Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a o nástojčivej vdove

1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:
2 "V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ 4 Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, 5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby stále neotravovala.‘" 6 A Pán povedal: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi?"

Farizej a mýtnik

9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:
10 "Dvaja ľudia vstúpili do Chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. 11 Farizej sa postavil a takto sa modlil v sebe: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu pozdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov očistený od hriechov, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Ježiš a deti

15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich.
16 Ale Ježiš si tie deti zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru, hovorím vám, kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."

Bohatý popredný občan

18 Tu sa ho spýtal ktorýsi popredný muž: "Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?"
19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti svojho otca i matku!" 21 On vravel: "Toto všetko som zachovával od mladosti." 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma." 23 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.

Nebezpečenstvo bohatstva

24 Keď ho Ježiš videl, povedal: "Ako ťažko je tým, čo majú bohatstvá, vojsť do Božieho kráľovstva!
25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva!" 26 Tí, čo to počuli, povedali: "Kto potom môže byť spasený?" 27 On im povedal: "Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha."

Odmena tým, čo opustili všetko

28 Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko, čo sme mali, a išli sme za tebou."
29 On im povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, 30 aby nedostala oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život."

Tretie oznámenie umučenia

31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: "Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci o Synovi človeka.
32 Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú, 33 zbičujú ho a zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." 34 Lenže oni ničomu z toho nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.

Slepý pred Jerichom

35 Keď sa približovali k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.
36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. 37 Povedali mu: "Ježiš Nazaretský ide tadiaľto." 38 Tu vykríkol: "Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 39 Tí, čo išli popredu, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 40 Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 "Čo chceš, aby som ti urobil?" On povedal: "Pane, aby som videl." 42 Ježiš mu povedal: "Viď znovu! Tvoja viera ťa uzdravila." 43 A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.