Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Príkaz Jozuemu

1 Jahve povedal Jozuemu: "Neboj sa a nestrachuj sa! Vezmi so sebou všetkých bojovníkov. Hor sa! Tiahni proti Aju. Pozri, dávam ti do rúk ajského kráľa, jeho ľud, mesto a krajinu.
2 Nalož s Ajom a s jeho kráľom, ako si naložil s Jerichom a s jeho kráľom. Ale ich korisť a dobytok si môžete vziať. Nastroj zálohu proti mestu odzadu."

Jozueho vojenské pohyby

3 Tak sa Jozue a celé jeho vojsko pripravovali na útok na Aj. Vybral si tridsaťtisíc mocných bojovníkov, vyslal ich v noci
4 s týmito rozkazmi: "Pozrite, vy zaľahnete ako záloha západne od mesta, nie ďaleko od mesta, a všetci buďte v pohotovosti. 5 Ja s ostatnými bojovníkmi, ktorí sú so mnou, priblížime sa k mestu a keď muži z Aja vyjdú proti nám, ako urobili predtým, dáme sa pred nimi na útek. 6 Pobežia za nami a my ich odlákame ďaleko od mesta, lebo si povedia: ‚Utekajú pred nami ako prvý raz.‘ 7 Vtedy vyrazte zo zálohy a obsaďte mesto: Jahve, váš Boh, vám ho vydá do rúk. 8 Keď zaujmete mesto, podpáľte ho, konajte podľa Jahveho slov! Pozrite, toto je môj rozkaz pre vás." 9 Jozue ich prepustil a oni sa odobrali do zálohy a rozložili sa medzi Betelom a Ajom, západne od Aja. Jozue však strávil tú noc medzi vojskom. 10 Včasráno Jozue vstal, vykonal prehliadku vojska a tiahol proti Aju so staršími Izraela na čele ľudu. 11 Všetci bojovníci s ním vystúpili, až kým nedošli na dohľad mesta. Utáborili sa severne od Aja, takže medzi nimi a Ajom bola dolina. 12 Jozue vzal asi päťtisíc chlapov a postavil ich do zálohy medzi Betelom a Ajom, na západ od mesta. 13 Tak vojsko postavilo tábor severne od mesta a zadný voj postavili na západ od mesta. Jozue zišiel v tú noc do doliny.

Dobytie Aja

14 Keď ich videl ajský kráľ, včasráno chlapi mesta povstali a vyrazili s ním do boja proti Izraelu, na svah proti Arabe; ale nevedel, že proti nemu je nastrojená záloha za mestom.
15 Jozue a celý Izrael sa dali nimi poraziť a dali sa na útek smerom na púšť. 16 Všetok ľud, ktorý bol v meste, sa s veľkým krikom pustil prenasledovať ich. Bežali za Jozuem a vzdialili sa od mesta. 17 V Aji (a v Beteli) nezostalo chlapa, ktorý by nebol vyšiel prenasledovať Izrael. Nechali mesto otvorené a prenasledovali Izrael. 18 Jahve povedal Jozuemu: "Meč, ktorý máš v ruke, napriam proti mestu Aj, lebo ti ho vydám do rúk." Vtedy Jozue napriamil proti mestu meč, ktorý mal v ruke. 19 Keď napriamil ruku, záloha rýchlo vyrazila zo svojho miesta, vbehla do mesta, obsadila ho a hneď ho zapálila. 20 Ajskí mužovia sa obrátili a videli, ako dym z mesta vystupuje k nebu, ale nemali možnosť utiecť ani sem, ani tam, zatiaľ čo ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa proti svojim prenasledovateľom. 21 Keď Jozue a celý Izrael videli, že záloha zaujala mesto a že z mesta stúpa dym, obrátili sa a napadli ľud z Aja. 22 Tí, čo zaujali mesto, im vyšli naproti, takže tí z Aja sa dostali do prostriedku medzi Izraelcov; jedni z jednej strany a druhí z druhej strany ich bili tak, že nezostal z nich nikto, kto by bol utiekol a zachránil sa. 23 Ajského kráľa zajali živého a priviedli ho k Jozuemu. 24 Keď Izraelci pobili všetkých ajských obyvateľov na poli a na púšti, kam ich prenasledovali, a keď všetci až do posledného popadali ostrím meča, celý Izrael sa vrátil do Aja a obyvateľstvo pobil ostrím meča. 25 Tých, čo v ten deň padli, mužov a žien, bolo spolu dvanásťtisíc, všetci z Aja.

Kliatba a zničenie

26 Jozue nestiahol ruku, ktorú držal vystretú s mečom, kým všetkých obyvateľov Aja nevydal kliatbe.
27 Izrael vzal pre seba iba dobytok a korisť tohto mesta podľa rozkazu, ktorý dal Jahve Jozuemu. 28 Jozue vypálil Aj a urobil ho večným rumoviskom, pustatinou až podnes. 29 Ajského kráľa dal obesiť na strom, kde ho nechal do večera. Pri západe slnka rozkázal Jozue sňať jeho mŕtvolu zo stromu. Potom ju hodili ku vchodu do mestskej brány a nahádzali na ňu veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až dodnes.

Oltár z neotesaných kameňov

30 Vtedy Jozue postavil oltár Jahvemu, Bohu Izraela, na vrchu Ebal,
31 ako prikázal Jahveho sluha Mojžiš Izraelcom, ako je napísané v knihe Mojžišovho Zákona, oltár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedotklo železo. A na ňom obetovali Jahvemu celopaly a prinášali pokojné obety.

Čítanie Zákona

32 Tam napísal na kamene odpis Mojžišovho Zákona, ktorý on napísal pred Izraelcami.
33 Celý Izrael, jeho starší, vodcovia a jeho sudcovia stáli po oboch stranách archy oproti levitským kňazom, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy – celý Izrael, tak cudzinci, ako domáci. Polovica z nich stála tvárou k vrchu Garizim a polovica tvárou k vrchu Ebala, ako prikázal Jahveho sluha Mojžiš, že izraelskému ľudu má byť dané najprv požehnanie. 34 Potom Jozue prečítal požehnanie a kliatbu slovo za slovom, ako sú napísané v knihe Zákona. 35 Nebolo jediného slova zo všetkého, čo rozkázal Mojžiš, ktoré by Jozue nebol prečítal pred celým zhromaždením Izraela, aj pred ženami a deťmi, aj pred cudzincami, ktorí s nimi tiahli.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk