Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Jozueho vyzvedači v Jerichu

1 Jozue, Nunov syn, poslal tajne zo Šittimu dvoch mužov vyzvedačov so slovami: "Choďte, obzrite si krajinu a Jericho." Oni odišli a vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.
2 Kráľovi Jericha ľudia oznámili: "Pozri, tejto noci prišli sem chlapi z Izraelcov preskúmať krajinu." 3 Vtedy kráľ Jericha poslal Rachab rozkaz: "Vydaj chlapov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli nato, aby preskúmali celú krajinu." 4 Ale tá žena pojala oboch mužov a skryla ich, potom povedala: "Vskutku, prišli ku mne takí chlapi, ale ja som nevedela, odkiaľ sú. 5 Keď sa na zmrku brána mala zatvoriť, tí chlapi odišli, ale neviem, kam tí chlapi išli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte." 6 Ona ich však vyviedla na plochú strechu a ukryla ich pod ľan, ktorý mala poukladaný na streche. 7 Mužovia ich prenasledovali smerom k Jordánu, až k brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, mestskú bránu zatvorili.

Dohoda medzi Rachab a vyzvedačmi

8 Prv, než tí mužovia zaspali, Rachab vyšla k nim na strechu.
9 Povedala im: "Viem, že váš Boh vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia zeme trasú sa hrôzou pred vami. 10 Lebo sme počuli, že Jahve vysušil vody Trstinového mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zničili. 11 Keď sme to počuli, klesli sme na duchu a nikto nemal odvahu pred vami, lebo Jahve, váš Boh, je Bohom hore na nebi i dolu na zemi. 12 Teraz mi prisahajte na Jahveho, že ako som ja preukázala láskavosť vám, aj vy preukážete láskavosť rodine môjho otca a dáte mi spoľahlivé znamenie, 13 že necháte nažive môjho otca a moju matku, mojich bratov i moje sestry a všetkých, čo im patria, a zachránite nás pred smrťou." 14 Nato jej mužovia povedali: "Svojím životom ručíme za vás, ak nezradíte našu záležitosť. Keď nám Jahve dá túto krajinu, zachováme sa k tebe láskavo a verne." 15 Potom ich spustila oknom po povraze, lebo jej dom sa opieral o mestský múr, bývala totiž v múre. 16 Povedala im: "Choďte na vrchy, aby na vás prenasledovatelia nenarazili, a skrývajte sa tam tri dni, kým sa vaši prenasledovatelia nevrátia. Potom choďte svojou cestou." 17 Mužovia jej povedali: "Nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala, ak neurobíš toto: 18 keď prídeme do krajiny, priviaž tento povraz z červených nití na oblok, cez ktorý si nás spustila, a vezmi k sebe do domu svojho otca, svoju matku, svojich bratov a celú svoju rodinu. 19 Ale kto vykročí z dvier tvojho domu von, toho krv nech padne na jeho hlavu a my budeme bez viny; ale krv tých, čo zostanú s tebou v dome, padne na našu hlavu, ak sa ich niekto dotkne. 20 Ale ak ty zradíš našu záležitosť, nebudeme zaviazaní prísahou, ktorou si nás zaviazala." 21 Ona odpovedala: "Nech je tak, ako ste povedali!" Potom ich prepustila a oni odišli. Vtedy priviazala červený povraz na oblok.

Návrat vyzvedačov

22 Tak odišli a vyšli na vrchy. Zostali tam tri dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale ich nenašli.
23 Vtedy obaja mužovia zišli z vrchov, prekročili Jordán a prišli k Jozuemu, Nunovmu synovi, a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. 24 A povedali Jozuemu: "Jahve nám dal do rúk celú túto krajinu a všetci obyvatelia krajiny majú pred nami veľký strach."