Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Pohoršenie

1 Potom povedal svojim učeníkom: "Nie je možné, aby sa nevyskytlo zvádzanie na hriech, ale beda tomu, skrze koho prichádza.
2 Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, než by mal zviesť na hriech jedného z týchto maličkých. 3 Dajte si pozor!

Bratské napomenutie

Keď sa tvoj brat previní, pokarhaj ho! Ak oľutuje, odpusť mu.
4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!"

Sila viery

5 Apoštoli povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu vieru!"
6 Pán odpovedal: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.

Slúžiť pokorne

7 Kto z vás, ak má sluhu, ktorý orie alebo pasie stádo, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť za stôl‘?
8 Vari mu skôr nepovie: ‚Priprav mi večeru, podpáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? 9 Či je zaviazaný vďakou sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚My sme obyčajní sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘"

Desať malomocných

11 Stalo sa na jeho ceste do Jeruzalema, že prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.
12 Keď vchádzal do ktorejsi dediny, išlo mu naproti desať malomocných mužov. Zďaleka zastali 13 a hlasno kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!" 14 Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A stalo sa, že ako šli, boli očistení. 15 Keď jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. 17 Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati kde sú? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?" 19 A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila."

Príchod Božieho kráľovstva

20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať podľa znakov.
21 Ani nepovedia: ‚Pozri, tu je!‘ Alebo: ‚Tamto je!‘ Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

Deň Syna človeka

22 A učeníkom povedal: "Prídu dni, v ktorých si budete žiadať uvidieť jeden z dní, keď príde Syn človeka, ale neuvidíte.
23 Povedia vám: ‚Pozri, tu je, pozri, tamto je.‘ Nechoďte tam, nebežte za tým! 24 Lebo ako blesk, keď sa blýska, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka, keď príde jeho deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, 29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. 30 Tak to bude aj v Deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto bude v ten deň na plochej streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia naspäť. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 35 Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá, druhá ponechaná." 36 37 Oni sa ho opýtali: "Kde, Pane?" On im povedal: "Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy."