Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Podobenstvo o nespravodlivom sudcovi a o nástojčivej vdove

1 Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:
2 "V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 3 Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ 4 Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí nehanbím, 5 obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby stále neotravovala.‘" 6 A Pán povedal: "Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi?"

Farizej a mýtnik

9 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:
10 "Dvaja ľudia vstúpili do Chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. 11 Farizej sa postavil a takto sa modlil v sebe: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu pozdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov očistený od hriechov, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Ježiš a deti

15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich.
16 Ale Ježiš si tie deti zavolal a povedal: "Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru, hovorím vám, kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."

Bohatý popredný občan

18 Tu sa ho spýtal ktorýsi popredný muž: "Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?"
19 Ježiš mu povedal: "Prečo ma voláš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti svojho otca i matku!" 21 On vravel: "Toto všetko som zachovával od mladosti." 22 Keď to Ježiš počul, povedal mu: "Ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma." 23 Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.

Nebezpečenstvo bohatstva

24 Keď ho Ježiš videl, povedal: "Ako ťažko je tým, čo majú bohatstvá, vojsť do Božieho kráľovstva!
25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva!" 26 Tí, čo to počuli, povedali: "Kto potom môže byť spasený?" 27 On im povedal: "Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha."

Odmena tým, čo opustili všetko

28 Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko, čo sme mali, a išli sme za tebou."
29 On im povedal: "Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti, 30 aby nedostala oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život."

Tretie oznámenie umučenia

31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: "Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci o Synovi človeka.
32 Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú, 33 zbičujú ho a zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." 34 Lenže oni ničomu z toho nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.

Slepý pred Jerichom

35 Keď sa približovali k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral.
36 Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. 37 Povedali mu: "Ježiš Nazaretský ide tadiaľto." 38 Tu vykríkol: "Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 39 Tí, čo išli popredu, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: "Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!" 40 Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 "Čo chceš, aby som ti urobil?" On povedal: "Pane, aby som videl." 42 Ježiš mu povedal: "Viď znovu! Tvoja viera ťa uzdravila." 43 A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk