Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Kmeň Simeon

1 Druhý lós pripadol na Simeona, na kmeň Simeonových potomkov podľa ich rodov. Ich dedičstvo bolo uprostred dedičstva Júdovcov.
2 Dostali do dedičstva: Beer-Šebu, Šebu, Moladu, 3 Chacar-Šual, Balu, Ecem, 4 Eltolad, Betul, Chormu, 5 Ciklag, Bet-Markabot, Chacar-Susu, 6 Bet-Lebaot a Šaruchen: trinásť miest a ich dediny; 7 Ajin, Rimon, Eter a Ašan: štyri mestá a ich dediny 8 a všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beeru a Ramu v Negebe. To bolo dedičstvo kmeňa Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Dedičstvo Simeonovcov bolo vzaté z podielu Júdovcov, lebo časť Júdovcov bola pre nich priveľká; a tak dostali Simeonovci svoje dedičstvo uprostred podielu Júdovcov.

Kmeň Zabulon

10 Tretí lós pripadol na potomkov Zabulona podľa jeho rodov. Územie ich dedičstva siahalo po Sadud;
11 ich hranica stúpala na západ k Maraale, dotýkala sa Dabešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneamu. 12 Od Sadudu sa hranica točila k východu, kde vychádza slnko, až ku hraniciam Kislot-Taboru. Pokračovala k Daberatu a vystúpila k Jafii. 13 Odtiaľ prechádzala k východu, smerom k východu slnka ku Gat-Cheferu a Ita-Kacinu, pokračovala do Rimmonu a zatáčala sad do Ney. 14 Severná hranica sa obracala k Chanatonu a končila sa v doline Jiftach-El; 15 k tomu: Katat, Nahalal, Šimron, Jireala a Betleheme: dvanásť miest a ich dediny. 16 To bolo dedičstvo Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.

Kmeň Isachar

17 Štvrtý lós pripadol na Isachara, Isacharovcom podľa ich rodov.
18 Ich územie zahrnovalo: Jizreel, Kesulot, Šunem, 19 Chafarajim, Šion, Anacharat, 20 Daberata, Kišjon, Ebec, 21 Remet, En-Ganim, En-Chaddu, Bet-Pases. 22 Hranica sa dotýkala Tabora, Šachacimy, Bet-Šemeša a končila sa pri Jordáne: šestnásť miest a ich dediny. 23 To bolo dedičstvo kmeňa Isachar podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Kmeň Ašer

24 Piaty lós pripadol na kmeň Ašerovcov podľa ich rodov.
25 Ich územie zahrnovalo: Chelkat, Chali, Beten, Achšaf, 26 Alamelech, Amad a Mišal; na západe sa dotýkalo Karmelu a rieky Libnat. 27 Potom sa hranica obracala na východ slnka do Bet-Dagonu, dotýkala sa Zabulona a doliny Jiftach-El na severe, potom Bet-Emek a Nejel, potom pokračovala naľavo ku Kabulu 28 a cez Abdon, Rechob, Chammon a Kanu až po Veľký Sidon. Potom hranica šla k Rame a až k opevnenému mestu Týru; 29 hranica potom išla ku Chose a končila sa pri mori; ďalej cez Machaleb, Achzib, 30 Akko, Afek, Rechob: dvadsaťdva miest a ich dediny. 31 To bolo dedičstvo kmeňa Ašerovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny.

Kmeň Neftali

32 Potomkom Neftaliho pripadol šiesty lós, synom Neftaliho podľa ich rodov.
33 Ich hranica šla od Chelefu a od Duba v Saananime, cez Adami-Nekeb a Jabneel až k Lakkumu a končila sa pri Jordáne. 34 Tam sa hranica obracala na západ do Aznot-Taboru a odtiaľ do Chukkoku a dotýkala sa Zabulona na juhu, Ašera sa dotýkala na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. 35 Opevnené mestá boli: Ciddim, Cer, Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adama, Rama, Chacor, 37 Kedeš, Edrei, En-Chacor, 38 Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičstvo kmeňa synov Neftaliho podľa ich rodov: mestá a ich dediny.

Kmeň Dan

40 Synom kmeňa Dan podľa ich rodov pripadol siedmy lós.
41 Územie ich dedičstva bolo: Corea, Eštaol, Ir-Šemeš, 42 Šaalabim, Ajalon, Silata, 43 Elon, Timna, Ekron, 44 Elteke, Gibbeton, Baalat, 45 Azor, Bene-Berak a Gat-Rimmon 46 a pri mori Jerakon bola hranica naproti Jafe. 47 Ale Danovci stratili svoje územie, preto sa vybrali bojovať proti Lešemu, zaujali ho, vyhubili ho ostrím meča, obsadili ho a usadili sa v ňom; Lešemu dali meno Dan podľa mena svojho otca Dana. 48 To bolo dedičstvo kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá a ich dediny. 49 Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny podľa hraníc, dali dedičné vlastníctvo Jozuemu, Nunovmu synovi, vo svojom strede. 50 Na Jahveho rozkaz mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach, na Efraimských vrchoch; on to mesto znovu vystaval a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné podiely, ktoré kňaz Eleazar, Jozue, Nunov syn, a hlavy rodov lósom rozdelili kmeňom Izraelcov v Šíle pred Jahvem pri vchode do Stanu Stretnutia. Tak dokončili rozdelenie krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk