Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Kmeň Manasses

1 Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Manasses – bol Jozefovým prvorodeným: Machir, Manassesov prvorodený, otec Galaada, keďže bol bojovníkom, dostal Galaád a Bašan.
2 Aj ostatní Manassesovci dostali podiel podľa svojich rodov: Abiezerovi synovia, Chelekovi synovia, Azrielovi synovia, Šechemovi synovia, Cheferovi synovia, Šemidovi synovia. Toto boli mužskí potomkovia Manassesa, Jozefovho syna, podľa svojich rodov. 3 Ale Celofchad, syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa, nemal synov, iba dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 4 Tie predstúpili pred kňaza Eleazara, pred Jozueho, Nunovho syna, a pred kniežatá a hovorili: "Jahve prikázal Mojžišovi, aby nám dal dedičstvo medzi našimi bratmi." Dali im teda dedičstvo medzi bratmi ich otca podľa Jahveho príkazu. 5 Tak pripadlo Manassesovi desať dielov okrem krajiny Galaád a Bašan za Jordánom. 6 Lebo Manassesove dcéry dostali dedičstvo medzi jeho synmi a krajina Galaád pripadla ostatným Manassesovým synom. 7 Manassesova hranica sa tiahla zo strany Ašera, k Michmetatu, ktorý leží naproti Sichemu, a potom sa otočila napravo k Jašibu pri pramenia En-Tappuach. 8 Kraj Tappuach patril Manassesovi, ale mesto Tappuach na Manassesovej hranici patrilo Efraimovcom. 9 Hranica zostupovala k potoku Kana; na juh od potoka boli Efraimove mestá, okrem tých, ktoré mal Efraim uprostred Manassesových miest. Manassesova hranica bola na sever od potoka a končila sa pri mori. 10 Južná časť patrí Efraimovi a severná Manassesovi a ich západnou hranicou bolo more. Na severe sa dotýkali Ašera a na východe Isachara. 11 Manasses mal na území Isachara a Ašera: Bet-Šean a jeho dediny, Jibleam a jeho dediny, obyvateľov Doru a dedín, ktoré k nemu patrili, obyvateľov Tanaku a jeho dedín, obyvateľov Megidda a jeho dedín: tretie mesto je mesto na Vrchovine. 12 Ale Manassesovci nevládali zaujať tieto mestá, tak sa Kanaáncom podarilo zostať bývať v krajine. 13 Keď Izraelci zosilneli, donútili Kanaáncov k nútenej robote, ale vôbec ich nevyhnali.

Požiadavka Jozefových synov

14 Jozefovi potomkovia povedali Jozuemu: "Prečo si nám dal do dedičstva len jeden podiel, jednu čiastku, veď my sme početný ľud, lebo tak nás Jahve doteraz požehnával?"
15 Jozue im odpovedal: "Keď ste početný ľud, choďte do lesov a vyklčujte si les v krajine Perizejcov a Refaovcov, ak sú vám Efraimské vrchy pritesné." 16 Jozefovi potomkovia povedali: "To pohorie nám nestačí, a k tomu všetci Kanaánci, ktorí bývajú na rovine, majú železom obrnené vojnové vozy, aj tí, čo sú v Bet-Šeane a v jeho mestách, i tí v doline Jizreel." 17 Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovi a Manassesovi: "Si početný ľud a máš veľkú silu, nebudeš mať len jeden podiel, 18 ale dostaneš pohorie; je pravda, že sú to lesy, ale vyklčuj ich a budú tvoje až na ich koniec. Vyženieš Kanaáncov, hoci majú železné vojnové vozy a sú silní."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk