Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Porušenie kliatby

1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha z Júdovho kmeňa vzal si niečo z vecí pod kliatbou, preto vzplanul Jahveho hnev proti Izraelu.

Porážka pri Aji, sankcia za svätokrádež

2 Jozue poslal niekoľko mužov z Jericha do Ajab pri Bet-Avene, východne od Betelu, a povedal im: "Vystúpte hore a preskúmajte ten kraj!" Oni išli a preskúmali Aj.
3 Keď sa vrátili k Jozuemu, povedali mu: "Netreba, aby sa hýbalo celé vojsko, stačí, keď vyrazí dvetisíc chlapov alebo tritisíc, tí porazia Aj. Neunúvaj ta celé vojsko, veď ich je málo." 4 Tiahlo tam z ľudu asi tritisíc chlapov, ale ušli pred ajskými bojovníkmi. 5 Ajskí bojovníci zabili z nich asi tridsaťšesť mužov; prenasledovali ich spred mestskej brány až po Šebarim a na svahu ich pobili. Vtedy sa stratila odvaha ľudu, odtiekla ako voda.

Jozueho modlitba

6 Jozue si roztrhol rúcho a vrhol sa tvárou k zemi pred Jahveho archou a ležal tak až do večera a s ním starší Izraela a sypali si prach na hlavu.
7 Jozue zvolal: "Beda, Pane Jahve, prečo si previedol tento národ cez Jordán? Aby si nás vydal do rúk Amorejcov, aby sme boli zničení? Kiež by sme sa boli mohli usadiť za Jordánom! 8 Odpusť mi, Pane, čo mám teraz povedať, keď Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? 9 Keď sa to dozvedia Kanaánci a všetci obyvatelia krajiny, obkľúčia nás a vyhladia nás z krajiny. Čo potom urobíš ty pre svoje veľké meno?"

Jahveho odpoveď

10 Jahve povedal Jozuemu: "Vstaň! Prečo ležíš na tvári?
11 Izrael sa prehrešil, porušil moju zmluvu, ktorú som im dal: vzali z toho, čo je zakázané pod kliatbou, kradli z toho, zatajili to a zamiešali medzi svoje veci. 12 Preto Izraelci nemôžu odolať svojim nepriateľom, musia pred nimi zutekať, lebo prepadli kliatbe. Nebudem už s vami, ak neodstránite zo svojho stredu toho, kto prepadol kliatbe. 13 Vstaň, posväť ľud a povedz: Posväťte sa na zajtrajšok, lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Kliatba je uprostred teba, Izrael, nemôžeš odolať svojim nepriateľom, kým neodstránite zo svojho stredu to, čo je pod kliatbou. 14 Zajtra ráno sa teda predstavte po kmeňoch, kmeň, ktorý Jahve označí lósom, nech pristúpi po rodoch, rod, ktorý Jahve označí lósom, nech pristúpi po rodinách a rodina, ktorú Jahve označí lósom, nech pristúpi muž za mužom. 15 Kto bude označený ako držiteľ toho, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil zmluvu s Jahvem a spáchal hanebný čin v Izraeli."

Odhalenie a potrestanie vinníka

16 Jozue vstal včasráno a dal Izrael nastúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený Júdov kmeň.
17 Potom kázal predstúpiť Júdovým rodom a bol označený Zerachov rod. Potom kázal predstúpiť Zerachovmu rodu po rodinách a lósom bol označený Zabdi. 18 Jozue kázal predstúpiť Zabdiho rodine, muž po mužovi, a lósom bol označený Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha, z Júdovho kmeňa. 19 A Jozue povedal Achanovi: "Syn môj, vzdaj česť Jahvemu, Bohu Izraela, vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj." 20 Achan odpovedal Jozuemu: "Skutočne, ja som sa prehrešil proti Jahvemu, Bohu Izraela, toto som urobil. 21 Videl som medzi korisťou krásny šinearský plášť, dvesto šeklov striebra a zlatú tyč vážiacu päťdesiat šeklov. Zažiadalo sa mi toho a vzal som si to. Pozrite, všetko je skryté v zemi uprostred môjho stanu, striebro je naspodku." 22 Jozue poslal poslov, ktorí sa ponáhľali do stanu, a vskutku, bolo to skryté v jeho stane a striebro naspodku. 23 Vzali to zo stanu a doniesli Jozuemu a všetkým Izraelcom a vysypali to pred Jahveho. 24 Vtedy Jozue vzal Achana, Zerachovho syna, i striebro, plášť a zlatú tyč, aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko, čo mal, a vyviedol ich hore do Doliny Achor. Celý Izrael ho sprevádzal. 25 Jozue povedal: "Prečo si nám priniesol nešťastie? Nech Jahve prinesie nešťastie tebe!" A celý Izrael ho kameňoval. (Ukameňovali ich a spálili ich ohňom.) 26 Nakopili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až podnes. Vtedy prestal Jahveho prudký hnev. Preto sa to miesto nazýva Dolinou Achor až podnes.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk