tomuto domu. Lebo tento človek je tiež Abrahámovým synom. 10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."

Podobenstvo o desiatich sluhoch

11 Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.
12 A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa vrátiť. 13 Zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať min a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. 16 Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mina získala desať min.‘ 17 On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný nad málom, maj moc nad desiatimi mestami.‘ 18 Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mina vyniesla päť min.‘ 19 Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ 20 Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, pozri, tu je tvoja mina. Mal som ju uloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ 22 On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial? 23 Prečo si teda nedal moju minu peňazomencom a ja by som si ju bol pri návrate vybral aj s úrokmi?‘ 24 A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu minu a dajte ju tomu, čo má desať min!‘ 25 Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať min!‘ 26 ‚Hovorím vám: Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘"

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

28 Keď to Ježiš povedal, vystupoval do Jeruzalema, kráčal pred všetkými.
29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: "Choďte do dediny, ktorá je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘ Poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘" 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?" 34 Oni povedali: "Pán ho potrebuje." 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37 A keď sa už blížili k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. 38 Volali: "Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"

Ježiš schvaľuje oslavné výkriky svojich učeníkov

39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!"
40 On povedal: "Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene!"

Ježiš plače nad Jeruzalemom

41 Keď sa priblížil, pri pohľade na mesto plakal nad ním
42 a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento veľký deň poznalo, čo ti prináša pokoja. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44 hodia ťa na zem i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nepoznalo čas svojho navštívenia."

Ježiš vyháňa kupcov z Chrámu

45 Keď vošiel do Chrámu, začal vyháňať predavačov
46 a povedal im: "Napísané je: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."

Ježiš učí v Chráme

47 Denne učil v Chráme. Ale veľkňazi a znalci Zákona hľadali, ako ho zahubiť, tiež vodcovia ľudu.
48 Ibaže nevedeli, čo urobiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.