Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Dvanásť pamätných kameňov

1 Keď celý národ dokončil svoj prechod cez Jordán, Jahve povedal Jozuemu:
2 "Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa a dajte im tento rozkaz: 3 ‚Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich so sebou a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete.‘" 4 Jozue zavolal tých dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov, z každého kmeňa po jednom. 5 Jozue im povedal: "Prejdite popred archu Jahveho, svojho Boha, až do prostriedku Jordánu, a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň, podľa počtu izraelských kmeňov. 6 Tieto kamene nech stoja medzi vami ako pamätník. Keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať: ‚Čo znamenajú pre vás tieto kamene?‘ – 7 odpovedzte im: ‚To preto, lebo vody Jordánu sa rozdelili pred archou Jahveho zmluvy: keď prechádzala cez Jordán, vody Jordánu odtiekli. Tieto kamene sú pre Izraelcov pamiatkou naveky.‘" 8 Izraelci urobili, ako im Jozue rozkázal: vyzdvihli z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, podľa počtu izraelských kmeňov, ako Jahve rozkázal Jozuemu. Potom ich preniesli do tábora a tam ich uložili. 9 Potom aj Jozue postavil dvanásť kameňov uprostred Jordánu na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a tie sú tam až podnes.

Koniec prechodu

10 Kňazi, ktorí niesli archu zmluvy, stáli uprostred Jordánu, kým sa nevykonalo všetko, čo Jahve prikázal Jozuemu, aby povedal ľudu (a čo už predtým Mojžiš nariadil Jozuemu). A ľud rýchlo prechádzal.
11 Keď už všetok ľud prešiel, prešla aj Jahveho archa i kňazi a postavili sa na čelo ľudu. 12 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses prešli vystrojení do boja na čelo Izraelcov, ako im to prikázal Mojžiš. 13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo tak pred Jahvem na jerišské polia do boja. 14 Toho dňa Jahve vyvýšil Jozueho v očiach celého Izraela, ktorý mal pred ním úctivú bázeň, ako mal úctivú bázeň pred Mojžišom po celý jeho život. 15 Jahve rozkázal Jozuemu: 16 "Prikáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu." 17 Vtedy Jozue rozkázal kňazom: "Vystúpte z Jordánu!" 18 Keď kňazi, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy, vystúpili z Jordánu a nohami sa dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu na svoje miesto a tiekli ako predtým, s plnými brehmi.

Príchod do Gilgalu

19 Ľud vystúpil z Jordánu desiateho dňa prvého mesiaca a utáboril sa v Gilgale na východnej hranici Jericha.
20 Tých dvanásť kameňov, ktoré vybrali z Jordánu, Jozue postavil v Gilgale. 21 Izraelcom povedal: "Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú svojich otcov: ‚Čo znamenajú tieto kamene?‘ – 22 vtedy vysvetlíte svojim synom: ‚Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán. 23 Lebo Jahve, váš Boh, vysušil vody Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Jahve, váš Boh, urobil s Trstinovým morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, 24 aby všetky národy zeme poznali, že Jahveho ruka je mocná, aby sa báli Jahveho, vášho Boha, po všetky dni.‘"