Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Tri podobenstvá o milosrdenstve

1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.
2 Farizeji a znalci Zákona šomrali: "Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." 3 Preto im povedal toto podobenstvo:

Stratená ovca

4 "Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?
5 A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia 6 a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, ktorá sa mi stratila.‘ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

Stratená drachma

8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu stratí, či nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde?
9 A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: ‚Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.‘ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie."

Stratený syn a verný syn: „márnotratný syn“

11 Povedal ešte: "Istý človek mal dvoch synov.
12 Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko pobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 14 Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nikto mu ich nechcel dať. 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš a ja tu hyniem od hladu. 18 Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti Nebu a proti tebe. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ 20 Vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti Nebu i proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.‘ A začali hodovať. 25 Jeho starší syna bol práve na roli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a opýtal sa, čo sa to deje. 27 Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‚ 28 On sa nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda jeho otec a začal ho prosiť. 29 Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj rozkaz, a mne si nikdy nedal ani len kozľa, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa!‘ 31 Otec mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.‘"