Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Kmeň Simeon

1 Druhý lós pripadol na Simeona, na kmeň Simeonových potomkov podľa ich rodov. Ich dedičstvo bolo uprostred dedičstva Júdovcov.
2 Dostali do dedičstva: Beer-Šebu, Šebu, Moladu, 3 Chacar-Šual, Balu, Ecem, 4 Eltolad, Betul, Chormu, 5 Ciklag, Bet-Markabot, Chacar-Susu, 6 Bet-Lebaot a Šaruchen: trinásť miest a ich dediny; 7 Ajin, Rimon, Eter a Ašan: štyri mestá a ich dediny 8 a všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beeru a Ramu v Negebe. To bolo dedičstvo kmeňa Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Dedičstvo Simeonovcov bolo vzaté z podielu Júdovcov, lebo časť Júdovcov bola pre nich priveľká; a tak dostali Simeonovci svoje dedičstvo uprostred podielu Júdovcov.

Kmeň Zabulon

10 Tretí lós pripadol na potomkov Zabulona podľa jeho rodov. Územie ich dedičstva siahalo po Sadud;
11 ich hranica stúpala na západ k Maraale, dotýkala sa Dabešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneamu. 12 Od Sadudu sa hranica točila k východu, kde vychádza slnko, až ku hraniciam Kislot-Taboru. Pokračovala k Daberatu a vystúpila k Jafii. 13 Odtiaľ prechádzala k východu, smerom k východu slnka ku Gat-Cheferu a Ita-Kacinu, pokračovala do Rimmonu a zatáčala sad do Ney. 14 Severná hranica sa obracala k Chanatonu a končila sa v doline Jiftach-El; 15 k tomu: Katat, Nahalal, Šimron, Jireala a Betleheme: dvanásť miest a ich dediny. 16 To bolo dedičstvo Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.

Kmeň Isachar

17 Štvrtý lós pripadol na Isachara, Isacharovcom podľa ich rodov.
18 Ich územie zahrnovalo: Jizreel, Kesulot, Šunem, 19 Chafarajim, Šion, Anacharat, 20 Daberata, Kišjon, Ebec, 21 Remet, En-Ganim, En-Chaddu, Bet-Pases. 22 Hranica sa dotýkala Tabora, Šachacimy, Bet-Šemeša a končila sa pri Jordáne: šestnásť miest a ich dediny. 23 To bolo dedičstvo kmeňa Isachar podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Kmeň Ašer

24 Piaty lós pripadol na kmeň Ašerovcov podľa ich rodov.
25 Ich územie zahrnovalo: Chelkat, Chali, Beten, Achšaf, 26 Alamelech, Amad a Mišal; na západe sa dotýkalo Karmelu a rieky Libnat. 27 Potom sa hranica obracala na východ slnka do Bet-Dagonu, dotýkala sa Zabulona a doliny Jiftach-El na severe, potom Bet-Emek a Nejel, potom pokračovala naľavo ku Kabulu 28 a cez Abdon, Rechob, Chammon a Kanu až po Veľký Sidon. Potom hranica šla k Rame a až k opevnenému mestu Týru; 29 hranica potom išla ku Chose a končila sa pri mori; ďalej cez Machaleb, Achzib, 30 Akko, Afek, Rechob: dvadsaťdva miest a ich dediny. 31 To bolo dedičstvo kmeňa Ašerovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.

Kmeň Neftali

32 Potomkom Neftaliho pripadol šiesty lós, synom Neftaliho podľa ich rodov.
33 Ich hranica šla od Chelefu a od Duba v Saananime, cez Adami-Nekeb a Jabneel až k Lakkumu a končila sa pri Jordáne. 34 Tam sa hranica obracala na západ do Aznot-Taboru a odtiaľ do Chukkoku a dotýkala sa Zabulona na juhu, Ašera sa dotýkala na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. 35 Opevnené mestá boli: Ciddim, Cer, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Chacor, 37 Kedeš, Edrei, En-Chacor, 38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičstvo kmeňa synov Neftaliho podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Kmeň Dan

40 Synom kmeňa Dan podľa ich rodov pripadol siedmy lós.
41 Územie ich dedičstva bolo: Corea, Eštaol, Ir-Šemeš, 42 Šaalabim, Ajalon, Silata, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Azor, Bene-Berak a Gat-Rimmon 46 a pri mori Jerakon bola hranica naproti Jafe. 47 Ale Danovci stratili svoje územie, preto sa vybrali bojovať proti Lešemu, zaujali ho, vyhubili ho ostrím meča, obsadili ho a usadili sa v ňom; Lešemu dali meno Dan podľa mena svojho otca Dana. 48 To bolo dedičstvo kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny. 49 Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny podľa hraníc, dali dedičné vlastníctvo Jozuemu, Nunovmu synovi, vo svojom strede. 50 Na Jahveho rozkaz mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach, na Efraimských vrchoch; on to mesto znovu vystaval a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné podiely, ktoré kňaz Eleazar, Jozue, Nunov syn, a hlavy rodov lósom rozdelili kmeňom Izraelcov v Šíle pred Jahvem pri vchode do Stanu Stretnutia. Tak dokončili rozdelenie krajiny.