Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Otčenáš

1 Ježiš sa raz na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov."
2 Povedal im: "Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia."

Neodbytný priateľ

5 Potom im hovoril: "Ak má niekto z vás priateľa, pôjde k nemu o polnoci a povie mu: ‚Priateľu, požičaj mi tri chleby,
6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť,‘ 7 a ten znútra odpovie: ‚Neobťažuj ma; dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.‘ 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje."

Účinnosť modlitby

9 A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
10 Lebo každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde a kto klope, tomu otvoria. 11 Je medzi vami otec, ktorý by podal synovi hada, keď ten prosí rybu? 12 Alebo keď si pýta vajce, podá mu škorpióna? 13 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, čo ho prosia!"

Ježiš a Beelzebul

14 Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli.
15 No niektorí z nich hovorili: "Mocou Beelzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." 16 Iní, aby ho podrobili skúške, žiadali od neho znamenie z neba. 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený, ako obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Beelzebula vyháňam zlých duchov. 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Beelzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. 21 Keď silný, ozbrojený človek stráži svoj palác, jeho majetok je v bezpečí. 22 Ale keď ho prepadne silnejší, ako je on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Ježišova rozhodnosť

23 Kto nie je so mnou, je proti mne a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.

Útočný návrat nečistého ducha

24 Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá miesto na odpočinok. Ale keď ho nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘
25 Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. 26 Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je on, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."

Pravá blaženosť

27 Stalo sa, keď to hovoril, že akási žena zo zástupu skríkla: "Šťastný život, ktorý ťa nosil, a blažené prsia, ktoré ťa nadájali!"
28 Ale on povedal: "Ešte skôr sú šťastní tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Jonášovo znamenie

29 Keď sa schádzali ďalšie zástupy, začal hovoriť: "Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.
30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. 31 Kráľovná Juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.

Dva výroky o svetle

33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do pivnice ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.
34 Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko zdravé, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. 35 Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. 36 Ak je teda celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nie je vo tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom."

Proti farizejom a učiteľom Zákona

37 Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a zaujal miesto.
38 Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. 39 Ale Pán mu povedal: "Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. 40 Nemúdri! Či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? 41 Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. 42 No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku opúšťate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! 43 Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvé sedadlá v synagógach a pozdravy na uliciach! 44 Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia sa poškvrnia, lebo nevedia, po čom chodia!" 45 Vtedy mu povedal jeden zo znalcov Zákona: "Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš." 46 Vtedy mu povedal: "Aj vám, znalcom Zákona, beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jedným prstom nedotknete. 47 Beda vám, lebo staviate náhrobné pomníky prorokom, ktorých zabíjali vaši otcovia! 48 Vy ste teda svedkami a vy schvaľujete činy svojich otcov; oni vraždili, vy staviate! 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, vyliatu od stvorenia sveta, 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a Chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa za to bude zodpovedať. 52 Beda vám, znalci Zákona, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili." 53 Keď odtiaľ vyšiel, začali naňho znalci Zákona a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho všeličo vypytovali. 54 Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.