Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Dvanásť pamätných kameňov

1 Keď celý národ dokončil svoj prechod cez Jordán, Jahve povedal Jozuemu:
2 "Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa a dajte im tento rozkaz: 3 ‚Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich so sebou a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete.‘" 4 Jozue zavolal tých dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov, z každého kmeňa po jednom. 5 Jozue im povedal: "Prejdite popred archu Jahveho, svojho Boha, až do prostriedku Jordánu, a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň, podľa počtu izraelských kmeňov. 6 Tieto kamene nech stoja medzi vami ako pamätník. Keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať: ‚Čo znamenajú pre vás tieto kamene?‘ – 7 odpovedzte im: ‚To preto, lebo vody Jordánu sa rozdelili pred archou Jahveho zmluvy: keď prechádzala cez Jordán, vody Jordánu odtiekli. Tieto kamene sú pre Izraelcov pamiatkou naveky.‘" 8 Izraelci urobili, ako im Jozue rozkázal: vyzdvihli z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, podľa počtu izraelských kmeňov, ako Jahve rozkázal Jozuemu. Potom ich preniesli do tábora a tam ich uložili. 9 Potom aj Jozue postavil dvanásť kameňov uprostred Jordánu na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a tie sú tam až podnes.

Koniec prechodu

10 Kňazi, ktorí niesli archu zmluvy, stáli uprostred Jordánu, kým sa nevykonalo všetko, čo Jahve prikázal Jozuemu, aby povedal ľudu (a čo už predtým Mojžiš nariadil Jozuemu). A ľud rýchlo prechádzal.
11 Keď už všetok ľud prešiel, prešla aj Jahveho archa i kňazi a postavili sa na čelo ľudu. 12 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses prešli vystrojení do boja na čelo Izraelcov, ako im to prikázal Mojžiš. 13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo tak pred Jahvem na jerišské polia do boja. 14 Toho dňa Jahve vyvýšil Jozueho v očiach celého Izraela, ktorý mal pred ním úctivú bázeň, ako mal úctivú bázeň pred Mojžišom po celý jeho život. 15 Jahve rozkázal Jozuemu: 16 "Prikáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu." 17 Vtedy Jozue rozkázal kňazom: "Vystúpte z Jordánu!" 18 Keď kňazi, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy, vystúpili z Jordánu a nohami sa dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu na svoje miesto a tiekli ako predtým, s plnými brehmi.

Príchod do Gilgalu

19 Ľud vystúpil z Jordánu desiateho dňa prvého mesiaca a utáboril sa v Gilgale na východnej hranici Jericha.
20 Tých dvanásť kameňov, ktoré vybrali z Jordánu, Jozue postavil v Gilgale. 21 Izraelcom povedal: "Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú svojich otcov: ‚Čo znamenajú tieto kamene?‘ – 22 vtedy vysvetlíte svojim synom: ‚Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán. 23 Lebo Jahve, váš Boh, vysušil vody Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Jahve, váš Boh, urobil s Trstinovým morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, 24 aby všetky národy zeme poznali, že Jahveho ruka je mocná, aby sa báli Jahveho, vášho Boha, po všetky dni.‘"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk