Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Nepoctivý správca

1 Svojim učeníkom ešte povedal: "Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.
2 Zavolal si ho a povedal mu: ‚Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo ďalej už nemôžeš byť správcom.‘ 3 Správca si povedal: ‚Čo budem robiť, keď ma môj pán zbaví správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. 4 Viem, čo urobím, aby ma prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.‘ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: ‚Koľko dlhuješ môjmu pánovi?‘ 6 On povedal: ‚Sto kadí oleja.‘ Vravel mu: ‚Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat.‘ 7 Potom povedal inému: ‚A ty koľko dlhuješ?‘ On vravel: ‚Sto meríc pšenice.‘ Povedal mu: ‚Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.‘ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu, že si prezieravo počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla.

Dobré používanie peňazí

9 Tak vám aj ja hovorím: Robte si priateľov s pomocou nespravodlivého bohatstva, aby, keď sa pominie, ste boli prijatí do večných príbytkov.
10 Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivom bohatstve, kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v tom, čo patrí iným, kto vám dá, čo je vaše vlastné? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; alebo prvého bude nenávidieť a druhého milovať, alebo prvého sa bude pridŕžať a druhým bude pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj bohatstvu."

Proti farizejom, priateľom peňazí

14 Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu.
15 Preto im povedal: "Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia; lebo čo je v očiach ľudí vznešené, pred Bohom je predmetom pohŕdania.

Dobýjanie Božieho kráľovstva

16 Zákon a Proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Kráľovstvo a každý sa usiluje vojsť doň násilím.

Trvácnosť Zákona

17 Ľahšie sa pominie nebo a zem, ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.

Nerozlučnosť manželstva

18 Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú muž prepustil, cudzoloží.

Zlý boháč a chudobný Lazár

19 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jemného plátna a deň čo deň prepychovo hodoval.
20 Akýsi chudák plný vredov líhal pri jeho bráne. 21 Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, ale len psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Stalo sa, že ten chudák zomrel a anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Aj boháč zomrel a bol pochovaný. 23 V pekle vo veľkých mukách pozrel hore a videl zďaleka Abraháma a Lazára v jeho lone. 24 Vtedy zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni.‘ 25 No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo by ako chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ 27 Tu povedal: ‚Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca, 28 lebo mám piatich bratov; nech im donesie svoje svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ 29 Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ 30 Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám, ale ak k nim príde niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31 Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘"