Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Jednota s nebeským Kristom, princíp nového života

1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Boha!
2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom skrytý v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.

Všeobecné pravidlá kresťanského života

5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé žiadostivosti a lakomstvo, čo je modloslužba.
6 Všetko toto priťahuje Boží hnev na neposlušných synove. 7 Aj vy ste boli kedysi takí, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko toto: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie a oplzlé reči z vašich úst. 9 Neluhajte si navzájom. Vy ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového, toho, ktorý kráča k pravému poznaniu, obnovujúc sa na obraz svojho Stvoriteľa. 11 Tu už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného; je iba Kristus, ktorý je všetko vo všetkom. 12 Potom si ako Boží vyvolení, svätí a milovaní oblečte: súcitné srdce, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. To je predsa cieľ vášho povolania, ktoré vás zhromaždilo v jednom Tele. Buďte naplnení vďačnosťou! 16 Nech Kristovo slovo u vás prebýva v hojnosti. Múdro sa navzájom poúčajte a napomínajte a z celého svojho srdca vďačne spievajte Bohu žalmy, hymny a duchovné piesne. 17 A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi!

Zvláštne predpisy pre domácu morálku

18 Ženy, buďte podriadené svojim mužom, ako sa sluší v Pánovi!
19 Muži, milujte svoje manželky a nebuďte k nim nevrlí! 20 Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi! 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci, poslúchajte svojich pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ľuďom. 24 Veď viete, že Pán vás odmení dedičstvom. Slúžite Pánovi Kristovi: 25 lebo kto koná neprávosť, dostane to, čím sa previnil. Tu sa nenadŕža nikomu.