Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Jozue
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Jozueho vyzvedači v Jerichu

  1 Jozue, Nunov syn, poslal tajne zo Šittimu dvoch mužov vyzvedačov so slovami: "Choďte, obzrite si krajinu a Jericho." Oni odišli a vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili. 2 Kráľovi Jericha ľudia oznámili: "Pozri, tejto noci prišli sem chlapi z Izraelcov preskúmať krajinu." 3 Vtedy kráľ Jericha poslal Rachab rozkaz: "Vydaj chlapov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli nato, aby preskúmali celú krajinu." 4 Ale tá žena pojala oboch mužov a skryla ich, potom povedala: "Vskutku, prišli ku mne takí chlapi, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. 5 Keď sa na zmrku brána mala zatvoriť, tí chlapi odišli, ale neviem, kam tí chlapi išli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte." 6 Ona ich však vyviedla na plochú strechu a ukryla ich pod ľan, ktorý mala poukladaný na streche. 7 Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu, až k brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu zatvorili.

  Dohoda medzi Rachab a vyzvedačmi

  8 Prv, než tí mužovia zaspali, Rachab vyšla k nim na strechu. 9 Povedala im: "Viem, že váš Boh vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia zeme trasú sa hrôzou pred vami. 10 Lebo sme počuli, že Jahve vysušil vody Trstinového mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zničili. 11 Keď sme to počuli, klesli sme na duchu a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Jahve, váš Boh, je Bohom hore na nebi i dolu na zemi. 12 Teraz mi prisahajte na Jahveho, že ako som ja preukázala láskavosť vám, aj vy preukážete láskavosť rodine môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, 13 že necháte nažive môjho otca a moju matku, mojich bratov i moje sestry a všetkých, čo im patria, a zachránite nás pred smrťou." 14 Nato jej mužovia povedali: "Svojím životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď nám Jahve dá túto krajinu, zachováme sa k tebe láskavo a verne." 15 Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o mestský múr, bývala totiž v múre. 16 Povedala im: "Choďte na vrchy, aby na vás prenasledovatelia nenarazili, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa vaši prenasledovatelia nevrátia. Potom choďte svojou cestou." 17 Mužovia jej povedali: "Nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala, ak neurobíš toto: 18 keď prídeme do krajiny, priviaž tento povraz z červených nití na oblok, cez ktorý si nás spustila, a vezmi k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. 19 Ale kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv nech padne na jeho hlavu a my budeme bez viny; ale krv tých, čo zostanú s tebou v dome, padne na našu hlavu, ak sa ich niekto dotkne. 20 Ale ak ty zradíš našu záležitosť, nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala." 21 Ona odpovedala: "Nech je tak, ako ste povedali!" Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený povraz na oblok.

  Návrat vyzvedačov

  22 Tak odišli a vyšli na vrchy. Zostali tam tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale ich nenašli. 23 Vtedy obaja mužovia zišli z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Jozuemu, Nunovmu synovi, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. 24 A povedali Jozuemu: "Jahve nám dal do rúk celú túto krajinu a všetci obyvatelia krajiny majú pred nami veľký strach."
 • Kniha Jozue
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)