Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Levitské mestá

1 Tu pristúpili hlavy levitských rodín ku kňazovi Eleazarovi a k Jozuemu, Nunovmu synovi, a k hlavám rodín izraelských kmeňov
2 a hovorili im v Šíle v Kanaánskej krajine takto: "Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie, aj ich pasienky pre náš dobytok." 3 A Izraelci dali Levitom zo svojho dedičstva podľa Jahveho rozkazu tieto mestá a ich pasienky. 4 Lós pripadol na rody Kehatovcov: tí Leviti, ktorí pochádzali z kňaza Árona, dostali trinásť miest, vybraných lósom z Júdovho kmeňa, zo Simeonovho kmeňa a z Benjamínovho kmeňa; 5 ostatným Kehatovcom podľa ich rodov pripadlo lósom desať miest z Efraimovho kmeňa, z Danovho kmeňa a z polovice kmeňa Manasses. 6 Geršonovcom podľa ich rodov pripadlo lósom trinásť miest z kmeňa Isachar, z kmeňa Ašer, z kmeňa Neftali a z polovice kmeňa Manasses v Bašane. 7 Merariovcom podľa ich rodov pripadlo dvanásť miest z kmeňa Ruben, z kmeňa Gad a z kmeňa Zabulon. 8 Tak Izraelci lósom dali Levitom tieto mestá aj s ich pasienkami, ako Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša.

Podiel Kehatovcov

9 Z kmeňa Júda a z kmeňa Simeon dali tieto mestá, uvedené podľa mena:
10 Áronovým potomkom z rodov Kehatovcov spomedzi Levitov, lebo na nich padol prvý lós, 11 dali Kirjat-Arbu (mesto Anakovho otca Arbu), to je Chebron na Judských vrchoch, i pasienky okolo neho. 12 Polia toho mesta i jeho dediny dali do vlastníctva Kalebovi, Jefuneho synovi. 13 Potomkom kňaza Árona dali mesto útočišťa pre vrahov Chebron a jeho pasienky, Libnu a jej pasienky, 14 Jatir a jeho pasienky, Eštenu a jej pasienky, 15 Cholon a jeho pasienky, Debir a jeho pasienky, 16 Ašan a jeho pasienky, Jutu a jej pasienky, Bet-Šemeš a jeho pasienky: deväť miest z týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamín: Gabaon a jeho pasienky, Gebu a jej pasienky, 18 Anatot a jeho pasienky, Almon a jeho pasienky: štyri mestá. 19 Všetkých miest potomkov kňaza Árona bolo trinásť a ich pasienky. 20 Ostatné kehatovské rodiny Levitov dostali lósom mestá z kmeňa Efraim. 21 Dali im Sichem, mesto útočišťa pre vrahov s jeho pasienkami na Efraimských vrchoch, Gezer a jeho pasienky, 22 Kibcajim a jeho pasienky a Bet-Choron a jeho pasienky: štyri mestá. 23 Z kmeňa Dan Elteke a jeho pasienky, Gibeton a jeho pasienky; 24 Ajalon a jeho pasienky, Gat-Rimmon a jeho pasienky: štyri mestá. 25 Z polovice kmeňa Manasses Tanak a jeho pasienky, Jibleam a jeho pasienky: dve mestá. 26 Počet miest, ktoré náležali rodom ostatných Kehatovcov, bolo desať s ich pasienkami.

Podiel Geršonovcov

27 Geršonovcom z rodov Levitov dali z polovice kmeňa Manasses: mesto útočišťa pre vrahov Golan v Bašane a jeho pasienky a Aštarota a jeho pasienky: dve mestá.
28 Z kmeňa Isachar: Kišjon a jeho pasienky, Daberet a jeho pasienky, 29 Jarmut a jeho pasienky, En-Ganim a jeho pasienky: štyri mestá. 30 Z kmeňa Ašer: Mišeal a jeho pasienky, Abdon a jeho pasienky, 31 Chelkat a jeho pasienky, Rechob a jeho pasienky: štyri mestá. 32 Z kmeňa Neftali: mesto útočiska pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammot-Dor a jeho pasienky, Kartan a jeho pasienky: tri mestá. 33 Všetkých miest Geršonovcov podľa ich rodov bolo trinásť s ich pasienkami.

Podiel Merariovcov

34 Rodom Merariovcov, posledným z Levitov, dali z kmeňa Zabulon: Jokneam a jeho pasienky, Kartu a jej pasienky,
35 Rimmon a jeho pasienky, Nahlal a jeho pasienky: štyri mestá. 36 Východne od Jordánu, od Jericha, z kmeňa Ruben: Becer v púšti, na vysočine, mesto útočiska pre vrahov s jeho pasienkami, Jahac a jeho pasienky, 37 Kedemot a jeho pasienky, Mefaat a jeho pasienky: štyri mestá. 38 Z kmeňa Gad: mesto útočiska pre vrahov Ramot v Galaáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 39 Chešbon a jeho pasienky a Jazer a jeho pasienky: spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest, ktoré lósom pripadli Merariovcom podľa ich rodov, ktoré ešte zostali z rodov Levitov, bolo dvanásť miest. 41 Všetkých levitských miest uprostred vlastníctva Izraelcov bolo štyridsaťosem miest s ich pasienkami. 42 Každé toto mesto pozostávalo z mesta a z pasienku okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách.

Dokončenie delenia

43 Tak dal Jahve Izraelcom celú krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že im ju dá. Zaujali ju a usadili sa v nej.
44 Jahve im dal pokoj zo všetkých strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi. Všetkých nepriateľov dal im Jahve do rúk. 45 Zo všetkých prísľubov, ktoré dal Jahve domu Izraela, nič nezostalo nesplnené, všetko sa splnilo.