Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Jozue zhromaždil všetky kmene Izraela do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho vedúcich, jeho sudcov a jeho úradníkov a tí sa dostavili pred Jahveho. 2 Vtedy Jozue povedal celému ľudu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Terach, bývali kedysi za riekou Eufrat a slúžili iným bohom. 3 Ale ja som pojal vášho otca Abraháma spoza Rieky a previedol som ho celou Kanaánskou krajinou, rozmnožil som jeho potomstvo a dal mu Izáka. 4 Izákovi som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir. Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. 5 Potom som poslal Mojžiša a Árona a bil som Egypt divmi, ktoré som urobil uprostred neho. Potom som vás z neho vyviedol. 6 Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru; Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Trstinovému moru. 7 Oni vtedy volali k Jahvemu a on roztiahol hustú hmlu medzi vás a Egypťanov a vrátil na nich more, ktoré ich zakrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil Egyptu. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. 8 Potom som vás voviedol do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom. Oni bojovali proti vám a ja som vám ich vydal do rúk. Tak ste zaujali ich krajinu, lebo som ich vyhubil pred vami. 9 Potom povstal moabský kráľ Balak, Cipporov syn, do boja proti Izraelu. Dal zavolať Beorovho syna Balaama, aby vás preklial. 10 Ale ja som nechcel vypočuť Balaama, ba on vás musel požehnať a ja som vás vyslobodil z Balakových rúk. 11 Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu, ale jerišskí občania bojovali proti vám, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgašejci, Chivijci a Jebuzejci, ale ja som vám ich vydal do rúk. 12 Poslal som pred vami sršne, ktoré ich vyhnali pred vami, ako sa to stalo dvom amorejským kráľom, ale to sa nestalo tvojím mečom, ani tvojím lukom. 13 Dal som vám pôdu, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali; bývate v nich a jete ovocie viníc a olivových sadov, ktoré ste nesadili.

Izrael si volí Jahveho

14 Teraz majte úctivú bázeň pred Jahvem a slúžte mu dokonale a verne! Odstráňte bohov, ktorých uctievali vaši otcovia za Riekou a v Egypte, a slúžte Jahvemu.
15 Ale ak sa vám zdá, že slúžiť Jahvemu je zlé, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorých si uctievali vaši otcovia za Riekou, a či bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ale ja a moja rodina budeme slúžiť Jahvemu." 16 Ľud odpovedal: "Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Jahveho a slúžili iným bohom! 17 Lebo Jahve, náš Boh, vyviedol nás a našich otcov z Egyptskej krajiny, z domu otroctva, a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli, a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prechádzali. 18 Jahve vyhnal pred nami všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine. A my budeme slúžiť Jahvemu, lebo on je náš Boh!" 19 Vtedy Jozue povedal ľudu: "Vy nemôžete slúžiť Jahvemu, lebo on je svätý Boh, on je žiarlivý Boh a nestrpí vašu vierolomnosť a vaše hriechy. 20 Ak opustíte Jahveho a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti a bude s vami zle nakladať a zničí vás, hoci predtým s vami dobre nakladal." 21 Ľud nato odpovedal Jozuemu: "Nie! My chceme slúžiť Jahvemu!" 22 Tu Jozue povedal ľudu: "Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Jahveho, aby ste mu slúžili." Oni odpovedali: "Sme svedkami!" 23 "Odstráňte teda cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte svoje srdcia k Jahvemu, Bohu Izraela!" 24 Nato ľud vyhlásil Jozuemu: "Jahvemu, svojmu Bohu, budeme slúžiť a jeho hlas budeme poslúchať."

Sichemská zmluva

25 V ten deň Jozue uzavrel zmluvu s ľudom; v Sicheme mu dal zákon a právo.
26 Jozue napísal tieto slová do knihy Božieho Zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dubom pri Jahveho svätyni. 27 Nato Jozue povedal všetkému ľudu: "Pozrite, tento kameň bude svedkom proti vám, lebo on počul všetky slová, ktorými sa Jahve na vás obrátil; bude svedkom proti vám, aby vám zabránil zapierať vášho Boha." 28 Potom Jozue prepustil ľud, každého do jeho dedičného podielu.

Jozueho smrť

29 Po týchto udalostiach zomrel Jozue, Nunov syn, Jahveho sluha, vo veku stodesať rokov.
30 Pochovali ho na území, ktoré dostal do dedičstva, v Timnat-Serachu na Efraimských vrchoch, severne od vrchu Gaaš. 31 Izrael slúžil Jahvemu po celý Jozueho život a po celý život starších, ktorí Jozueho prežili a ktorí poznali všetky skutky, ktoré Jahve vykonal pre Izrael.

Jozefove kosti. Eleazarova smrť

32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na pozemku, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Chamora za sto kesít a ktorý sa dostal do dedičstva Jozefovým synom.
33 Potom zomrel Eleazar, Áronov syn, a pochovali ho v Gibei, v meste jeho syna Pinchasa, ktoré sa mu dostalo na Efraimských vrchoch.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk