Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Kmeň Efraim

1 Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovým synom, sa tiahol od Jordánu, východne od jerišských vôd, na púšť, ktorá stúpa od Jericha na pohorie k Betelu.
2 Z Betelu ide hranica cez Luz a prechádza cez Atarot na území Archijcov. 3 Nato zostupuje na západ na územie Jafleťanov až k hranici Dolného Bet-Choronu a ku Gezeru a končí sa pri mori. 4 Toto bolo dedičstvo Jozefových synov Manassesa a Efraima. 5 Toto bolo územie Efraimovcov podľa ich rodov: hranicou ich dedičstva na východe bol Atrot-Arach až po Horný Bet-Choron. 6 Potom hranica išla k moru a od západu k Michmetatu na severe a hranica sa obracala na východ k Taanat-Šílu, ktorým prechádzala na východ k Janoachu. 7 Z Janoachu zostupovala do Atarotu a Naary, dotýkala sa Jericha a končila sa pri Jordáne. 8 Z Tappuachu išla hranica na západ k potoku Kana a končila pri mori. To bolo dedičstvo kmeňa Efraimovcov podľa ich rodov, 9 okrem miest vyhradených pre Efraimovcov uprostred dedičstva Manassesovcov, všetky mestá s ich dedinami. 10 Ale nevyhnali Kanaáncov, ktorí bývali v Gezere, a zostali uprostred Efraima do dnešného dňa a museli mu slúžiť.