Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Prozreteľnostná výzva na pokánie

1 V tom istom čase prišli ľudia, ktorí mu rozprávali o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s ich obetami.
2 On im povedal: "Myslíte, že tí Galilejčania, keď tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? 3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci tak isto zahyniete."

Podobenstvo o neplodnom figovníku

6 Povedal ešte toto podobenstvo: "Ktosi mal vo svojej vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.
7 Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo ešte zem využíva?‘ 8 On mu odpovedal: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘"

Uzdravenie zhrbenej ženy v sobotu

10 V sobotu učil v istej synagóge.
11 Bola tam žena, posadnutá duchom, ktorý ju osemnásť rokov držal zhrbenú, takže sa nemohla ani trochu narovnať. 12 Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena, si oslobodená od svojej choroby" 13 a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: "Je šesť dní, keď treba pracovať, v tieto dni prichádzajte a dajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!" 15 Pán mu odpovedal: "Pokrytci! Neodväzuje každý z vás svojho vola alebo osla od jasieľ v sobotu a nevodí ho napájať? 16 A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohto puta v sobotný deň?" 17 Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Podobenstvo o horčičnom zrnku

18 Potom povedal: "Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?
19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a hodil do svojej záhrady. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch."

Podobenstvo o kvase

20 A zasa povedal: "K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a zamiesi do troch mier múky, až všetko nakysne."

Tesná brána, zavrhnutie neveriacich Židov a povolanie pohanov

22 Prechádzal mestami a dedinami, učil a šiel cestou do Jeruzalema.
23 Ktosi sa ho spýtal: "Pane, je málo tých, čo budú spasení?" On im povedal: 24 "Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť a nebudú môcť. 25 Keď pán domu vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám odpovie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ 26 Vtedy začnete hovoriť: "Jedávali sme s tebou a píjali, na našich námestiach si učil." 27 Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť!‘ 28 Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. 29 A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. 30 Áno, niektorí, ktorí boli poslední, budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými."

Herodes – lišiak

31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: "Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť."
32 On im povedal: "Choďte a povedzte tomu lišiakovi: Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra, a tretieho dňa dosiahnem svoj cieľ. 33 Ale dnes, zajtra a tretieho dňa musím ísť ďalej, lebo je nemysliteľné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

Výčitky Jeruzalemu

34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
35 Pozrite, váš dom bude pustý! Áno, hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk