Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Levitské mestá

1 Tu pristúpili hlavy levitských rodín ku kňazovi Eleazarovi a k Jozuemu, Nunovmu synovi, a k hlavám rodín izraelských kmeňov
2 a hovorili im v Šíle v Kanaánskej krajine takto: "Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie, aj ich pasienky pre náš dobytok." 3 A Izraelci dali Levitom zo svojho dedičstva podľa Jahveho rozkazu tieto mestá a ich pasienky. 4 Lós pripadol na rody Kehatovcov: tí Leviti, ktorí pochádzali z kňaza Árona, dostali trinásť miest, vybraných lósom z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa; 5 ostatným Kehatovcom podľa ich rodov pripadlo lósom desať miest z Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice kmeňa Manasses. 6 Geršonovcom podľa ich rodov pripadlo lósom trinásť miest z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z polovice kmeňa Manasses v Bašane. 7 Merariovcom podľa ich rodov pripadlo dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon. 8 Tak Izraelci lósom dali Levitom tieto mestá aj s ich pasienkami, ako Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša.

Podiel Kehatovcov

9 Z kmeňa Júda a z kmeňa Simeon dali tieto mestá, uvedené podľa mena:
10 Áronovým potomkom z rodov Kehatovcov spomedzi Levitov, lebo na nich padol prvý lós, 11 dali Kirjat-Arbu (mesto Anakovho otca Arbu), to je Chebron na Judských vrchoch, i pasienky okolo neho. 12 Polia toho mesta i jeho dediny dali do vlastníctva Kalebovi, Jefuneho synovi. 13 Potomkom kňaza Árona dali mesto útočišťa pre vrahov Chebron a jeho pasienky, Libnu a jej pasienky, 14 Jatir a jeho pasienky, Eštenu a jej pasienky, 15 Cholon a jeho pasienky, Debir a jeho pasienky, 16 Ašan a jeho pasienky, Jutu a jej pasienky, Bet-Šemeš a jeho pasienky: deväť miest z týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamín: Gabaon a jeho pasienky, Gebu a jej pasienky, 18 Anatot a jeho pasienky, Almon a jeho pasienky: štyri mestá. 19 Všetkých miest potomkov kňaza Árona bolo trinásť a ich pasienky. 20 Ostatné kehatovské rodiny Levitov dostali lósom mestá z kmeňa Efraim. 21 Dali im Sichem, mesto útočišťa pre vrahov s jeho pasienkami na Efraimských vrchoch, Gezer a jeho pasienky, 22 Kibcajim a jeho pasienky a Bet-Choron a jeho pasienky: štyri mestá. 23 Z kmeňa Dan Elteke a jeho pasienky, Gibeton a jeho pasienky; 24 Ajalon a jeho pasienky, Gat-Rimmon a jeho pasienky: štyri mestá. 25 Z polovice kmeňa Manasses Tanak a jeho pasienky, Jibleam a jeho pasienky: dve mestá. 26 Počet miest, ktoré náležali rodom ostatných Kehatovcov, bolo desať s ich pasienkami.

Podiel Geršonovcov

27 Geršonovcom z rodov Levitov dali z polovice kmeňa Manasses: mesto útočišťa pre vrahov Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarota a jeho pasienky: dve mestá.
28 Z kmeňa Isachar: Kišjon a jeho pasienky, Daberet a jeho pasienky, 29 Jarmut a jeho pasienky, En-Ganim a jeho pasienky: štyri mestá. 30 Z kmeňa Ašer: Mišeal a jeho pasienky, Abdon a jeho pasienky, 31 Chelkat a jeho pasienky, Rechob a jeho pasienky: štyri mestá. 32 Z kmeňa Neftali: mesto útočiska pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammot-Dor a jeho pasienky, Kartan a jeho pasienky: tri mestá. 33 Všetkých miest Geršonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pasienkami.

Podiel Merariovcov

34 Rodom Merariovcov, posledným z Levitov, dali z kmeňa Zabulon: Jokneam a jeho pasienky, Kartu a jej pasienky,
35 Rimmon a jeho pasienky, Nahlal a jeho pasienky: štyri mestá. 36 Východne od Jordánu, od Jericha, z kmeňa Ruben: Becer v púšti, na vysočine, mesto útočiska pre vrahov s jeho pasienkami, Jahac a jeho pasienky, 37 Kedemot a jeho pasienky, Mefaat a jeho pasienky: štyri mestá. 38 Z kmeňa Gad: mesto útočiska pre vrahov Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 39 Chešbon a jeho pasienky a Jazer a jeho pasienky: spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest, ktoré lósom pripadli Merariovcom podľa ich rodov, ktoré ešte zostali z rodov Levitov, bolo dvanásť miest. 41 Všetkých levitských miest uprostred vlastníctva Izraelcov bolo štyridsaťosem miest s ich pasienkami. 42 Každé toto mesto pozostávalo z mesta a z pasienku okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.

Dokončenie delenia

43 Tak dal Jahve Izraelcom celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej.
44 Jahve im dal pokoj zo všetkých strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Všetkých nepriateľov dal im Jahve do rúk. 45 Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Jahve domu Izraela, nič nezostalo nesplnené, všetko sa splnilo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk