Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Zachej

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
2 A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, 3 zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. 4 Pobehol teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho videl, lebo práve tade mal ísť. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes mám byť v tvojom dome!" 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Všetci, čo to videli, šomrali: "Prijal pohostinstvo u hriešneho človeka." 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: 9 "Dnes nadišla spása tomuto domu. Lebo tento človek je tiež Abrahámovým synom. 10 Syn človeka totiž prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."

Podobenstvo o desiatich sluhoch

11 Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.
12 A tak povedal: "Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa vrátiť. 13 Zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať min a povedal im: ‚Obchodujte, kým sa nevrátim!‘ 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.‘ 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal. 16 Prišiel prvý a vravel: ‚Pane, tvoja mina získala desať min.‘ 17 On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný nad málom, maj moc nad desiatimi mestami.‘ 18 Prišiel druhý a vravel: ‚Pane, tvoja mina vyniesla päť min.‘ 19 Aj tomuto povedal: ‚Ty maj moc nad piatimi mestami.‘ 20 Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, pozri, tu je tvoja mina. Mal som ju uloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ 22 On mu povedal: ‚Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som neuložil, a žnem, čo som nezasial? 23 Prečo si teda nedal moju minu peňazomencom a ja by som si ju bol pri návrate vybral aj s úrokmi?‘ 24 A tým, čo tam stáli, povedal: ‚Vezmite mu minu a dajte ju tomu, čo má desať min!‘ 25 Oni mu vraveli: ‚Pane, veď má desať min!‘ 26 ‚Hovorím vám: Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. 27 A mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi panoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!‘"

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

28 Keď to Ježiš povedal, vystupoval do Jeruzalema, kráčal pred všetkými.
29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: "Choďte do dediny, ktorá je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘ Poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘" 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: "Prečo odväzujete osliatko?" 34 Oni povedali: "Pán ho potrebuje." 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37 A keď sa už blížili k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. 38 Volali: "Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!"

Ježiš schvaľuje oslavné výkriky svojich učeníkov

39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: "Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!"
40 On povedal: "Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene!"

Ježiš plače nad Jeruzalemom

41 Keď sa priblížil, pri pohľade na mesto plakal nad ním
42 a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento veľký deň poznalo, čo ti prináša pokoja. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, 44 hodia ťa na zem i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nepoznalo čas svojho navštívenia."

Ježiš vyháňa kupcov z Chrámu

45 Keď vošiel do Chrámu, začal vyháňať predavačov
46 a povedal im: "Napísané je: Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho urobili lotrovský pelech."

Ježiš učí v Chráme

47 Denne učil v Chráme. Ale veľkňazi a znalci Zákona hľadali, ako ho zahubiť, tiež vodcovia ľudu.
48 Ibaže nevedeli, čo urobiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk