Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Kmeň Manasses

1 Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Manasses – bol Jozefovým prvorodeným: Machir, Manassesov prvorodený, otec Galaada, keďže bol bojovníkom, dostal Galaád a Bašan.
2 Aj ostatní Manassesovci dostali podiel podľa svojich rodov: Abiezerovi synovia, Chelekovi synovia, Azrielovi synovia, Šechemovi synovia, Cheferovi synovia, Šemidovi synovia. Toto boli mužskí potomkovia Manassesa, Jozefovho syna, podľa svojich rodov. 3 Ale Celofchad, syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa, nemal synov, iba dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 4 Tie predstúpili pred kňaza Eleazara, pred Jozueho, Nunovho syna, a pred kniežatá a hovorili: "Jahve prikázal Mojžišovi, aby nám dal dedičstvo medzi našimi bratmi." Dali im teda dedičstvo medzi bratmi ich otca podľa Jahveho príkazu. 5 Tak pripadlo Manassesovi desať dielov okrem krajiny Galaád a Bašan za Jordánom. 6 Lebo Manassesove dcéry dostali dedičstvo medzi jeho synmi a krajina Galaád pripadla ostatným Manassesovým synom. 7 Manassesova hranica sa tiahla zo strany Ašera, k Michmetatu, ktorý leží naproti Sichemu, a potom sa otočila napravo k Jašibu pri pramenia En-Tappuach. 8 Kraj Tappuach patril Manassesovi, ale mesto Tappuach na Manassesovej hranici patrilo Efraimovcom. 9 Hranica zostupovala k potoku Kana; na juh od potoka boli Efraimove mestá, okrem tých, ktoré mal Efraim uprostred Manassesových miest. Manassesova hranica bola na sever od potoka a končila sa pri mori. 10 Južná časť patrí Efraimovi a severná Manassesovi a ich západnou hranicou bolo more. Na severe sa dotýkali Ašera a na východe Isachara. 11 Manasses mal na území Isachara a Ašera: Bet-Šean a jeho dediny, Jibleam a jeho dediny, obyvateľov Doru a dedín, ktoré k nemu patrili, obyvateľov Tanaku a jeho dedín, obyvateľov Megidda a jeho dedín: tretie mesto je mesto na Vrchovine. 12 Ale Manassesovci nevládali zaujať tieto mestá, tak sa Kanaáncom podarilo zostať bývať v krajine. 13 Keď Izraelci zosilneli, donútili Kanaáncov k nútenej robote, ale vôbec ich nevyhnali.

Požiadavka Jozefových synov

14 Jozefovi potomkovia povedali Jozuemu: "Prečo si nám dal do dedičstva len jeden podiel, jednu čiastku, veď my sme početný ľud, lebo tak nás Jahve doteraz požehnával?"
15 Jozue im odpovedal: "Keď ste početný ľud, choďte do lesov a vyklčujte si les v krajine Perizejcov a Refaovcov, ak sú vám Efraimské vrchy pritesné." 16 Jozefovi potomkovia povedali: "To pohorie nám nestačí, a k tomu všetci Kanaánci, ktorí bývajú na rovine, majú železom obrnené vojnové vozy, aj tí, čo sú v Bet-Šeane a v jeho mestách, i tí v doline Jizreel." 17 Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovi a Manassesovi: "Si početný ľud a máš veľkú silu, nebudeš mať len jeden podiel, 18 ale dostaneš pohorie; je pravda, že sú to lesy, ale vyklčuj ich a budú tvoje až na ich koniec. Vyženieš Kanaáncov, hoci majú železné vojnové vozy a sú silní."