Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Júdov kmeň

1 Vylosovaný podiel kmeňa Júdovcov podľa ich rodov siahal na juh k hraniciam Edomu, od púšte Cin k juhu, až ku Kadešu na juhu.
2 Ich južná hranica sa tiahla od konca Soľného mora, od zálivu obráteného na juh, 3 potom smerovala k južnej časti návršia Škorpiónov, prechádzala púšťou Cin a stúpala južne od Kadeš-Barney; prechádzala cez Checron, stúpala k Adaru a odbočovala do Karky. 4 Potom hranica prechádzala cez Acmon a vyúsťovala pri Egyptskom potoku a končila pri mori. To bude vaša južná hranica. 5 Východnou hranicou bolo Soľné more po ústie Jordánu. Severná hranica sa začínala od morského zálivu pri ústí Jordánu. 6 Hranica stúpala k Bet-Hogle, prechádzala severne od Bet-Araby a stúpala ku Skale Rubenovho syna Bohana. 7 Potom hranica stúpala z doliny Achor k Debiru a zahýnala sa na sever ku Kruhu kameňov, ktorý bol naproti Adumimskému svahu, ktorý je južne od Potoka. Hranica prechádzala k vodám En-Šemeša a končila pri prameni En-Rogel. 8 Ďalej hranica stúpala dolinou Ben-Hinnom po južnom úbočí Jebuzejcov, totiž Jeruzalema. Potom hranica stúpala na končiar vrchu, ktorý je naproti doline Bet-Hinnom na západe, na severnom konci doliny Refaim. 9 Od končiara vrchu sa hranica zahýbala k prameňu vôd Neftoach; vybiehala k mestám vrchu Efron, zatáčala sa k Baale, to je Kirjat- Jearimu. 10 Od Baaly sa hranica odkláňala na západ k pohoriu Seir a prechádzala k severnému hrebeňu pohoria Jearim – to je Kesalon – klesala do Bet-Šemeša a prechádzala Timnou. 11 Potom hranica vybiehala k severnému hrebeňu Ekronu a stáčala sa k Šikronu, prechádzala cez vrch Baala, dosiahla Jabnel a hranica skončila pri mori. 12 Západnou hranicou bolo Veľké more. Toto je celý okruh hranice Júdovcov podľa ich rodov.

Kalebovci obsadzujú územie Chebronu

13 Kaleb, Jefuneho syn, dostal svoj podiel uprostred Júdovcov, ako Jahve prikázal Jozuemu: Kirjat-Arbu, mesto Anakovho otca Arbu – to je Chebron.
14 Kaleb odtiaľ vyhnal troch Anakových potomkov: Šešaja, Achimana a Talmaja, Anakových potomkov. 15 Odtiaľ tiahol proti obyvateľom Debiru; Debir sa predtým menoval Kirjat-Sefer. 16 Kaleb povedal: "Kto premôže Kirjat-Sefer a zaujme ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu." 17 Zaujal ho Otniel, syn Kalebovho brata Kenaza, a Kaleb mu dal za ženu svoju dcéru Achsu. 18 Keď došla k svojmu mužovi, naviedol ju, aby žiadala od svojho otca pole. Keď zoskočila zo svojho osla, Kaleb sa jej pýtal: "Čo chceš?" 19 Ona povedala: "Urob mi túto láskavosť, vydal si ma do Negebu, daj mi aj pramene vody." Kaleb jej dal horné a dolné pramene vody. 20 Toto bolo dedičstvo kmeňa Júdovcov podľa ich rodov.

Zoznam Júdových osád

21 Mestá na okraji kmeňa pri edomskej hranici v Negebe: Kabceel, Arad, Jagur,
22 Kina, Dimon, Aroer, 23 Kedeš, Chacor-Jitnan, 24 Zif, Telem, Bealot, 25 Chacor-Chadatta, Kerijot-Checron – to je Chacor – 26 Aman, Šema, Molada, 27 Chacar-Gada, Chešmon, Bet-Pelet, 28 Chacar-Šual, Beer-Šeba a jej osady, 29 Baala, Ijjim, Ecem, 30 Eltolad, Kesil, Chorma, 31 Ciklag, Madmana, Sansanna, 32 Lebaot, Šilchim, Ajin a Rimon: spolu dvadsaťdeväť miest so svojimi dedinami. 33 Na Nížine: Eštaol, Corea, Ašna, 34 Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam, 35 Jarmut, Adullam, Socho, Azeka, 36 Šaarajim, Aditajim, Gedera a Gederotajim: štrnásť miest so svojimi dedinami. 37 Cenan, Chadaša, Migdal-Gad, 38 Dileaan, Micpe, Jokteel, 39 Lachiš, Bockat, Eglon, 40 Kabbon, Lachmas, Kitliš, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama a Makeda: šestnásť miest so svojimi dedinami. 42 Libna, Eter, Ašan, 43 Jiftach, Ašna, Nesib, 44 Keila, Achzib, Mareša: deväť miest so svojimi dedinami. 45 Ekron so svojimi dedinami a osadami. 46 Od Ekronu k moru všetko, čo leží pri Ašdode a jeho dedinách. 47 Ašdod, jeho dediny a jeho osady. Gaza, jej dediny a jej osady až po Egyptský potok; Veľké more je hranicou. 48 Na vrchoch: Šamir, Jatir, Socho, 49 Dana, Kirjat-Sefer, dnes Debir, 50 Anab, Eštemoa, Anim, 51 Gošen, Cholon a Gilo: jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Duma, Ešean, 53 Janum, Bet-Tappuach, Afeka, 54 Chumta, Kirjat-Arba, dnes Chebron, a Cior: deväť miest a ich dediny. 55 Maon, Karnel, Zif, Jutta, 56 Jizreel, Jorkeam, Zauach, 57 Kajin, Gibea, Timna: desať miest a ich dediny. 58 Chalchul, Bet-Cur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šesť miest so svojimi dedinami. Tekoa, Efrata, dnes Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter a Manach: jedenásť miest so svojimi dedinami. 60 Kirjat-Baal, to je Kirjat-Jearim, a Rabba: dve mestá so svojimi dedinami. 61 Na púšti: Bet-Araba, Middin, Sechacha, 62 Nibšan, Soľné mesto a Engadi: šesť miest so svojimi dedinami. 63 Ale Jebuzejcov, ktorí obývali Jeruzalem, Júdovci nemohli vyhnať, a tak Jebuzejci bývajú v Jeruzaleme až do dnešného dňa popri Júdovcoch.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk