Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Jozueho vyzvedači v Jerichu

1 Jozue, Nunov syn, poslal tajne zo Šittimu dvoch mužov vyzvedačov so slovami: "Choďte, obzrite si krajinu a Jericho." Oni odišli a vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.
2 Kráľovi Jericha ľudia oznámili: "Pozri, tejto noci prišli sem chlapi z Izraelcov preskúmať krajinu." 3 Vtedy kráľ Jericha poslal Rachab rozkaz: "Vydaj chlapov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli nato, aby preskúmali celú krajinu." 4 Ale tá žena pojala oboch mužov a skryla ich, potom povedala: "Vskutku, prišli ku mne takí chlapi, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. 5 Keď sa na zmrku brána mala zatvoriť, tí chlapi odišli, ale neviem, kam tí chlapi išli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte." 6 Ona ich však vyviedla na plochú strechu a ukryla ich pod ľan, ktorý mala poukladaný na streche. 7 Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu, až k brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu zatvorili.

Dohoda medzi Rachab a vyzvedačmi

8 Prv, než tí mužovia zaspali, Rachab vyšla k nim na strechu.
9 Povedala im: "Viem, že váš Boh vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia zeme trasú sa hrôzou pred vami. 10 Lebo sme počuli, že Jahve vysušil vody Trstinového mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zničili. 11 Keď sme to počuli, klesli sme na duchu a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Jahve, váš Boh, je Bohom hore na nebi i dolu na zemi. 12 Teraz mi prisahajte na Jahveho, že ako som ja preukázala láskavosť vám, aj vy preukážete láskavosť rodine môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, 13 že necháte nažive môjho otca a moju matku, mojich bratov i moje sestry a všetkých, čo im patria, a zachránite nás pred smrťou." 14 Nato jej mužovia povedali: "Svojím životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď nám Jahve dá túto krajinu, zachováme sa k tebe láskavo a verne." 15 Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o mestský múr, bývala totiž v múre. 16 Povedala im: "Choďte na vrchy, aby na vás prenasledovatelia nenarazili, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa vaši prenasledovatelia nevrátia. Potom choďte svojou cestou." 17 Mužovia jej povedali: "Nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala, ak neurobíš toto: 18 keď prídeme do krajiny, priviaž tento povraz z červených nití na oblok, cez ktorý si nás spustila, a vezmi k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. 19 Ale kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv nech padne na jeho hlavu a my budeme bez viny; ale krv tých, čo zostanú s tebou v dome, padne na našu hlavu, ak sa ich niekto dotkne. 20 Ale ak ty zradíš našu záležitosť, nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala." 21 Ona odpovedala: "Nech je tak, ako ste povedali!" Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený povraz na oblok.

Návrat vyzvedačov

22 Tak odišli a vyšli na vrchy. Zostali tam tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale ich nenašli.
23 Vtedy obaja mužovia zišli z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Jozuemu, Nunovmu synovi, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. 24 A povedali Jozuemu: "Jahve nám dal do rúk celú túto krajinu a všetci obyvatelia krajiny majú pred nami veľký strach."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk