Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

Úvod

1 Toto sú územia, ktoré dostali do dedičstva Izraelci v Kanaánskej krajine, čo im dali do dedičstva kňaz Eleazar a Jozue, Nunov syn, a hlavy rodín izraelských kmeňov.
2 Dedičstvo dostali lósom, ako to prikázal Boh prostredníctvom Mojžiša dať deviatim kmeňom a polovici kmeňa. 3 Lebo Mojžiš dal dedičstvo dvom kmeňom a polovici kmeňa na druhej strane Jordánu, ale Levitom nedal dedičstvo medzi nimi. 4 Jozefovi synovia tvorili dva kmene, Manasses a Efraim. Levitom nedali podiel v krajine, len mestá na bývanie a príslušné pašienky pre dobytok a stáda. 5 Izraelci urobili tak, ako prikázal Jahve Mojžišovi, a rozdelili krajinu.

Kalebov podiel

6 Júdovi synovia pristúpili k Jozuemu v Gilgale a Kenazovec Kaleb, Jefuneho syn, mu povedal: "Ty vieš, čo povedal Jahve Mojžišovi, Božiemu mužovi, o mne a o tebe v Kadeš-Barnei.
7 Bol som štyridsaťročný, keď ma Jahveho sluha Mojžiš vyslal z Kadeš-Barney preskúmať krajinu a ja som mu podal správu, ako som najlepšie vedel. 8 Moji bratia, ktorí išli so mnou, brali ľudu odvahu, ale ja som dokonale poslúchal Jahveho, svojho Boha. 9 V ten deň Mojžiš vyslovil túto prísahu: ‚Buď si istý, že zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude naveky dedičným majetkom tebe a tvojim synom, lebo si dokonale poslúchal Jahveho, svojho Boha.‘ 10 A tak ma Jahve zachováva nažive, ako to sľúbil. Už je štyridsaťpäť rokov odvtedy, čo vyslovil tento prísľub Mojžišovi, keď chodil Izrael po púšti, a teraz mám osemdesiatpäť rokov. 11 Ešte dnes som taký silný ako v deň, keď ma Mojžiš vyslal. Akú silu som mal vtedy, takú silu mám dnes vychádzať a vchádzať. 12 Preto daj mi teraz toto pohorie, ktoré mi vtedy Jahve prisľúbil. V ten deň si počul, že sú tam Anakovci a veľké opevnené mestá, ale ak je Jahve so mnou, vyženiem ich, ako Jahve povedal." 13 Jozue požehnal Kaleba, Jefuneho syna, a dal mu Chebron ako dedičstvo. 14 Tak sa stal Chebron dedičstvom Kenazovca Kaleba, Jefuneho syna, až do dnešného dňa, lebo bol dokonale verný Jahvemu, Bohu Izraela. 15 Predtým sa Chebron volal Kirjat-Arba. Arba bol najväčším človekom medzi Anakovcami. A krajina si odpočinula od vojny.