Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Katastrálna práca pre týchto sedem kmeňov

1 Celá pospolitosť Izraelcov sa zhromaždila v Šíle a postavila tam Stan Stretnutia. Celá krajina im už bola poddaná.
2 Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktoré ešte nedostali dedičné vlastníctvo. 3 Jozue povedal Izraelcom: "Dokedy budete otáľať so zaujatím krajiny, ktorú vám dal Jahve, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa po troch mužoch, aby som ich poslal, nech precestujú celú krajinu. Nech urobia popis ukazujúci dedičstvo vhodné pre každý kmeň, potom sa vrátia ku mne. 5 Rozdelia krajinu na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. 6 Urobíte popis krajiny na sedem častí a donesiete ho sem, aby som tu pred Jahvem, vaším Bohom, mohol losovať za vás. 7 Ale Leviti nebudú mať podiel medzi vami, lebo ich dedičstvom bude Jahveho kňazstvo. Gad, Ruben a pol kmeňa Manasses dostali svoje dedičstvo za Jordánom, na východe, ktoré im dal Mojžiš, Jahveho sluha." 8 Tí mužovia sa vybrali na svoju cestu. Tým, čo išli urobiť popis krajiny, Jozue dal tento rozkaz: "Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju a potom sa vráťte ku mne a ja tu v Šíle budem za vás pred Jahvem losovať." 9 Tí mužovia odišli, prešli krajinu, popísali ju v knihe, mesto za mestom v siedmich častiach, a potom sa vrátili k Jozuemu do tábora v Šíle. 10 Jozue im hodil lós pred Jahvem v Šíle, a tam Jozue rozdelil krajinu Izraelcom podľa ich podielov.

Kmeň Benjamín

11 Lós pripadol najprv na kmeň Benjamínovcov podľa ich rodov. Územie, ktoré im lósom pripadlo, je medzi Júdovými a Jozefovými potomkami.
12 Ich severná hranica sa začínala od Jordánu, stúpala na úbočie severne od Jericha, ďalej stúpala na západ na pohorie a končila sa v púšti pri Bet-Avene. 13 Odtiaľ hranica prechádzala k Luzu, k južnému svahu pri Luze, dnes je to Betel; potom hranica zostupovala do Atrot-Araku na pohorie južne od Dolného Bet-Choronu. 14 Tam sa hranica zatáčala a obracala na juh na západnej strane vyvýšeniny, ktorá je južne od Bet-Choronu, a končila sa pri Kirjat-Baale, dnes Kirjat-Jearime, meste Júdovcov. To bola západná strana. 15 Toto je južná strana: od okraja Kirjat-Jearimu sa hranica tiahla ku Gasinu a končila sa pri vodách prameňa Neftoach; 16 potom zostupovala na okraj vrchu, ktorý leží naproti doline Ben-Hinnom, do doliny Refaim, na severe schádzala do doliny Hinnom k južnému svahu Jebuzejcov až k En-Rogelu. 17 Potom sa zatáčala na sever a pokračovala až po En-Šemeš a odtiaľ ku Kruhu kameňov, ktorý bol naproti strmine Adumim, potom zostupovala ku Skale Rubenovho syna Bohana. 18 Ďalej v Ketefe prechádzala na úbočie Bet-Araby k severu a zostupovala do Araby. 19 Potom hranica prechádzala po severnom úbočí Bet-Chogly a končila v severnom zálive Soľného mora pri južnom konci Jordánu. To bola južná hranica. 20 Jordán tvoril východnú hranicu. To bola hranica okolo dedičstva Benjamínovcov podľa ich rodov.

Benjamínove mestá

21 Mestá kmeňa Benjamín podľa ich rodov boli: Jericho, Bet-Chogla, Emek-Kecic,
22 Bet-Araba, Cemarajim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar-Ammoni, Ofni a Gaba: dvanásť miest a ich dediny. 25 Gabaon, Rama, Beerot, 26 Micpe, Kefira, Moca, 27 Rekem, Jirpeel, Tareala, 28 Cela-Elef, Jebus – to je Jeruzalem –, Gibea a Kirjat: štrnásť miest a ich dediny. To bolo dedičstvo Benjamínových synov podľa ich rodov.