Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

Kmeň Manasses

1 Podiel, ktorý lósom pripadol kmeňu Manasses – bol Jozefovým prvorodeným: Machir, Manassesov prvorodený, otec Galaada, keďže bol bojovníkom, dostal Galaád a Bašan.
2 Aj ostatní Manassesovci dostali podiel podľa svojich rodov: Abiezerovi synovia, Chelekovi synovia, Azrielovi synovia, Šechemovi synovia, Cheferovi synovia, Šemidovi synovia. Toto boli mužskí potomkovia Manassesa, Jozefovho syna, podľa svojich rodov. 3 Ale Celofchad, syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa, nemal synov, iba dcéry. Mená jeho dcér sú tieto: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 4 Tie predstúpili pred kňaza Eleazara, pred Jozueho, Nunovho syna, a pred kniežatá a hovorili: "Jahve prikázal Mojžišovi, aby nám dal dedičstvo medzi našimi bratmi." Dali im teda dedičstvo medzi bratmi ich otca podľa Jahveho príkazu. 5 Tak pripadlo Manassesovi desať dielov okrem krajiny Galaád a Bašan za Jordánom. 6 Lebo Manassesove dcéry dostali dedičstvo medzi jeho synmi a krajina Galaád pripadla ostatným Manassesovým synom. 7 Manassesova hranica sa tiahla zo strany Ašera, k Michmetatu, ktorý leží naproti Sichemu, a potom sa otočila napravo k Jašibu pri pramenia En-Tappuach. 8 Kraj Tappuach patril Manassesovi, ale mesto Tappuach na Manassesovej hranici patrilo Efraimovcom. 9 Hranica zostupovala k potoku Kana; na juh od potoka boli Efraimove mestá, okrem tých, ktoré mal Efraim uprostred Manassesových miest. Manassesova hranica bola na sever od potoka a končila sa pri mori. 10 Južná časť patrí Efraimovi a severná Manassesovi a ich západnou hranicou bolo more. Na severe sa dotýkali Ašera a na východe Isachara. 11 Manasses mal na území Isachara a Ašera: Bet-Šean a jeho dediny, Jibleam a jeho dediny, obyvateľov Doru a dedín, ktoré k nemu patrili, obyvateľov Tanaku a jeho dedín, obyvateľov Megidda a jeho dedín: tretie mesto je mesto na Vrchovine. 12 Ale Manassesovci nevládali zaujať tieto mestá, tak sa Kanaáncom podarilo zostať bývať v krajine. 13 Keď Izraelci zosilneli, donútili Kanaáncov k nútenej robote, ale vôbec ich nevyhnali.

Požiadavka Jozefových synov

14 Jozefovi potomkovia povedali Jozuemu: "Prečo si nám dal do dedičstva len jeden podiel, jednu čiastku, veď my sme početný ľud, lebo tak nás Jahve doteraz požehnával?"
15 Jozue im odpovedal: "Keď ste početný ľud, choďte do lesov a vyklčujte si les v krajine Perizejcov a Refaovcov, ak sú vám Efraimské vrchy pritesné." 16 Jozefovi potomkovia povedali: "To pohorie nám nestačí, a k tomu všetci Kanaánci, ktorí bývajú na rovine, majú železom obrnené vojnové vozy, aj tí, čo sú v Bet-Šeane a v jeho mestách, i tí v doline Jizreel." 17 Jozue povedal Jozefovmu domu, Efraimovi a Manassesovi: "Si početný ľud a máš veľkú silu, nebudeš mať len jeden podiel, 18 ale dostaneš pohorie; je pravda, že sú to lesy, ale vyklčuj ich a budú tvoje až na ich koniec. Vyženieš Kanaáncov, hoci majú železné vojnové vozy a sú silní."