Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Spojenectvo proti Izraelu

1 Keď sa to dozvedeli všetci králi, ktorí bývali na západ od Jordánu, na vrchovine, na Nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanon: Chetejci, Amorejci, Kanaánci, Chivijci a Jebuzejci,
2 spojili sa, aby jednomyseľne bojovali proti Jozuemu a proti Izraelu.

Lesť Gabaoncov

3 Obyvatelia Gabaonu sa dozvedeli, čo urobil Jozue s Jerichom a s Ajom,
4 a tak aj oni použili lesť: uchýlili sa k pretvárke, vzali staré vrecia na svoje osly, staré kožené mechy na víno, roztrhané a opravované, 5 na nohách mali staré, zamazané sandále, na sebe staré šaty a ako zásoby potravy iba suchý a plesnivý chlieb. 6 Tak prišli k Jozuemu do tábora v Gilgale a povedali jemu i izraelským mužom: "Prišli sme z ďalekého kraja, uzavrite s nami zmluvu." 7 Izraelci povedali týmto Chivijcom: "Ktovie, či nebývate uprostred nás? Ako potom môžeme uzavrieť s vami zmluvu?" 8 Oni odpovedali Jozuemu: "Sme tvojimi sluhami." Jozue sa ich pýtal: "Kto ste vy a odkiaľ prichádzate?" 9 Odpovedali mu: "My, tvoji sluhovia, prichádzame z veľmi ďalekej krajiny pre chýr o Jahvem, tvojom Bohu, lebo sme počuli hovoriť o ňom, čo všetko urobil v Egypte 10 a čo všetko urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi, chešbonskému kráľovi, a bašanskému kráľovi Ogovi, ktorý býval v Aštarote. 11 Preto nám povedali naši starší a všetci obyvatelia našej krajiny: ‚Naberte si zásoby na cestu, choďte im oproti a povedzte im: My sme vaši sluhovia; uzavrite s nami zmluvu!‘ 12 Toto je náš chlieb; teplý sme si ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám, a teraz je zoschnutý a rozmrvený. 13 Toto sú naše kožené mechy na víno, boli úplne nové, keď sme ich naplnili, a hľa, teraz sú roztrhané. Naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty." 14 Vodcovia si vzali z ich potravín, ale s Jahvem sa neporadili. 15 Jozue ich prijal v pokoji a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive, a predstavení pospolitosti im to potvrdili prísahou. 16 Ale stalo sa, že tri dni po uzavretí zmluvy s nimi sa Izraelci dozvedeli, že je to susedný národ, ktorý býva medzi nimi. 17 Izraelci sa vydali na cestu a tretieho dňa prišli k ich mestám. Ich mestá boli: Gabaon, Kefira, Beerot a Kirjat-Jearim. 18 Izraelci ich však nenapadli, lebo vodcovia pospolitosti prisahali na Jahveho, Boha Izraela, ale celá pospolitosť reptala proti vodcom.

Štatút Gabaoncov

19 Všetci vodcovia povedali zhromaždenému ľudu: "Prisahali sme im na Jahveho, Boha Izraela, preto teraz nemôžeme na nich siahnuť.
20 Ale toto im urobíme: nechaj ich nažive, aby nás nezastihol Jahveho hnev pre tú prísahu, ktorú sme im dali." 21 A vodcovia ďalej hovorili: "Nech zostanú nažive, ale nech sú drevorubačmi a nosičmi vody pre celú pospolitosť." Takto im vodcovia hovorili. 22 Jozue dal zvolať Gabaoncov a povedal im: "Prečo ste nás oklamali, keď ste hovorili: ‚Bývame ďaleko od vás,‘ a zatiaľ bývate medzi nami? 23 Odteraz ste prekliati a nikdy neprestanete byť otrokmi ako drevorubači a nosiči vody v dome môjho Boha." 24 Oni odpovedali Jozuemu: "My, tvoji sluhovia, sme sa dopočuli, že Jahve, tvoj Boh, kázal svojmu sluhovi Mojžišovi, aby vám odovzdal celú túto krajinu a vykynožil pred vami všetkých jej obyvateľov. Preto sme mali veľký strach o svoje životy pred vami a urobili sme toto. 25 Teraz sme v tvojej moci, čo uznáš za dobré a správne urobiť, urob to." 26 On urobil s nimi toto: vyslobodil ich z rúk Izraelcov a oni ich nezabili. 27 V ten deň ich Jozue urobil drevorubačmi a nosičmi vody pre pospolitosť a pre Jahveho oltár až dodnes na mieste, ktoré si Jahve vyvolí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk