Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Kraje, ktoré ešte treba zaujať

1 Jozue zostarol, bol pokročilý vekom. Jahve mu povedal: "Ty si starý, pokročilý vekom, a zostalo ešte veľmi mnoho zeme, ktorú treba zaujať.
2 Zostáva ešte táto krajina: všetky kraje Filištíncov a všetky kraje Gešurijcov 3 od Šichoru, ktorý tečie na hranici Egypta, až po severnú hranicu Ekronu, kraj počítaný za kanaánsky. Päť filištínskych kniežat je: knieža Gazy, Ašdodu, Ašalonu, Gatu a Ekronu; ďalej kraj Avijcov 4 na juhu. Celá krajina Kanaáncov a Meara, čo patrí Sidoncom, až po hranicu Amorejcov. 5 K tomu krajina Giblijská, celý Libanon na východ od Baal-Gadu na úpätí pohoria Chermon až po vstup do Chamatu. 6 Pred Izraelcami zaženiem všetkých, čo bývajú na vrchoch od Libanonu po Misrefot-Majim, a všetkých Sidoncov. Len rozdeľ lósom krajinu do dedičstva Izraelu, ako som ti prikázal. 7 A tak teraz rozdeľ túto krajinu do dedičstva deviatim kmeňom a polovici kmeňa Manasses: dáš im ju od Jordánu až po Veľké more na západe; Veľké more nech je ich hranicou.

Prehľad

8 Druhá polovica kmeňa Manasses už dostala s Rubenovcami a Gadovcami svoj dedičný podiel, ten, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, Jahveho sluha:
9 od Aroeru na brehu potoka Arnon s mestom, ktoré je uprostred doliny, a celú rovinu od Medaby až po Dibon; 10 všetky mestá amorejského kráľa Sichona, ktorý panoval v Chešbone, až po územie Ammoncov. 11 Potom Galaád a územie Gešurijcov a Maachaťanov a celé pohorie Chermon a celý Bašan až po Salchu; 12 a v Bašane celé kráľovstvo Oga, ktorý panoval v Aštarote a v Edrei a bol posledný zo zvyšku Refaovcov. Mojžiš porazil oboch kráľov a ich krajinu obsadil. 13 Ale Izraelci nevyhnali Gešurijcov a Maachaťanov, a tak zostali Gešurijci a Maachaťania bývať uprostred Izraela až dodnes. 14 Len kmeň Lévi nedostal dedičstvo: Jahve, Boh Izraela, bol ich dedičstvom, ako mu to prisľúbil.

Kmeň Rubenovcov

15 Mojžiš dal kmeňu Rubenovcov dedičstvo podľa ich rodov.
16 Ich územie bolo od Aroeru na brehu potoka Arnon, s mestom, ktoré je uprostred doliny, celá rovina po Medabu, 17 Chešbon a všetky jeho mestá, ktoré ležia na náhornej rovine: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahac, Kedemot, Mefat, 19 Kirjatajim, Sibma a na kopci v doline Seret-Šachar; 20 Bet-Peor, zavodnené úbočia Pisgy, Bet-Ješimot, 21 všetky mestá na náhornej rovine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sichona, ktorý panoval v Chešbone; porazil ho Mojžiš a porazil i madiánske kniežatá Eviho, Rekema, Cura, Chúra a Rebu, vazalské kniežatá Sichona, ktorí bývali v krajine. 22 Aj veštca Balaama, Beorovho syna, Izraelci zabili mečom s ostatnými pobitými. 23 Hranicou Rubenovcov bol Jordán a jeho priľahlé územie. Toto je dedičstvo Rubenovcov podľa ich rodov, s mestami a ich dedinami.

Kmeň Gadovcov

24 Mojžiš dal dedičstvo kmeňu Gadovcov, synom Gadovým, podľa ich rodov.
25 Ich územie bolo Jazer, všetky mestá Galaádu, polovica krajiny Ammoncov až po Aroer, ktorý leží naproti Rabe, 26 a od Chešbonu po Ramat-Micpe a Betonim; od Machanajimu až po územie Lodebaru 27 a v doline: Bet-Charam, Bet-Nimra, Sukkot a Cafon – zvyšok kráľovstva chešbonského kráľa Sichona –, Jordán a územia až po koniec jazera Kinerot za Jordánom, na východe. 28 Toto je dedičstvo Gadovcov podľa ich rodov, mestá a ich dediny.

Polovica kmeňa Manasses

29 Mojžiš dal polovici kmeňa Manasses dedičstvo podľa ich rodov.
30 Ich územie sa rozprestieralo od Machanajimu na celý Bašan, celé kráľovstvo bašanského kráľa Oga, všetky Jairove stanové dediny v Bašane, teda šesťdesiat miest. 31 Polovica Galaadu, tiež Aštarot a Edrei, kráľovské mestá Oga v Bašane prešli na synov Machira, Manassesovho syna, polovici Machirovcov podľa ich rodov. 32 To sú dedičstvá, ktoré Mojžiš pridelil na Moabských stepiach za Jordánom, východne od Jericha. 33 Ale kmeňu Lévi Mojžiš nedal dedičstvo, lebo Jahve, Boh Izraela, je ich dedičstvom, ako im to povedal.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk