Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Jozue zhromaždil všetky kmene Izraela do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho vedúcich, jeho sudcov a jeho úradníkov a tí sa dostavili pred Jahveho. 2 Vtedy Jozue povedal celému ľudu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Terach, bývali kedysi za riekou Eufrat a slúžili iným bohom. 3 Ale ja som pojal vášho otca Abraháma spoza Rieky a previedol som ho celou Kanaánskou krajinou, rozmnožil som jeho potomstvo a dal mu Izáka. 4 Izákovi som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir. Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. 5 Potom som poslal Mojžiša a Árona a bil som Egypt divmi, ktoré som urobil uprostred neho. Potom som vás z neho vyviedol. 6 Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru; Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Trstinovému moru. 7 Oni vtedy volali k Jahvemu a on roztiahol hustú hmlu medzi vás a Egypťanov a vrátil na nich more, ktoré ich zakrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil Egyptu. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. 8 Potom som vás voviedol do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom. Oni bojovali proti vám a ja som vám ich vydal do rúk. Tak ste zaujali ich krajinu, lebo som ich vyhubil pred vami. 9 Potom povstal moabský kráľ Balak, Cipporov syn, do boja proti Izraelu. Dal zavolať Beorovho syna Balaama, aby vás preklial. 10 Ale ja som nechcel vypočuť Balaama, ba on vás musel požehnať a ja som vás vyslobodil z Balakových rúk. 11 Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu, ale jerišskí občania bojovali proti vám, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgašejci, Chivijci a Jebuzejci, ale ja som vám ich vydal do rúk. 12 Poslal som pred vami sršne, ktoré ich vyhnali pred vami, ako sa to stalo dvom amorejským kráľom, ale to sa nestalo tvojím mečom, ani tvojím lukom. 13 Dal som vám pôdu, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali; bývate v nich a jete ovocie viníc a olivových sadov, ktoré ste nesadili.

Izrael si volí Jahveho

14 Teraz majte úctivú bázeň pred Jahvem a slúžte mu dokonale a verne! Odstráňte bohov, ktorých uctievali vaši otcovia za Riekou a v Egypte, a slúžte Jahvemu.
15 Ale ak sa vám zdá, že slúžiť Jahvemu je zlé, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorých si uctievali vaši otcovia za Riekou, a či bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ale ja a moja rodina budeme slúžiť Jahvemu." 16 Ľud odpovedal: "Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Jahveho a slúžili iným bohom! 17 Lebo Jahve, náš Boh, vyviedol nás a našich otcov z Egyptskej krajiny, z domu otroctva, a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli, a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prechádzali. 18 Jahve vyhnal pred nami všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine. A my budeme slúžiť Jahvemu, lebo on je náš Boh!" 19 Vtedy Jozue povedal ľudu: "Vy nemôžete slúžiť Jahvemu, lebo on je svätý Boh, on je žiarlivý Boh a nestrpí vašu vierolomnosť a vaše hriechy. 20 Ak opustíte Jahveho a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti a bude s vami zle nakladať a zničí vás, hoci predtým s vami dobre nakladal." 21 Ľud nato odpovedal Jozuemu: "Nie! My chceme slúžiť Jahvemu!" 22 Tu Jozue povedal ľudu: "Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Jahveho, aby ste mu slúžili." Oni odpovedali: "Sme svedkami!" 23 "Odstráňte teda cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte svoje srdcia k Jahvemu, Bohu Izraela!" 24 Nato ľud vyhlásil Jozuemu: "Jahvemu, svojmu Bohu, budeme slúžiť a jeho hlas budeme poslúchať."

Sichemská zmluva

25 V ten deň Jozue uzavrel zmluvu s ľudom; v Sicheme mu dal zákon a právo.
26 Jozue napísal tieto slová do knihy Božieho Zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dubom pri Jahveho svätyni. 27 Nato Jozue povedal všetkému ľudu: "Pozrite, tento kameň bude svedkom proti vám, lebo on počul všetky slová, ktorými sa Jahve na vás obrátil; bude svedkom proti vám, aby vám zabránil zapierať vášho Boha." 28 Potom Jozue prepustil ľud, každého do jeho dedičného podielu.

Jozueho smrť

29 Po týchto udalostiach zomrel Jozue, Nunov syn, Jahveho sluha, vo veku stodesať rokov.
30 Pochovali ho na území, ktoré dostal do dedičstva, v Timnat-Serachu na Efraimských vrchoch, severne od vrchu Gaaš. 31 Izrael slúžil Jahvemu po celý Jozueho život a po celý život starších, ktorí Jozueho prežili a ktorí poznali všetky skutky, ktoré Jahve vykonal pre Izrael.

Jozefove kosti. Eleazarova smrť

32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na pozemku, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Chamora za sto kesít a ktorý sa dostal do dedičstva Jozefovým synom.
33 Potom zomrel Eleazar, Áronov syn, a pochovali ho v Gibei, v meste jeho syna Pinchasa, ktoré sa mu dostalo na Efraimských vrchoch.