Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Prepustenie zajordánskeho oddielu

1 Vtedy Jozue povolal Rubenovcov, Gadovcov a polovicu kmeňa Manasses
2 a povedal im: "Zachovali ste všetko, čo vám prikázal Jahveho sluha Mojžiš, a poslúchali ste môj hlas vo všetkom, čo som vám prikazoval. 3 Po celý ten čas ste svojich bratov neopustili; až do tohto dňa ste usilovne zachovávali, čo vám prikázal Jahve, váš Boh. 4 Teraz dal Jahve, váš Boh, vašim bratom pokoj, ktorý im sľúbil. Obráťte sa teda a choďte do svojich stanov, do svojej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Jahveho sluha Mojžiš za Jordánom. 5 Len sa usilujte zachovávať prikázanie a Zákon, ktorý vám nariadil Mojžiš, Jahveho sluha: aby ste milovali Jahveho, svojho Boha, aby ste vždy chodili po jeho cestách, zachovávali jeho prikázania, priľnuli k nemu a jemu slúžili celým svojím srdcom a celou svojou dušou." 6 Jozue ich požehnal a prepustil; a oni odišli do svojich stanov. 7 Jednej polovici kmeňa Manasses dal Mojžiš podiel v Bašane; druhej polovici dal Jozue podiel s ich bratmi na západnej strane Jordánu. Keď ich Jozue prepúšťal do ich stanov, požehnal ich 8 a povedal im: "Vraciate sa domov s veľkým bohatstvom, s početným dobytkom, so striebrom a zlatom, bronzom, železom a s veľkým množstvom šiat. Podeľte sa so svojimi bratmi o to, čo ste ukoristili u svojich nepriateľov."

Vystavanie oltára na brehu Jordánu

9 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses sa vrátili, odišli od Izraelcov zo Šíla, ktoré je v Kanaánskej krajine, aby odišli do krajiny Galaád, do krajiny svojho vlastníctva, ktorú dostali na Jahveho rozkaz prostredníctvom Mojžiša.
10 Keď došli ku Kruhu kameňov z Jordánu, ktoré sú v Kanaánskej krajine, Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses postavili oltár pri Jordáne, nápadne veľký oltár. 11 Izraelci počuli hovoriť: "Pozrite, Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses postavili oltár naproti Kanaánskej krajine pri Kruhu kameňov z Jordánu, na území Izraelcov." 12 Na túto správu sa celá pospolitosť Izraelcov zhromaždila do Šíla, aby išli proti nim do boja.

Výčitky proti východným kmeňom

13 Izraelci vyslali Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici kmeňa Manasses do krajiny Galaád
14 a s ním desať významných mužov, z každého izraelského kmeňa jedného, každý z nich bol hlavou rodiny medzi rodmi Izraela. 15 Keď došli k Rubenovcom, Gadovcom a k polovici kmeňa Manasses do krajiny Galaád, povedali im: 16 "Toto vám odkazuje celá Jahveho pospolitosť: Čo je to za vierolomnosť, ktorej ste sa dopustili proti Bohu Izraela? Odvraciate sa dnes od nášho Boha a staviate si dnes svoj vlastný oltár, a tým sa búrite proti Jahvemu? 17 Či nám bol málo zločin v Peore, od ktorého sme sa až doteraz neočistili a pre ktorý prešiel úder na Jahveho pospolitosť? 18 A vy sa dnes chcete odvrátiť od Jahveho? Keď sa dnes vzbúrite proti Jahvemu, zajtra vzplanie jeho hnev proti celej pospolitosti Izraela. 19 Ak sa vám zdá nečistá krajina, ktorú ste obsadili, prejdite do krajiny, kde sa usadil Jahve, tam, kde stojí Jahveho Príbytok, a usaďte sa medzi nami. Ale nebúrte sa proti Jahvemu a nezaťahujte aj nás do svojej vzbury, keď si staviate iný oltár okrem oltára Jahveho, nášho Boha. 20 Či nedoľahol Jahveho hnev na celú pospolitosť Izraela, keď sa Zerachov syn Achan dopustil nevernosti vo veci kliatby? A on nebol jediný, kto musel zomrieť za svoj hriech."

Ospravedlnenie sa zajordánskych kmeňov

21 Rubenovci, Gadovci a polovica kmeňa Manasses sa ujali slova a odpovedali predákom izraelských kmeňov:
22 "Bože, Boh Jahve! Bože, Boh Jahve! On to vie a nech to vie aj Izrael: ak sme konali zo vzbury alebo z nevernosti Jahvemu, nech nás dnes nechráni! 23 Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvrátili od Jahveho a obetovali na ňom celopaly a nekrvavé obety alebo obety spoločenstva, nech zakročí sám Jahve! 24 Skutočne sme to urobili z ustarostenosti: zajtra môžu vaše deti povedať našim deťom: ‚Čo vy máte spoločného s Jahvem, Bohom Izraela? 25 Veď Jahve určil Jordán za hranicu medzi vami a nami; Rubenovci a Gadovci, vy nemáte podiel na Jahvem!‘ A tak vaše deti by boli príčinou, že sa naše deti odvrátia od Jahveho. 26 Preto sme si povedali: Postavme si oltár, ale nie na celopaly a iné obety, 27 ale na to, aby bol svedkom medzi nami a vami a medzi našimi potomkami po nás, že slávime bohoslužbu Jahvemu svojimi celopalmi a obetami spoločenstva v jeho prítomnosti. Vaši synovia nebudú môcť povedať zajtra našim synom: ‚Vy nemáte podiel na Jahvem!‘ 28 A my sme si povedali: Ak by v budúcnosti takto hovorili, či už nám alebo našim potomkom, odpovieme: ‚Pozrite sa na podobu Jahveho oltára, ktorý naši otcovia zhotovili, nie však pre celopaly, ani pre iné obety, ale ako svedka medzi nami a vami.‘ 29 Nech je ďaleko od nás, že by sme sa búrili proti Jahvemu a že by sme sa dnes odvrátili od Jahveho stavajúc si iný oltár pre celopaly, nekrvavé obety a iné obety mimo oltára Jahveho, nášho Boha, ktorý stojí pred jeho Príbytkom."

Obnovenie zhody

30 Keď kňaz Pinchas, významní mužovia pospolitosti a hlavy izraelských kmeňov, ktorí ho sprevádzali, počuli slová, ktoré povedali Rubenovci, Gadovci a Manassesovci, boli spokojní.
31 Vtedy kňaz Pinchas, Eleazarov syn, povedal Rubenovcom, Gadovcom a Manassesovcom: "Dnes vieme, že Jahve je uprostred nás, lebo ste nespáchali takú nevernosť proti nemu, a tak ste zachránili celý Izrael od Jahveho trestu." 32 Nato sa vrátili kňaz Pinchas, Eleazarov syn, i predáci od Rubenovcov a Gadovcov z krajiny Galaád k Izraelcom do Kanaánskej krajiny a priniesli im odpoveď. 33 Izraelcom sa to páčilo; Izraelci vzdávali vďaky Bohu a nehovorili už o tom, že vytiahnu proti nim do boja a spustošia krajinu, v ktorej bývali Rubenovci a Gadovci. 34 Rubenovci a Gadovci dali oltáru meno...a, lebo povedali: "Tento oltár je svedkom medzi nami, že Jahve je Boh."