Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Pád Jericha

1 Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal.
2 Jahve povedal Jozuemu: "Pozri, dávam ti do rúk Jericho i jeho kráľa a jeho vybraných bojovníkov. 3 Všetci bojovníci tiahnite okolo mesta, obíďte ho jeden raz. Tak to rob po šesť dní. 4 Sedem kňazov ponesie pred archou sedem trúb z baraních rohov. Siedmeho dňa obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech trúbia na trúbach. 5 Keď zaznie hlas baranieho rohu, keď začujete hlas trúby, nech všetok ľud vykríkne veľkým bojovým pokrikom; mestské hradby sa zrútia a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred." 6 Jozue, Nunov syn, zvolal kňazov a povedal im: "Vezmite archu zmluvy a sedem kňazov nech nesie sedem trúb z baraních rohov pred Jahveho archou." 7 A ľudu povedal: "Dajte sa na pochod, obíďte mesto a ozbrojený predvoj nech ide pred Jahveho archou!" 8 Stalo sa, ako Jozue rozkázal ľudu. Sedem kňazov, ktorí niesli pred Jahvem sedem trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo na trúbach a archa Jahveho zmluvy ich nasledovala. 9 Ozbrojený predvoj šiel pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný voj ozbrojencov šiel za archou za stáleho trúbenia trúb. 10 Ľudu dal Jozue nasledujúci rozkaz: "Nekričte, nech nepočuť váš hlas! Z vašich úst nech nevyjde ani jedno slovo až do dňa, keď vám poviem: ‚Vydajte bojový pokrik!‘ Potom kričte!" 11 Na jeho pokyn obišla Jahveho archa okolo mesta raz, potom sa vrátili do tábora a prenocovali v ňom. 12 Jozue včasráno vstal a kňazi vzali Jahveho archu. 13 Sedem kňazov so siedmimi trúbami z baraních rohov kráčalo pred Jahveho archou a cestou ustavične trúbili na trúbach. Predný voj šiel pred nimi a zadný voj nasledoval za Jahveho archou za stáleho trúbenia. 14 Takto na druhý deň obišli mesto raz a vrátili sa do tábora. Tak to robili po šesť dní. 15 Siedmeho dňa vstali hneď za rannej zory a obišli mesto sedemkrát tým istým spôsobom; len tentoraz obišli mesto sedemkrát. 16 Pri siedmom raze kňazi trúbili na trúbach a Jozue rozkázal ľudu: "Vydajte bojový pokrik, lebo Jahve vám vydal mesto."

Jericho vydané kliatbe

17 "Mesto bude pod kliatbou zasvätené Jahvemu so všetkým, čo je v ňom; len neviestka Rachab zostane nažive a s ňou všetci, čo sú pri nej v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali.
18 Ale vy si dajte pozor, aby ste nezatúžili po ničom, čo je pod kliatbou; nesmiete vziať nič z toho pre seba; tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli ho do nešťastia. 19 Všetko striebro a zlato i bronzové a železné náčinie je zasvätené Jahvemu, všetko príde do Jahveho pokladu." 20 Ľud skríkol a zatrúbili na trúbach. Keď ľud začul zvuk trúb a spustil mocný vojnový pokrik, zrútili sa hradby a ľud vnikal do mesta, každý rovno vpred. Tak zaujali mesto. 21 Potom ostrím meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste: na mužoch i na ženách, na mladých i na starých, na dobytku, ovciach a osloch.

Dom Rachab ušetrený

22 Dvom mužom, ktorí vyzvedali v krajine, Jozue povedal: "Choďte do domu neviestky a vyveďte odtiaľ tú ženu so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali."
23 Títo mládenci, vyzvedači, išli ta a vyviedli Rachab, jej otca, jej matku, jej bratov a všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a umiestnili ich mimo izraelského tábora. 24 Mesto i všetko, čo bolo v ňom, spálili ohňom, len striebro, zlato, bronzové a železné náčinie vložili do pokladu v Jahveho dome. 25 Ale Rachab, neviestku, jej rodinu a všetko, čo mala, nechal Jozue nažive: tak zostala uprostred Izraela až podnes, lebo ukryla poslov, ktorých vyslal Jozue do Jericha na výzvedy.

Kliatba na toho, kto znovu vystaví Jericho

26 Vtedy Jozue zaviazal ľudí touto prísahou: "Nech je prekliaty pred Jahvem človek, ktorý povstane, aby vystaval toto mesto Jericho! Základmi privalí svojho najstaršieho syna a jeho bránami svojho najmladšieho!"
27 Jahve bol s Jozuem a povesť o ňom niesla sa celou krajinou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk