Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Porušenie kliatby

1 Ale Izraelci sa previnili porušením kliatby. Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha z Júdovho kmeňa vzal si niečo z vecí pod kliatbou, preto vzplanul Jahveho hnev proti Izraelu.

Porážka pri Aji, sankcia za svätokrádež

2 Jozue poslal niekoľko mužov z Jericha do Ajab pri Bet-Avene, východne od Betelu, a povedal im: "Vystúpte hore a preskúmajte ten kraj!" Oni išli a preskúmali Aj.
3 Keď sa vrátili k Jozuemu, povedali mu: "Netreba, aby sa hýbalo celé vojsko, stačí, keď vyrazí dvetisíc chlapov alebo tritisíc, tí porazia Aj. Neunúvaj ta celé vojsko, veď ich je málo." 4 Tiahlo tam z ľudu asi tritisíc chlapov, ale ušli pred ajskými bojovníkmi. 5 Ajskí bojovníci zabili z nich asi tridsaťšesť mužov; prenasledovali ich spred mestskej brány až po Šebarim a na svahu ich pobili. Vtedy sa stratila odvaha ľudu, odtiekla ako voda.

Jozueho modlitba

6 Jozue si roztrhol rúcho a vrhol sa tvárou k zemi pred Jahveho archou a ležal tak až do večera a s ním starší Izraela a sypali si prach na hlavu.
7 Jozue zvolal: "Beda, Pane Jahve, prečo si previedol tento národ cez Jordán? Aby si nás vydal do rúk Amorejcov, aby sme boli zničení? Kiež by sme sa boli mohli usadiť za Jordánom! 8 Odpusť mi, Pane, čo mám teraz povedať, keď Izrael zutekal pred svojimi nepriateľmi? 9 Keď sa to dozvedia Kanaánci a všetci obyvatelia krajiny, obkľúčia nás a vyhladia nás z krajiny. Čo potom urobíš ty pre svoje veľké meno?"

Jahveho odpoveď

10 Jahve povedal Jozuemu: "Vstaň! Prečo ležíš na tvári?
11 Izrael sa prehrešil, porušil moju zmluvu, ktorú som im dal: vzali z toho, čo je zakázané pod kliatbou, kradli z toho, zatajili to a zamiešali medzi svoje veci. 12 Preto Izraelci nemôžu odolať svojim nepriateľom, musia pred nimi zutekať, lebo prepadli kliatbe. Nebudem už s vami, ak neodstránite zo svojho stredu toho, kto prepadol kliatbe. 13 Vstaň, posväť ľud a povedz: Posväťte sa na zajtrajšok, lebo takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Kliatba je uprostred teba, Izrael, nemôžeš odolať svojim nepriateľom, kým neodstránite zo svojho stredu to, čo je pod kliatbou. 14 Zajtra ráno sa teda predstavte po kmeňoch, kmeň, ktorý Jahve označí lósom, nech pristúpi po rodoch, rod, ktorý Jahve označí lósom, nech pristúpi po rodinách a rodina, ktorú Jahve označí lósom, nech pristúpi muž za mužom. 15 Kto bude označený ako držiteľ toho, čo je pod kliatbou, nech je upálený so všetkým, čo má, lebo prestúpil zmluvu s Jahvem a spáchal hanebný čin v Izraeli."

Odhalenie a potrestanie vinníka

16 Jozue vstal včasráno a dal Izrael nastúpiť podľa kmeňov a lósom bol označený Júdov kmeň.
17 Potom kázal predstúpiť Júdovým rodom a bol označený Zerachov rod. Potom kázal predstúpiť Zerachovmu rodu po rodinách a lósom bol označený Zabdi. 18 Jozue kázal predstúpiť Zabdiho rodine, muž po mužovi, a lósom bol označený Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zeracha, z Júdovho kmeňa. 19 A Jozue povedal Achanovi: "Syn môj, vzdaj česť Jahvemu, Bohu Izraela, vzdaj mu chválu a povedz mi, čo si urobil. Nič predo mnou nezatajuj." 20 Achan odpovedal Jozuemu: "Skutočne, ja som sa prehrešil proti Jahvemu, Bohu Izraela, toto som urobil. 21 Videl som medzi korisťou krásny šinearský plášť, dvesto šeklov striebra a zlatú tyč vážiacu päťdesiat šeklov. Zažiadalo sa mi toho a vzal som si to. Pozrite, všetko je skryté v zemi uprostred môjho stanu, striebro je naspodku." 22 Jozue poslal poslov, ktorí sa ponáhľali do stanu, a vskutku, bolo to skryté v jeho stane a striebro naspodku. 23 Vzali to zo stanu a doniesli Jozuemu a všetkým Izraelcom a vysypali to pred Jahveho. 24 Vtedy Jozue vzal Achana, Zerachovho syna, i striebro, plášť a zlatú tyč, aj jeho synov, dcéry, dobytok, osly a ovce, stan a všetko, čo mal, a vyviedol ich hore do Doliny Achor. Celý Izrael ho sprevádzal. 25 Jozue povedal: "Prečo si nám priniesol nešťastie? Nech Jahve prinesie nešťastie tebe!" A celý Izrael ho kameňoval. (Ukameňovali ich a spálili ich ohňom.) 26 Nakopili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až podnes. Vtedy prestal Jahveho prudký hnev. Preto sa to miesto nazýva Dolinou Achor až podnes.