Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Katastrálna práca pre týchto sedem kmeňov

1 Celá pospolitosť Izraelcov sa zhromaždila v Šíle a postavila tam Stan Stretnutia. Celá krajina im už bola poddaná.
2 Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktoré ešte nedostali dedičné vlastníctvo. 3 Jozue povedal Izraelcom: "Dokedy budete otáľať so zaujatím krajiny, ktorú vám dal Jahve, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa po troch mužoch, aby som ich poslal, nech precestujú celú krajinu. Nech urobia popis ukazujúci dedičstvo vhodné pre každý kmeň, potom sa vrátia ku mne. 5 Rozdelia krajinu na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe. 6 Urobíte popis krajiny na sedem častí a donesiete ho sem, aby som tu pred Jahvem, vaším Bohom, mohol losovať za vás. 7 Ale Leviti nebudú mať podiel medzi vami, lebo ich dedičstvom bude Jahveho kňazstvo. Gad, Ruben a pol kmeňa Manasses dostali svoje dedičstvo za Jordánom, na východe, ktoré im dal Mojžiš, Jahveho sluha." 8 Tí mužovia sa vybrali na svoju cestu. Tým, čo išli urobiť popis krajiny, Jozue dal tento rozkaz: "Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju a potom sa vráťte ku mne a ja tu v Šíle budem za vás pred Jahvem losovať." 9 Tí mužovia odišli, prešli krajinu, popísali ju v knihe, mesto za mestom v siedmich častiach, a potom sa vrátili k Jozuemu do tábora v Šíle. 10 Jozue im hodil lós pred Jahvem v Šíle, a tam Jozue rozdelil krajinu Izraelcom podľa ich podielov.

Kmeň Benjamín

11 Lós pripadol najprv na kmeň Benjamínovcov podľa ich rodov. Územie, ktoré im lósom pripadlo, je medzi Júdovými a Jozefovými potomkami.
12 Ich severná hranica sa začínala od Jordánu, stúpala na úbočie severne od Jericha, ďalej stúpala na západ na pohorie a končila sa v púšti pri Bet-Avene. 13 Odtiaľ hranica prechádzala k Luzu, k južnému svahu pri Luze, dnes je to Betel; potom hranica zostupovala do Atrot-Araku na pohorie južne od Dolného Bet-Choronu. 14 Tam sa hranica zatáčala a obracala na juh na západnej strane vyvýšeniny, ktorá je južne od Bet-Choronu, a končila sa pri Kirjat-Baale, dnes Kirjat-Jearime, meste Júdovcov. To bola západná strana. 15 Toto je južná strana: od okraja Kirjat-Jearimu sa hranica tiahla ku Gasinu a končila sa pri vodách prameňa Neftoach; 16 potom zostupovala na okraj vrchu, ktorý leží naproti doline Ben-Hinnom, do doliny Refaim, na severe schádzala do doliny Hinnom k južnému svahu Jebuzejcov až k En-Rogelu. 17 Potom sa zatáčala na sever a pokračovala až po En-Šemeš a odtiaľ ku Kruhu kameňov, ktorý bol naproti strmine Adumim, potom zostupovala ku Skale Rubenovho syna Bohana. 18 Ďalej v Ketefe prechádzala na úbočie Bet-Araby k severu a zostupovala do Araby. 19 Potom hranica prechádzala po severnom úbočí Bet-Chogly a končila v severnom zálive Soľného mora pri južnom konci Jordánu. To bola južná hranica. 20 Jordán tvoril východnú hranicu. To bola hranica okolo dedičstva Benjamínovcov podľa ich rodov.

Benjamínove mestá

21 Mestá kmeňa Benjamín podľa ich rodov boli: Jericho, Bet-Chogla, Emek-Kecic,
22 Bet-Araba, Cemarajim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar-Ammoni, Ofni a Gaba: dvanásť miest a ich dediny. 25 Gabaon, Rama, Beerot, 26 Micpe, Kefira, Moca, 27 Rekem, Jirpeel, Tareala, 28 Cela-Elef, Jebus – to je Jeruzalem –, Gibea a Kirjat: štrnásť miest a ich dediny. To bolo dedičstvo Benjamínových synov podľa ich rodov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk