Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Kraje, ktoré ešte treba zaujať

1 Jozue zostarol, bol pokročilý vekom. Jahve mu povedal: "Ty si starý, pokročilý vekom, a zostalo ešte veľmi mnoho zeme, ktorú treba zaujať.
2 Zostáva ešte táto krajina: všetky kraje Filištíncov a všetky kraje Gešurijcov 3 od Šichoru, ktorý tečie na hranici Egypta, až po severnú hranicu Ekronu, kraj počítaný za kanaánsky. Päť filištínskych kniežat je: knieža Gazy, Ašdodu, Ašalonu, Gatu a Ekronu; ďalej kraj Avijcov 4 na juhu. Celá krajina Kanaáncov a Meara, čo patrí Sidoncom, až po hranicu Amorejcov. 5 K tomu krajina Giblijská, celý Libanon na východ od Baal-Gadu na úpätí pohoria Chermon až po vstup do Chamatu. 6 Pred Izraelcami zaženiem všetkých, čo bývajú na vrchoch od Libanonu po Misrefot-Majim, a všetkých Sidoncov. Len rozdeľ lósom krajinu do dedičstva Izraelu, ako som ti prikázal. 7 A tak teraz rozdeľ túto krajinu do dedičstva deviatim kmeňom a polovici kmeňa Manasses: dáš im ju od Jordánu až po Veľké more na západe; Veľké more nech je ich hranicou.

Prehľad

8 Druhá polovica kmeňa Manasses už dostala s Rubenovcami a Gadovcami svoj dedičný podiel, ten, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, Jahveho sluha:
9 od Aroeru na brehu potoka Arnon s mestom, ktoré je uprostred doliny, a celú rovinu od Medaby až po Dibon; 10 všetky mestá amorejského kráľa Sichona, ktorý panoval v Chešbone, až po územie Ammoncov. 11 Potom Galaád a územie Gešurijcov a Maachaťanov a celé pohorie Chermon a celý Bašan až po Salchu; 12 a v Bašane celé kráľovstvo Oga, ktorý panoval v Aštarote a v Edrei a bol posledný zo zvyšku Refaovcov. Mojžiš porazil oboch kráľov a ich krajinu obsadil. 13 Ale Izraelci nevyhnali Gešurijcov a Maachaťanov, a tak zostali Gešurijci a Maachaťania bývať uprostred Izraela až dodnes. 14 Len kmeň Lévi nedostal dedičstvo: Jahve, Boh Izraela, bol ich dedičstvom, ako mu to prisľúbil.

Kmeň Rubenovcov

15 Mojžiš dal kmeňu Rubenovcov dedičstvo podľa ich rodov.
16 Ich územie bolo od Aroeru na brehu potoka Arnon, s mestom, ktoré je uprostred doliny, celá rovina po Medabu, 17 Chešbon a všetky jeho mestá, ktoré ležia na náhornej rovine: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahac, Kedemot, Mefat, 19 Kirjatajim, Sibma a na kopci v doline Seret-Šachar; 20 Bet-Peor, zavodnené úbočia Pisgy, Bet-Ješimot, 21 všetky mestá na náhornej rovine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sichona, ktorý panoval v Chešbone; porazil ho Mojžiš a porazil i madiánske kniežatá Eviho, Rekema, Cura, Chúra a Rebu, vazalské kniežatá Sichona, ktorí bývali v krajine. 22 Aj veštca Balaama, Beorovho syna, Izraelci zabili mečom s ostatnými pobitými. 23 Hranicou Rubenovcov bol Jordán a jeho priľahlé územie. Toto je dedičstvo Rubenovcov podľa ich rodov, s mestami a ich dedinami.

Kmeň Gadovcov

24 Mojžiš dal dedičstvo kmeňu Gadovcov, synom Gadovým, podľa ich rodov.
25 Ich územie bolo Jazer, všetky mestá Galaádu, polovica krajiny Ammoncov až po Aroer, ktorý leží naproti Rabe, 26 a od Chešbonu po Ramat-Micpe a Betonim; od Machanajimu až po územie Lodebaru 27 a v doline: Bet-Charam, Bet-Nimra, Sukkot a Cafon – zvyšok kráľovstva chešbonského kráľa Sichona –, Jordán a územia až po koniec jazera Kinerot za Jordánom, na východe. 28 Toto je dedičstvo Gadovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny.

Polovica kmeňa Manasses

29 Mojžiš dal polovici kmeňa Manasses dedičstvo podľa ich rodov.
30 Ich územie sa rozprestieralo od Machanajimu na celý Bašan, celé kráľovstvo bašanského kráľa Oga, všetky Jairove stanové dediny v Bašane, teda šesťdesiat miest. 31 Polovica Galaadu, tiež Aštarot a Edrei, kráľovské mestá Oga v Bašane prešli na synov Machira, Manassesovho syna, polovici Machirovcov podľa ich rodov. 32 To sú dedičstvá, ktoré Mojžiš pridelil na Moabských stepiach za Jordánom, východne od Jericha. 33 Ale kmeňu Lévi Mojžiš nedal dedičstvo, lebo Jahve, Boh Izraela, je ich dedičstvom, ako im to povedal.